);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Davalı kurum bünyesinde birer yıllık sözleşmelerle, orkestra şefi olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilen davacıya; kıdem tazminatı ve iş sonu tazminatı, ulusal bayram ile genel ve hafta tatili ücret alacaklarının ödenmesi istemiyle açılan davanın; davacının statüsü, sözleşmelerin içeriği dikkate alındığında ve iş mevzuatından kaynaklanan talepleri gözetildiğinde; özel hukuk hükümlerine göre ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO       : 2016 / 368

KARAR NO  : 2016 / 541

KARAR TR   : 28.11.2016

ÖZET: Davalı kurum bünyesinde birer yıllık sözleşmelerle, orkestra şefi olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilen davacıya; kıdem tazminatı ve iş sonu tazminatı, ulusal bayram ile genel ve hafta tatili ücret alacaklarının ödenmesi istemiyle açılan davanın; davacının statüsü, sözleşmelerin içeriği dikkate alındığında ve iş mevzuatından kaynaklanan talepleri gözetildiğinde; özel hukuk hükümlerine göre ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

K  A  R  A  R

Davacı            : V.L.

Vekilleri          : Av. İ. U.A. – Av. Ş. Ç.

Davalı             : Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Vekili              : Av. R. G.

 

O L A Y          : Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin, davalı kurum bünyesinde 21.09.2007 – 31.12.2014 tarihleri arasında 1’er yıllık sözleşmelerle kesintisiz olarak birçok görevde orkestra şefi olarak çalıştığını; davalı tarafından, 1.10.2014 tarihinde, görülen lüzum üzerine sözleşmenin 31.12.2014 tarihinde yenilenmeyeceğine ilişkin yazı tebliğ edilerek, İş sözleşmesinin sebepsiz, haksız ve dayanaksız olarak tek taraflı olarak feshedildiğini; yapılan bu haksız fesih nedeniyle iş akdinin haksız feshinde kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı kurum tarafından hak etmiş olduğu ücretlerin tamamının kendisine ödenmediğini bu sebeple müvekkilinin çalışmış olduğu dönemlere ilişkin olarak adına doğmuş olan tüm sosyal hak ve alacakların tahsili için davalı kuruma Mersin 10. Noterliği 24621 yevmiye nolu 30.12.2014 tarihli ihtarname ile başvurulduğunu ancak davalı tarafça hiçbir hak ve alacakları olmadığından bahisle ihtarlarına itiraz edildiğini; müvekkilinin 2007-2015 yılları arasında Mersin D.O.B. Müdürlüğü’nde orkestra şefi olarak çalışarak, 2009 yılından 2015 yılına kadar da 5 sezon boyunca Müzik İşleri Yöneticiliği yaptığını;  bu süre içerisinde Dünya ve Türk repertuarından yaklaşık 30 farklı opera, bale, oratoryo ve çeşitli konserler yönettiğini; birçok başarıya imza attığını,  müvekkil Mersin D.O.B.Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun DOB Müdürlükleriyle İzmir, Adana Devlet Senfoni Orkestraları ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Orkestralarıyla İşbirliğinde birçok davalı kurumda görev aldığını; 2013 “Yılın En İyi Orkestra Şefi” ünvanını aldığını; orkestra şefi olarak proje çıkarırken 6 saat veya kimi zamanlarda da 6 saatten fazla çalışması olduğunu, işinden dolayı sağlık sorunları yaşamasına rağmen sürekli olarak çalışmaya devam ettiğini; kurumun pozisyonunda kadro yetersizliği olmamasına rağmen daha müvekkili görev başında iken ekstra bir kadro açılarak başka bir ülkeden o pozisyon üzerinden yabancı meslektaşı davet edildiği gibi, kadro alındıktan sonra da başka bir ülkeden tekrar yabancı bir meslektaşı daha şef olarak görevlendirilerek müvekkilinin işine son verildiğini; İş akdinin davalı tarafından haksız feshi nedeni ile müvekkilinin davalı Kurum nezdinde çalışmış olduğu sürelere ilişkin kıdem tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ücreti alacağı bedellerinin ödenmediğini ifade ederek; müvekkilinin davalının iş yerinde kesintisiz ve sürekli 21.09.2007 yılından 31.12.2014 yılına kadar çalışmış olduğu döneme ait şimdilik; diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, 6100 Sayılı HMK’ nın 107 ve 4857 sayılı İş Yasası gereğince; 100,00 TL Kıdem tazminatı, 100,00 TL ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı ve 100,00 TL Hafta tatil ücret alacağı olmak üzere toplam 300,00 TL alacağın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istemiyle 14.8.2015 tarihinde adli yargı yerinde dava açmıştır.

