);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Vergi Mahkemesince verilen kararın bir görevsizlik kararı olmayıp, davanın esasına ilişkin temyizden geçmiş bir red kararı mahiyetinde bulunması karşısında; 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulu taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2014 / 1028

            KARAR NO : 2014 / 1062

            KARAR TR  : 17.11.2014

 

ÖZET: Vergi Mahkemesince verilen kararın bir görevsizlik kararı olmayıp, davanın esasına ilişkin temyizden geçmiş bir red kararı mahiyetinde bulunması karşısında; 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulu taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

 

 

K  A  R  A  R

Davacı           : İ. G.

Vekilleri        : Av. T. Ö.& Av. S. A.

Davalı            : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, 52 DE 702 plakalı taşıt nedeniyle adına tesis ettirilen motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydının,Fatsa Trafik Tescil Bürosunca adına kayıt ve tescil ettirilen taşıta ait 03.12.1987 tarih ve 330504 sayılı trafik tescil müracaat ve işlem formundaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla, hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek silinmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Maliye Bakanlığı’nın 16.07.2008 tarih ve 71694 sayılı işleminin iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

Ordu Vergi Mahkemesi: 16.12.2009 gün ve E:2009/313, K:2009/1010 sayılı kararı ile özetle; “…Bakılan uyuşmazlıkta; motorlu taşıtlar vergisi yükümlüsünün ilgili kuruluşta adına kayıt ve tescil ile başlayacağı açık olduğundan, dava konusu olayda 52 DE 702 plakalı taşıtın 03.12.1987 tarih ve 330504 sayılı trafik tescil müracaat ve işlem formundaki bilgilere göre Fatsa Trafik Tescil Bürosu tarafından davacı adına trafik ve tescil kaydının yapıldığı ve bunun üzerine motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başlatıldığı, taşıtın davacı üzerinde görüldüğü, taşıtın herhangi bir alış-satış işlemine de konu edilmediği ve ayrıca davacının 03.12.1987 tarih ve 330504 sayılı trafik tescil müracaat ve işlem formunda belirtilen imzanın kendisine ait olmadığı yönündeki iddiasını ise, buna dair 29.12.2008 tarihli şikayetine ilişkin olarak 2009/580 sayılı hazırlık kaydında Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde açılacak kamu davası sonucu alınacak mahkeme kararına binaen kanıtlayabileceği hususları dikkate alındığında, mevcut durum itibariyle davacının başvurusunun reddine ilişkin Maliye Bakanlığı işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının 52 DE 702 plakalı taşıt nedeniyle adına tesis edilen motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 16.07.2008 tarih ve 71694 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine… ”  demek suretiyle davanın esastan reddine karar vermiştir.

İş bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Yedinci Dairesi 29.05.2014 gün ve E:2010/4180, K:2014/3012 sayılı ilamı ile özetle temyiz isteminin reddine karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

Davacı vekili 13.01.2011 tarihli dava dilekçesinde özetle; 03/12/2007 tarihinde düzenlenen trafik tescil belgesinde sahte imza ve belgelerin kullanılarak 52 DE 702 plaka sayılı aracın, davacı İ. G.adına tescil edildiğini, Fatsa Vergi Dairesince 17/11/2004 tarihli ödeme emrinin 15/04/2008 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, davacının söz konusu sahte tescil olayından haberdar olduğunu, davacının Fatsa Vergi Dairesi yetkililerine yapılan sahte işlemin iptali hususunda müracaatta bulunduğunu, Fatsa Vergi Dairesince 25/04/2008 tarih ve 8464 sayılı yazısı ile davacının talebinin reddedildiğini, bu kez 29/05/2008 tarih ve 1876 sayılı dilekçesi ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduğunu, Bakanlıkça da 16/07/3008 tarih ve 71694 sayılı yazısı başvurunun reddedildiğini, sonrasında Ordu Vergi Mahkemesine başvuruda bulunarak idari işlemin iptali istemiyle dava açtığını, Ordu Vergi Mahkemesi’nce taleplerinin reddedildiği, cezai mahiyeti ile ilgili olarak sahtecilik suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu, trafik tescil belgesinin üzerindeki imza ve yazıların davacıya veya davacı tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir şahsa ait olmadığını, bu nedenlerle Fatsa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Fatsa Vergi Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan 52 DE 702 plaka sayılı araca ait tüm dosya ve belgeler üzerinde bulunan imza ve yazı asıllarının davacıya ait olup olmadığı hususunda karşılaştırma yapılması ve bu hususta tespit yapılmasına karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesi: 30.05.2012 gün ve E:2011/54, K:2012/443 sayılı kararı ile özetle; davacının talep konusunun dava mahiyetinde olmadığını, HMK’nun 400. maddesi kapsamında delil tespiti talep edilecek hususların belirli olduğunu belirterek, bu kapsamda delil tespiti mahiyetinde dava açılamayacağından bahisle davanın reddine karar vermiştir.

