);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/104 E. 2020/155 K.

9. Hukuk Dairesi         2020/104 E.  ,  2020/155 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
YARGITAY KARARI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı Mahkemece temyiz incelemesi için Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 18.06.2014 tarihli 6545 Sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesi gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 30.01.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir.
İnceleme konusu karar, rücuen tazminat talebine ilişkin olup yukarıda sözü edilen Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun iş bölümü kararı ve dosya kapsamında bulunan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve temyiz incelemesi Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz incelemesi Dairemizin görevine girmeyip Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin görevine girdiğinden, dava dosyasının 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 6723 sayılı Kanun ile değişik 60/3. maddesi gereğince Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ne GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.