);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Davacının, tapuda arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kadastro Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açtığı davanın ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO        : 2018 / 74

KARAR NO  : 2018 / 140

KARAR TR   : 26.3.2018

ÖZET : Davacının, tapuda arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kadastro Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açtığı davanın ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ gerektiği hk.

 

 

 

 

K  A  R  A  R

Davacı         : O.G.

Vekili           :  Av.İ.N.E.

Davalı          :  Antalya Valiliğine izf. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

                       (Antalya Kadastro İl Müdürlüğü)

O  L  A  Y   : Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin, mülkiyeti dedesinin mirasçılarına ait olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek beldesi Köy içi mevkiinde kain 668 parsel sayılı, tapuda niteliği Ahşap Ev olarak gözüken taşınmazı 20.02.2007 tarihinde satın aldığında; taşınmaz üzerinde atıl, kullanılmayan ve kısmen yıkık eski taş ev ve eklentileri bulunduğunu; Kadastro Müdürlüğünce, 2011 yılında yörede 3402/22-a maddesi kapsamında yenileme çalışmaları yapıldığını, bu çalışma sonrasında taşınmazın 340 ada 38 parsel numarası ile niteliği Arsa olarak değiştirildiğini; müvekkilinin, taşınmazın niteliğinin değiştirilmesi yönünde bir talep veya beyanda bulunmamış olmasına karşın, niteliğinin değiştirilerek tapuya tescil edilmesi üzerine 22.08.2013 tarihli dilekçe ile Finike Kadastro birimine başvuruda bulunarak; taşınmazın bulunduğu yörede Beymelek Belediyesince Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının “geçmişten geleceğe miras taş evler” adlı proje kapsamında satın aldığı taşınmaz üzerinde bulunan eski taş ev de dahil olmak üzere, proje kapsamında bir çok evin restore edilmiş olduğunu ve halen bu restore edilen evde oturduğunu belirterek, tapuda sehven arsa olarak yazılan niteliğin önceki gibi Ahşap Ev olarak düzeltilmesini talep ettiğini; dilekçeye karşılık olarak T.C. Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü, Finike Kadastro biriminin 51057099-622.01/397 sayılı 09.10.2013 tarihli verdiği cevabında, “3402 sayılı Yasanın 22-a maddesinin uygulanmasına ait Yönetmeliğin 19. Maddesi, TKGM. nün 2010/18 ve 2010/19 sayılı Genelgenin 31. maddesinde “tapu kütüğünde tescilli bina ve tesislerin zeminde mevcut olmaması halinde bu durum uygulama tutanağında açıklanarak fiili duruma göre nitelik tespiti yapılır” yapılan incelemede 340 ada 38 nolu parselin uygulama tutanağının edinme sebebinde çalışmanın yapıldığı sırada ahşap evin zeminde mevcut olmadığı, ayrıntılı olarak açıklanmış ve yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelgeler gereğince parselin cinsi vatandaş muvafakati aranmaksızın arsa olarak tespit edilmiştir” gerekçesi ile müvekkilinin talebinin reddedildiğini; davalı idarenin işleminin hukuka uygun olmadığını; Kadastro yenileme çalışmaları sırasında taşınmaz üzerinde tapu kaydında tescili bulunan Ahşap Ev’in mevcut olduğunu ancak kısmen yıkık, aile yaşamına uygun olmayacak şekilde bakımsız ve atıl vaziyette bulunduğunu; nitekim müvekkilinin,  Finike Kadastro Müdürlüğüne yaptığı yazılı başvurusunun ekinde yapının bu halini gösterir resimler sunduğunu, yenileme çalışmaları sırasında yapının bu halde olması nedeniyle, yenileme çalışmalarını yapan ekibin,  sanki ahşap ev tamamen yok olmuş gibi düzenleme yaptıklarını, bunun tamamen keyfi bir davranış olduğunu, çünkü; Kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte; “Madde 18; Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olmaması halinde fiili durum göz önüne alınarak bu durum uygulama tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde belirtme yapılır./ Madde: 19(1) Tapu kütüğünde tescilli bina ve tesislerin zeminde mevcut olmaması halinde, bu durum uygulama tutanağında açıklanarak fiili duruma göre nitelik tespiti yapılır.” denildiğini; yenileme uygulamasında taşınmazlar üzerinde tapulama veya kadastrodan sonra inşa edilmiş olduğu halde, tapuda cins değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülerek, resen taşınmazın cinsi değiştirilmekte iken, 2003/2 genelge ile talep edilmeyen cins değişikliğinin uygulamadan kaldırıldığını;  22-a uygulama yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmalarda ise; resen yapılan cins değişikliğinin otomatikman kaldırıldığını, bunun yerine tapuda cins değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülmesi ölçü krokisinde gösterilmesi ancak paftasında gösterilmeyip, tapu kütüğünde cinsinin değiştirilmemesi esasının konduğunu, yapılan işlemin bu nedenle sakat olduğunu; turizm potansiyelinin değerlendirilmesi mali destek programı kapsamında desteklenen geçmişten geleceği miras “Beymelek Taş Evleri” başlıklı projeye ilişkin Taşınmazın bulunduğu yöre belediyesi olan Beymelek Belediyesi ile T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında 18.06.2012 tarihinde sözleşme düzenlendiğini;  yapılacak onarım ve tadilatlara esas olmak üzere tadilatı yapılacak olan yapılar yönünden röleve ve tespit çalışmaları yapıldığını, yörenin haritası çıkarılarak, bölgede bulunan yapıların, konut alanlarının, arıcılık alanlarının, piknik alanlarının, ticaret hanelerinin belirlendiğini, bu kapsamda tadilatı yapılacak olan taş evlere ait resimler ile planlarının çıkarıldığını; bu sözleşme kapsamında, davacıya ait tapuda ahşap ev niteliğinde olan ev de dahil olmak üzere, yörede bulunan 10 adet taş ev ile birlikte bir ilkokul binasının onarımı yapılıp turizme kazandırılarak kullanılır hale getirildiğini;  kadastro yenileme çalışmaları sırasında, iddia edildiği gibi gerçekte davacıya ait arsanın içerisinde bulunan taş ev olmasa idi, taş ev projesi kapsamında davacının evi de restore edilip turizme kazandırılmayacaktı;  davacıya ait arsanın içerisinde bulunan eski, kısmen yıkık ve atıl vaziyetteki taş evin de restore edilmesi, taşınmaz üzerinde eski taş evin olduğuna, yenileme çalışmaları sırasında yapılan tespitin ve tespit sonrasında yapılan nitelik değişikliğinin sakatlığına en büyük karine olduğunu; davacının sahibi olduğu ve proje kapsamında tadilat yapılarak turizme kazandırılan 340 ada 38 parsel üzerindeki taş evin, pansiyon olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 10.07.2013 tarih ve 14382 sayılı turizm işletme belgesi ve Demre Mal Müdürlüğünden alınan vergi kaydı kapsamında işyeri olarak hizmet sunmaya başladığını; yine Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazıları ile Beymelek Belediye Başkanlığına İskele Mahallesinde Taş evlere ulaşım yolu düzenlenmesi işi için Bakanlığın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ödenek gönderildiğini; bu ödenekler ve verilen izinler doğrultusunda yörede turizmin canlandırılması amacıyla çalışmalar yapıldığını ifade ederek; Antalya ili, Demre ilçesi,  Beymelek beldesinde kain, 340 ada 38 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydındaki AHŞAP EV niteliğinin değiştirilerek niteliğinin ARSA olarak tescil edilmesine yönelik işlemin iptal edilerek eski hale getirilmesine yönelik davacının 22.08.2013 tarihli talebine karşılık verilen Antalya Valiliği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Antalya Kadastro İl Müdürlüğü Finike Kadastro Biriminin 51057099-622.01/397 sayılı 09.10.2013 tarihli idari işlemin İPTALİNE ve taşınmazın niteliğinin AHŞAP EV olarak tapuya tesciline karar verilmesi istemiyle 11.11.2013 tarihinde idari yargı yerinde dava açmıştır.

