);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi         2020/47 E.  ,  2020/9 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/47 E.  ,  2020/9 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

– K A R A R –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık bilgisayar yazılım programındaki ayıp iddiasından kaynaklanmakta olup, istinaf mahkemesince de ihtilaf eser sözleşmesi olarak saptanmıştır. Kararın temyiz incelemesi görevi Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesine ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2 maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3 maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yargıtay Yüksek 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 15/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.