);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2020/8 E. 2020/1 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/8 E.  ,  2020/1 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

– KARAR –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı-kefil tarafından ödenen kredi borcunun davalı asıl borçlu ve diğer kefillerden rücuen tahsiline ilişkin alacak isteminden kaynaklanmakta olup kefalete konu borç ilişkisinin genel kredi sözleşmesinden kaynaklanmasına ve davanın itirazın iptali ya da menfi tespit biçiminde açılmamış olmasına göre, kararın temyiz incelenmesi görevi Yargıtay Yüksek 11. Hukuk Dairesi’ne ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3. maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın görevli Yargıtay Yüksek 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.