);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2020/52 E. 2020/4 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/52 E.  ,  2020/4 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi

– K A R A R –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme dışı görülen işlerin bedelinin tahsili talebinden kaynaklanmaktadır. Kararın temyiz incelemesi görevi Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesine ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2 maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3 maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.