);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/143 E. 2020/177 K.

9. Hukuk Dairesi         2020/143 E.  ,  2020/177 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

YARGITAY KARARI

Dairemizin 2019/7845 E. 2019/21466 K. ve 03.12.2019 tarihli ilamı ile; dosya içeriğinden davalı Tasfiye Halinde … Mobilya İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş. vekilince temyiz harcı ödendiğini gösterir harç makbuzunun dosya kapsamında bulunmayıp, temyiz kanun yoluna başvurma harcı ile arasında miktar olarak fark bulunan istinaf kanun yoluna başvurma harcının alındığı belirtilip, davalıdan eksik temyiz harcının alındığını gösteren harç makbuzu var ise dosyaya konulması, harç alınmamış ise 6100 sayılı geçici 3. maddesi’nin yollaması ile 1086 sayılı HUMK. 432-426/D (HMK 344-346) maddesi hükmüne göre temyiz harç ve giderlerinin tamamlatılması yönünde gerekli usulü işlemlerin ikmalinden sonra gönderilmesi için dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne geri çevrilmesine karar verilmiştir.
Geri çevirme kararımıza rağmen dosyanın fiziki olarak incelenmesinde ve UYAP kayıtlarında temyiz kanun yoluna başvuran davalı tarafın, eksik temyiz kanun yoluna başvurma harcını tamamladığına dair belgeye rastlanmamıştır.
Dosya Dairemize tekrar gönderilmiş ise de geri çevirme kararı üzerine ne tür bir işlem yapıldığı da anlaşılamamıştır.
Mahkemece 03.12.2019 tarihli karar gereği yerine getirilip gerekli açıklamalar da yapılarak incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel Mahkemesine 2. kez GERİ ÇEVRİLMESİNE, geri çevirme kararının usulüne uygun şekilde yerine getirilmemesinin Mahkeme hakimi ve kalem personeli açısından sorumluluk doğuracağının bilinmesine, 14/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.