MERSİN 5.İŞ MAHKEMESİ; 17.11.2015 gün ve E:2015/393, K:2015/603 sayı ile, “(…)

Davacının 21.09.2007 ile 31.12.2014 tarih aralığında sözleşmeli sanatçı olarak davalı yanında çalıştığı SGK kayıtları ile sabittir.

Yanlar arasında imzalanan sözleşmeler ve mevzuat incelendiğinde davacının, Sosyal Güvenlik hakkı yönünden mülga 506 sayılı yasa ile 5510 sayılı yasanın 4/1-a tabi olduğu, ancak özlük hakları yönünden 657 sayılı yasaya tabi olduğu açık bir şekilde düzenlendiğinden aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçelere dayanılarak;

1-İdari yargının görev alanına giren davanın usulden reddine…” karar vermiş; temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 7.Hukuk Dairesince, 13.1.2016 gün ve E:2015/45529, K:2016/6 sayı ile onanan görevsizlik kararı kesinleşmiştir.

Davacı vekili bu kez aynı somut olay ve gerekçeleri ileri sürerek, 200,00 TL kıdem tazminatı ve iş sonu tazminatı, 100,00 TL ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı ve 100,00TL hafta tatili ücret alacağı olmak üzere toplam 400,00 TL alacağın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

MERSİN 2.İDARE MAHKEMESİ; 5.4.2016 gün ve E:2016/393 sayı ile, “(…) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. maddesinde “Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar…” denilmiş, aynı Yasanın “Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri” Başlıklı 134. maddesinde, “Bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür” hükmüne yer verilmiş; 506 sayılı yasa hükümleri 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 3.maddesinde; kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi sigortalı olarak tanımlanmış; 79.madde ile başlayan Dördüncü Kısmında, primlere ilişkin hükümlere yer verilmiş; 101. maddesinde “Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür” denilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 1.maddesinde, Kanunun amacının, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek olduğu belirtilmiş; aynı zamanda, bakılan davanın da konusunu oluşturan “İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi” hususuna Kanunun 8.maddesi ve devamında; kıdem tazminatı, ücretli izin, bildirim süresinden kaynaklanan yükümlülük ve haklara ilişkin hususlara ise, Kanunun değişik maddelerinde yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesinde, “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

Bu mahkemeler: A) (Mülga: 18/10/2012-6356/81 md.) B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar. İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır. Fiili ve hukuki imkânsızlıklar dolayısıyla iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. (Ek fıkra: 2/7/2012-6352/39 md.) Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” denilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare bünyesinde 21.9.2007- 31.12.2014 tarihleri arasında birer yıllık sözleşmelerle orkestra şefi olarak görev yapan davacının iş akdinin 31.12.2014 tarihinde sona erdirildiği, iş akdinin feshedilmesinden sonra tarafına yapılması gereken ödemelerin yapılmadığından bahisle 30.12.2014 tarihli noter kanalıyla ödeme yapılması için ihtarname gönderildiği, ödeme yapılmaması üzerine davacı tarafından kıdem tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, hafta tatil ücret alacağının yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle Mersin 5. İş Mahkemesi nezdinde alacak davası açıldığı, anılan Mahkemenin 17.11.2015 tarih ve E:2015/393 K:2015/603 sayılı kararı ile “davacının sosyal güvenlik hakkı yönünden mülga 506 sayılı yasa ile 5510 sayılı yasanın 4/1-a, özlük hakları yönünden 657 sayılı yasaya tabi olduğu, davanın görüm ve çözümünde idari yargının görevli olduğu” gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verildiği, anılan kararın Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 13.1.2016 tarih ve E:2015/45529 K:2016/6 sayılı kararı ile onandığı, anılan görev ret kararı üzerine davacı tarafından kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına karşılık olmak üzere 400,00 TL’nin tazmini istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmektedir.

Bakılan davada; davacının tazminat taleplerinin davacının idare ile yapmış olduğu iş akdinden kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğu ve iş kanununa göre çözümlemesi gerektiği hususu anlaşılmakta olup davanın görüm ve çözümünde İş Mahkemelerinin görevli olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Mersin 5. İş Mahkemesi tarafından 17.11.2015 tarih ve E:2015/393 K:2015/603 sayılı kararı ile verilen görevsizlik kararının kesinleşmesi üzerine mahkememizde 2016/393 esas sayılı dosya ile açılan davada görevsiz olduğumuz sonucuna varıldığından, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanununun 19.maddesi uyarınca ilgili dosya aslının mahkemesinden temin edilmesine ve görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuru yapılmasına, Uyuşmazlık Mahkemesinden karar gelinceye kadar dava hakkında karar verilmesinin ertelenmesine…” karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Yusuf Ziyaattin CENİK, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Mehmet AKBULUT ve Yüksel DOĞAN’ın katılımlarıyla yapılan 28.11.2016 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27.maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı yasa’nın 19.maddesinde öngörülen biçimde görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının, son görevsizlik kararını veren mahkemece, adli yargı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Taşkın ÇELİK’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ’nin davada adli yargının, Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın ise idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, davalı kurum bünyesinde 21.09.2007 – 31.12.2014 tarihleri arasında birer yıllık sözleşmelerle, birçok görevde orkestra şefi olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilen davacının; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kıdem tazminatı ve iş sonu tazminatı, ulusal bayram ile genel ve hafta tatili ücret alacağı olmak üzere toplam 400,00 TL(adli yargı yerinde 300,00TL) alacağın faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2. Maddesinde “Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar…” denilmiş, aynı Yasanın “Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri” Başlıklı 134. maddesinde, “Bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür” hükmüne yer verilmiş; 506 sayılı yasa hükümleri 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 3.maddesinde;  kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi sigortalı olarak tanımlanmış; 79.madde ile başlayan Dördüncü Kısmında, primlere ilişkin hükümlere yer verilmiş; 101. maddesinde “Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür” denilmiştir.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanununun 1.maddesinde,  Kanunun amacının,  işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek olduğu belirtilmiş; “İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi” hususuna Kanunun 8.maddesi ve devamında;  kıdem tazminatı,  ücretli izin, bildirim süresinden kaynaklanan yükümlülük ve haklara ilişkin hususlara ise, Kanunun değişik maddelerinde  yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesinde, “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.

Bu mahkemeler:

  1. A) (Mülga: 18/10/2012-6356/81 md.)
  2. B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.

İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.

Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısıyla iş mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/39 md.) Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” denilmiştir.

