);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   2020/61 E. 2020/6 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/61 E.  ,  2020/6 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

– K A R A R –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık kira bedelinin tespitinden kaynaklanmaktadır. Kararın temyiz incelemesi görevi Yargıtay Yüksek 3. Hukuk Dairesine ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2 maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3 maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yargıtay Yüksek 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.