);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi         2020/38 E.  ,  2020/7 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/38 E.  ,  2020/7 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi

– K A R A R –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık bağlama hizmetinden kaynaklandığı belirtilen deniz alacağını teminen talep edilen ihtiyati haciz talebinden kaynaklanmaktadır. Kararın temyiz incelemesi görevi Yargıtay Yüksek 11. Hukuk Dairesine ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2 maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3 maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yargıtay Yüksek 11. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 15/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.