);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2020/1051 E. 2020/1284 K.

5. Hukuk Dairesi         2020/1051 E.  ,  2020/1284 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

01.07.2016 tarihinde kabul edilip 23.07.2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi 1 ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçeleri ile birlikte dosyayı bir ay içinde görevli Daireye gönderecektir.
Bu durumda dosya içeriğine, temyizin kapsamına, uyuşmazlığın kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi istemine ilişkin bulunmasına göre, temyiz inceleme görevi Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’ne aittir.
Yukarıdaki yasal düzenleme de dikkate alındığında dosyanın görevli Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’ne GÖNDERİLMESİNE, 28/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.