);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/49 E.  2020/84 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/49 E.  ,  2020/84 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

K A R A R

Taraflar tacir olup, dava, ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 19. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.