İş bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 06.05.2013 gün ve E:2013/5920, K:2013/8123 sayılı ilamı ile özetle; “ …davalı, bir kamu tüzel kişiliği olup, kural olarak işlem ve eylemleri kamusal nitelik taşır. Somut olayda davalının tesis ettiği idari işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ve bu nedenle talepte bulunulmuştur. Görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru niteliğindedir. İdare’nin tesis ettiği bir işlemin iptaline ilişkin veya bu sonucu doğuracak davaların; İdari Yargılama Usulü Yasasının 2/1-b maddesi gereğince İdare’ye karşı idari yargı yerinde açılması gerekir. Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese de kendiliğinden (re’sen) dikkate alınır. Mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi yerine işin esasının çözümlenmesi usul ve yasaya mutlak aykırılık oluşturmaktadır.” demek suretiyle hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesi; Yargıtay’ın bozma ilamına uyulduktan sonra 18.09.2013 gün ve E:2013/438, K:2013/785 sayılı kararı ile özetle; Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda yargı yolunun caiz olmaması sebebiyle davanın görev yönünden reddine karar vermiş, iş bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 31.03.2014 gün ve E:2014/3840, K:2014/5406 sayılı ilamı ile özetle hükmün onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

Davacı vekili tarafından, idari ve adli yargı yerleri arasında oluştuğu ileri sürülen olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için başvuruda bulunmuş; bunun üzerine Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesince idari yargı dosyası da temin edilerek Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK,  Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 17.11.2014 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Selim Şamil KAYNAK’ın, başvurunun reddi yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ’ün başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre;

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 14. maddesine göre; olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmekte; bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi ise, hukuk uyuşmazlıklarında ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilmektedir. Aynı Yasanın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde, Fatsa Trafik Tescil Bürosunca davacı adına kayıt ve tescil ettirilen 52 DE 702 plakalı taşıta ait 03.12.1987 tarih ve 330504 sayılı trafik tescil müracaat ve işlem formundaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açıldığı, Ordu Vergi Mahkemesi’nin 16.12.2009 gün ve E:2009/313, K:2009/1010 sayılı kararında davanın esastan reddine karar verildiği, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Yedinci Dairesi’nce hükmün onanmasına karar verildiği ve hükmün kesinleştiği, buna karşın Fatsa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Fatsa Vergi Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan 52 DE 702 plaka sayılı araca ait tüm dosya ve belgeler üzerinde bulunan imza ve yazı asıllarının davacıya ait olup olmadığı hususunda karşılaştırma yapılması ve bu hususta tespit yapılmasına karar verilmesi istemiyle adli yargıda açılan davada Fatsa Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 18.09.2013 gün ve E:2013/438, K:2013/785 sayılı kararında davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiğinden bahisle görev yönünden reddine karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla adli yargı merciince verilmiş ve kesinleşmiş bir görevsizlik kararı varken, idari yargı merciince verilmiş bir görevsizlik kararı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörülen koşuları taşımayan başvurunun, anılan Yasanın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

S O N U Ç : 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 17.11.2014 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT