);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/76 E. 2020/5 K.

10. Hukuk Dairesi         2020/76 E.  ,  2020/5 K.
“İçtihat Metni”


Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin temel görevi, 31.01.2019 tarih ve 30672 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararında belirtildiği üzere “Sosyal Güvenlik Hukuku”ndan kaynaklanan davalarla sınırlıdır.
Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu:
Dava, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece ilk kez verilen kararın, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin (Kapatılan) 20.04.2016 tarihli ilamı ile bozulmasından sonra verilmiş olması nedeniyle, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6723 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60. maddesi uyarınca temyiz incelenmesi işi; Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve en son iş bölümü kararı gereğince, niteliği bakımından Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işbölümü alanı içine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının Yargıtay 22. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 06.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.