);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ceza Bölümü 2001/12 E. , 2001/7 K. ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK IŞLENDIĞI ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4551) Madde 38 “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Davacı : K.H. Mağdure : Ö. Ö. Sanık : O. K. O L A Y : Doğubeyazıt 3. Hd. Tb. Kh. Ds. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P.Er O.K.’ın, 1996 yılının Eylül ayında, mağdure Ö. Ö.’le tanışarak arkadaşlık yaptığı ve mağdureye ait evin bahçesinde buluşarak ırzına geçip-kızlığını bozduğu, 25.11.1996 günü de mağdureyi kaçırmaya teşebbüs ettiği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 416/son, 80, 418/2, 430/2, 61. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2.12.1996 gün ve E:1996/955, K:1996/423 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanığın yüklenen suçlar nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanığın askerlik görevini yaptığı sırada yüklenen askeri suçu işlediği ileri sürüldüğünden askeri yargı yerinde yargılanması gerektiğini belirterek kararı bozmuştur. KARS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 30.11.1998 gün ve E:1998/129, K:1998/245 sayıyla; asker kişi sanığın yüklenen askeri suç nedeniyle askeri yargı yerinde yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik görevini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 12. MEKANİZE PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 14.6.2000 gün ve E:2000/364, K:2000/280 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4551 sayılı Yasa’nın, 38. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, sanığa yüklenen suçun askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ ın katılımlarıyla yapılan 26.2.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ULUGÖL’ün, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: USULE İLİŞKİN İNCELEME : Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. ESASA İLİŞKİN İNCELEME: 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir. “Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada; a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar, b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir. Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığın yüklenen suçu işlediği ileri sürülen günde asker kişi olması ve yüklenen suçun da “askeri suç” olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 152. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan sanığa yüklenen “ırza geçmek, kızlık bozmak ve kaçırmaya teşebbüs etmek” suçlarının “askeri suç” niteliği ortadan kalkmıştır. Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen “kaçırmaya teşebbüs etmek, ırza geçmek, kızlık bozmak” suçları askeri suç olmadığından, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi ve Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir. SONUÇ: Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.1998 günlü, E:1998/129, K:1998/245 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 26.2.2001 günü kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Ceza Bölümü         2001/12 E.  ,  2001/7 K.

  • ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK IŞLENDIĞI
  • ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4551) Madde 38

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı           : K.H.

Mağdure        : Ö. Ö.

Sanık              : O. K.

O L A Y          : Doğubeyazıt 3. Hd. Tb. Kh. Ds. Bl. Komutanlığı emrinde görevli sanık P.Er

O.K.’ın, 1996 yılının Eylül ayında, mağdure Ö. Ö.’le tanışarak arkadaşlık yaptığı ve mağdureye ait evin bahçesinde buluşarak ırzına geçip-kızlığını bozduğu, 25.11.1996 günü de mağdureyi kaçırmaya teşebbüs ettiği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 416/son, 80, 418/2, 430/2, 61. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2.12.1996 gün ve E:1996/955, K:1996/423 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanığın yüklenen suçlar nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanığın askerlik görevini yaptığı sırada yüklenen askeri suçu işlediği ileri sürüldüğünden askeri yargı yerinde yargılanması gerektiğini belirterek kararı bozmuştur.

KARS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 30.11.1998 gün ve E:1998/129, K:1998/245 sayıyla; asker kişi sanığın yüklenen askeri suç nedeniyle askeri yargı yerinde yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 9. Piyade Tümen  Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik görevini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

12. MEKANİZE PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 14.6.2000 gün ve E:2000/364, K:2000/280 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4551 sayılı Yasa’nın, 38. maddesi ile Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, sanığa yüklenen suçun askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 12. Mekanize Piyade Tugay  Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ ın  katılımlarıyla yapılan 26.2.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ULUGÖL’ün, davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME :

Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa’nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, öğretide ve uygulamada;

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanığın yüklenen suçu işlediği ileri sürülen günde asker kişi olması ve yüklenen suçun da “askeri suç” olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de, 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 152. maddesi yürürlükten kaldırılmış olduğundan sanığa yüklenen “ırza geçmek, kızlık bozmak ve kaçırmaya teşebbüs etmek” suçlarının “askeri suç” niteliği ortadan kalkmıştır.

Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen “kaçırmaya teşebbüs etmek, ırza geçmek, kızlık bozmak” suçları askeri suç olmadığından, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde çözümlenmesi ve Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.11.1998 günlü, E:1998/129, K:1998/245 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 26.2.2001 günü kesin olarak oybirliği ile karar verildi.