);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/99 E. 2020/44 K.

10. Hukuk Dairesi         2020/99 E.  ,  2020/44 K.
“İçtihat Metni”


Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin temel görevi Yargıtay Birinci Başkanlığı Kurulunun 30.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararında belirtildiği üzere “Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklanan davalarla sınırlıdır.”
Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu:
Dava sözleşmeden kaynaklanan alacakların tahsili istemine ilişkin olup, özellikle 13. Hukuk Dairesinin bozma ilamının dosya arasında bulunması karşısında, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6723 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60. maddesi uyarınca temyiz incelenmesi işi; Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve en son iş bölümü kararı gereğince niteliği bakımından Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin işbölümü alanı içine girmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının Yargıtay 13. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 13.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.