);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi         2020/402 E.  ,  2020/770 K.

5. Hukuk Dairesi         2020/402 E.  ,  2020/770 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine … Bölge Adliye Mahkemesinin 4. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte …aray 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/455 E. – 2019/96 K. sayılı kararının Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

-K A R A R-

Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece; açılan davanın kabulüne karar verilmiş ve bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince ecrimisil davasının usulden reddine, el atmaya ilişkin talebin ise esastan redine karar verilmiş ve bu hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiş ise de;
Davalı … vekili Av. …’ın 14/01/2020 tarihli, dilekçesi ile temyiz taleplerinden vazgeçtiklerini, dosya içinde bulunan … 2. Noterliğinin 01/06/2009 tarih ve 06931 sayılı vekaletname içeriğinden de temyizden feragat etmeye yetkili olduğu anlaşıldığından,
Vaki feragat nedeniyle davalı … vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.