);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/35 E. 2020/82 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/35 E.  ,  2020/82 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

KARAR

Dava, tazminat istemine ilişkin olup, yargı yerinin belirlenmesine ilişkin verilen Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 30/01/2017 tarih, 2016/14120 E.- 2017/577 Karar sayılı ilamında, davanın Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklandığından bahisle Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğuna karar verilmiş ve bu aşamadan sonra Sulh Hukuk Mahkemesince esas hakkında yargılama yapılarak karar verilmiştir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 20. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.