Dava dosyalarının incelenmesinden; davacının, davalı Kurumda 21.09.2007 – 31.12.2014  tarihleri arasında birer yıllık sözleşmelerle, birçok görevde orkestra şefi olarak görev yaparken sözleşmesinin  feshedildiği; açılan davada, davacının verilen işleri büyük bir özveri ve başarıyla yaptığı, kurumun pozisyonunda kadro yetersizliği olmamasına rağmen daha davacı görevi başındayken  ekstra bir kadro açılarak başka bir ülkeden o pozisyon üzerinden yabancı meslektaşının davet edildiği,  kadro alındıktan sonra da başka bir ülkeden tekrar yabancı bir meslektaşının şef olarak görevlendirilerek işine son verildiği,  İş akdinin haksız ve dayanaksız olarak feshedildiği iddia edilmesine karşın, bakılan davanın sözleşmenin feshine ilişkin bulunmadığı; davanın, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğinden bahisle davacı adına doğduğu iddia edilen kıdem tazminatı ve iş sonu tazminatı, ulusal bayram ile genel  ve hafta tatili ücret alacaklarının tahsili istemine ilişkin bulunduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan,davacı ile davalı Kurum arasında 21.09.2007 – 31.12.2014 tarihleri arasında birer yıllık  olarak yenilenen  “Yabancı Uyruklu Uzmanlar İçin Misafir Sanatçı Sözleşmesi” irdelendiğinde;  davacının Yabancı Uzman Sanatçı pozisyonunda,   Orkestra Şefi ünvanında ve sigortalı olduğu; görevi karşılığı, kanuni kesintiler yapıldıktan sonra her ay için  alacağı net ücretin aylık çalışma sonunda ödeneceği; sanatçıya, sözleşmenin ilk imzalanması sırasında bir defaya mahsus, yurtiçinden veya yurtdışından geliş yol ücretinin idarece ödeneceği, bu geliş yolculuğu ile ilgili şehir içi ulaşım için (havaalanı/terminal- otel/misafirhane) yol ücreti kurum aracı ile sağlanmamışsa idarece ödeneceği; Türk Makamlarınca istenilecek tüm belgelerin (ikamet vb.) ve bunlara ait giderlerin sanatçı tarafından karşılanacağı; sanatçının ikameti, idarece uygun görülen … gün süre için, otel (kahvaltılı) veya misafirhanenin idarece sağlanacağı, belirlenen süre sonunda sanatçının kendi ikametini temin etmekle yükümlü olduğu; sanatçının, misafirhanede ve otelde kaldığı süre içinde, kendi kusurundan doğabilecek demirbaşların hasarından, kaybolmasından ve şahsi harcamalarından kendisinin sorumlu bulunduğu; İdarenin, yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak etkinlikler için (temsiller, konserler, turneler, festivaller yarışmalar vb.) sanatçıyı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarına uygulanan esaslar çerçevesinde (yolluk vererek) görevlendirebileceği; sanatçının, sözleşme süresinde, idarenin yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, genelge ve emirlerine uymayı kabul edeceği,  sözleşme süresi içinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü veya Müdürlüklerince pozisyon unvanı ile ilgili verilen her türlü görevi yapmakla hükümlü olduğu; sanatçının, sözleşme süresi içinde idarenin izni olmadıkça başka kurum ve kuruluşlarda özel veya resmi görev alamayacağı, yurtiçi veya yurtdışında idarenin onayı ile başka kurumlarda sanatsal etkinliklerde görev aldığı sürede ücretsiz izinli sayılacağı; sanatçının görevinde ve hizmetin yürütülmesinde, mesai saatlerine ve çalışma programına uyumda, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarına ait sözleşmenin devam ve disiplin ile ilgili hükümlerinin uygulanacağı; bu sözleşmeye göre çalışanların, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları; tarafların, sözleşmenin devamı sırasında iptaline karar verdiklerinde bu kararlarını iki ay öncesinden birbirlerine yazılı olarak bildirmek zorunda oldukları; bu durumda sanatçıya dönüş yol ücretinin ödeneceği, sözleşme feshinin sanatçı isterse idarece uygun bulunması durumunda sanatçıya dönüş yol ücretinin ödenmeyeceği; sanatçının artistik yetenekleri veya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesi içindeki diğer davranışları ve sanatsal çalışmalarının idarece yeterli görülmediği durumlarda 2 aylık süre beklenmeksizin bu sözleşmenin idarece iptal edilebileceği; bu durumun, sanatçı için herhangi bir yasal itiraz hakkı doğurmayacağı, sanatçıya idarece dönüş yol ücreti ödeneceği; idare ve sanatçı arasında bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Türk Hukukunun uygulanacağı; sözleşmelerin birer yıllık olduğu yıl sonunda her hangi bir bildirime gerek kalmadan sona ereceği hususlarına yer verildiği, sözleşmenin davacı sanatçı ile, Bakan adına Genel Müdür tarafından karşılıklı imza altına alındığı görülmüştür.

Davacının çalışma biçimi ile idareyle imzalanan sözleşme hükümlerine bakıldığında; davacı ile davalı kurum arasındaki hukuki ilişkide hizmet akdinin denetim, gözetim, zaman, bağımlılık ve ücret unsurlarının bulunduğu, davacının çalışmalarının 506 ve 5510 sayılı Yasalar kapsamında gerçekleştiği, sigortasının bu kapsamda yatırıldığı, taraflar arasında, idari sözleşmenin asli unsurları olan, idarenin tek taraflı, üstün hak ve yetkilerle donatılmasına yönelik kuralların bulunmadığı; taraflar arasında hizmet ilişkisinin mevcut olduğu, sözleşmelerin içeriğinde davacının, 657 sayılı Yasaya tabi olduğu yönünde ibarenin bulunmadığı,  davacının statüsünün ve davadaki istemlerinin 4857 Sayılı Yasa kapsamına girdiği değerlendirilmiştir.

Buna göre; davacının statüsü dikkate alındığında ve iş mevzuatından kaynaklanan talepleri gözetildiğinde; uyuşmazlığın, özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır

Açıklanan nedenlerle, Mersin 2.İdare Mahkemesince yapılan başvurunun kabulü ile, Mersin 5.İş Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

S O N U Ç  : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Mersin 2.İdare Mahkemesi’nin BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile Mersin 5.İş Mahkemesinin 17.11.2015 gün ve E:2015/393, K:2015/603 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 28.11.2016  gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Nuri

NECİPOĞLU

 

 

 

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

 

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Yusuf Ziyaattin

CENİK

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

 

 

 

 

 

Üye

Yüksel

DOĞAN