ANTALYA 1.İDARE MAHKEMESİ; 20.11.2013 gün ve E:2013/1410, K:2013/1651 sayı ile, “(…)Tapu Sicil Tüzüğünün 81. maddesinde, tapu sicilinde değişikliğin, hak sahibinin veya yetkili makamın istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılacağı, rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki değişikliklerin, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılacağı, önceki kayıt bir harfle yazılı ise, yine aynı harfin kullanılacağı, 85. maddesinde, kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesinin gerektiği, belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdürün defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını talep edeceği, Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re’sen dava açılacağı, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re’sen düzeltme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Beldesi, 340 ada, 38 nolu parselin maliki olan davacının 22.08.2013 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurarak tapuda arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesini istediği, anılan istemin Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 397 sayılı işlemiyle reddedildiği, bu işlemin iptaline yönelik bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, tapu kayıtları üzerinde tescil, terkin ve tashih gibi işlemlere ilişkin davaların görüm ve çözümü adliye mahkemelerinin görevi içinde bulunmaktadır. İptali istenilen işlem tapu kütüğündeki arsa vasfının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Bu durumda, tapuda arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin işleme karşı açılan iş bu davanın özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiğinden, işin esasının mahkememizce incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine…” karar vermiş; temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onuncu Dairesince,  10.12.2015 gün ve E:2014/1082, K:2015/5759 sayı ile onanan karar kesinleşmiştir.

Davacı vekili bu kez aynı istemle adli yargı yerinde dava açmıştır.

DEMRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 23.11.201 7 gün ve E:2017/11 sayı ile, “(…) Dosya kapsamı bütünüyle değerlendirildiğinde; dava, tapu kütüğünde cins tashihine ilişkindir. 22.07.2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan (18.05.1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicil Tüzüğü’nün 81 ve 85.) Tapu Sicil Tüzüğünün 72 ve 74. maddelerine göre tapu kütüğündeki kaydın değiştirilmesi ve kütük üzerindeki düzeltmelerin, bir başka ifade ile tapuda cins ve vasıf düzeltilmesi işlemlerinin tapu idaresince yapılacağı ve idari bir görev olduğu tartışmasızdır. Cins tashihi vb istemler tapu sicilinin idari görevleri arasında olup idari bir hizmetin adli yargı yoluyla yapılmasının istenmesi usule aykırıdır. Yüksek mahkemenin çeşitli dairelerinin farklı tarihlerde verdiği aynı yöndeki bir çok kararda da bu husus vurgulanmıştır. (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 16.02.2016 tarih ve 2014/14078 Esas 2016/1714 Karar sayılı, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 10.09.2015 tarih ve 2015/9630 Esas 8069 Karar sayılı, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 02.03.2015 tarih ve 2015/2599 Esas 2015/3071 Karar sayılı). Açıklanan sebeple Mahkememizin görevsiz olduğu kanaatine varılmış, ancak Antalya 1.İdare Mahkemesinin 20/11/2013 tarih ve 2013/1410 Esas 2013/1651 Karar sayılı görev yönünden verilmiş olan red kararının Danıştay 10.Dairesinin 10/12/2015 tarih ve 2014/1082 Esas 2015/5759 Karar sayılı kararı ile onanması sebebiyle 2247 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına dair aşağıdaki şekilde ara karar kurulmuştur.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-2247 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına, dosyanın incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilmesine değin ertelenmesine,

2-Antalya 1. İdare Mahkemesi 2013/1410 Esas 2013/1651 Karar sayılı dosya aslının temin edilerek Mahkememiz gerekçeli ara kararı ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine…” karar vermiş; Mahkemece 15.1.2018 tarihli üst yazıyla gönderilen dava dosyaları, 22.1.2018 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına girmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler: Şükrü BOZER, Mehmet AKSU, Ahmet Tevfik ERGİNBAY, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN ve Birgül KURT’un katılımlarıyla yapılan 26.3.2018 günlü toplantısında:

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; Asliye Hukuk Mahkemesince, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesine göre başvuruda bulunulmuş olduğu, adli yargı dosyasının Mahkemece, ekinde idari yargı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hâkim Taşkın ÇELİK’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava,  Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Beldesi, 340 ada, 38 nolu parselin maliki olan davacının, tapuda arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 09.10.2013 tarih ve 397 sayılı Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Üçüncü Kısım, İkinci Bölümünde Tapu Sicili başlığı altında; Kanunun 997.maddesinde, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulacağı, tapu sicilinin, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluştuğu, sicilin örneğinin, nasıl tutulacağının ve yardımcı sicillerin tüzükle belirleneceği; 998 maddesinde, arazilerin, taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli hakların, kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin tapu siciline taşınmaz olarak kaydedileceği; 1007. maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devletin sorumlu olduğu, Devletin, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu edeceği; Devletin sorumluluğuna ilişkin davaların, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görüleceği;   1008.maddesinde, taşınmaza ilişkin, mülkiyet, irtifak hakları ve taşınmaz yükleri ve  rehin haklarının tapu kütüğüne tescil edileceği; 1013.maddesinde, tescilin, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılacağı; 1019.maddesinde, tapu memurunun, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlü olduğu;  1021. Maddesinde, kurulması kanunen tescile tâbi aynî hakların, tescil edilmedikçe varlık kazanamayacağı; 1027.maddesinde, ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memurunun, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebileceği; düzeltmenin, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabileceği; tapu memurunun, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re’sen düzelteceği hükümleri yer almış; , 4721 sayılı Kanunun 913., 997., 998., 1000., 1012. ve 1017. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Tapu Sicil Tüzüğü’nün, “Kaydın değiştirilmesi” başlıklı 72.maddesinde, “(1) Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.

 (2) Tapu sicilindeki değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.

(3) Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, değişiklikte de aynı harf kullanılır.

(4) Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar, faiz, derece, süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler, düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir.” Hükmüne; “Ana veya yardımcı siciller üzerindeki düzeltmeler” başlıklı 72.maddesinde, “(1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re’sen düzeltme yapılır.

(2) İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle taraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme yapılır.

(3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır.

(4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır.

(6) Müdürlük, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür.” Hükmüne; “Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi” başlıklı 75.maddesinde, “ (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;

  1. a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,
  2. b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,

incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir.

(2) Zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenlenir. Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir; vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanılır.

(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yukarıdaki fıkralar uygulanır.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur.” Hükmüne; “Düzeltmenin şekli”başlıklı 76.maddesinde, “ (1) Yanlış yazım okunacak şekilde, kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş satıra doğrusu yazılır.

(2) Kazıntı, silinti, satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz.

(3) Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası, düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise, bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine “D.S.” şeklinde başlayarak yazılır. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaza ait dosyada saklanır.” Hükmüne   yer verilmiştir.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı” başlığını taşıyan 2. maddesinin 1 numaralı bendinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları; idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, idari dava türleri olarak sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek beldesi Köy içi mevkiinde bulunan 668 parsel sayılı, tapuda niteliği Ahşap Ev olarak gözüken taşınmazının bulunduğu yörede, Kadastro Müdürlüğünce, 2011 yılında 3402/22-a maddesi kapsamında yenileme çalışmaları yapıldığı, bu çalışma sonrasında taşınmazın 340 ada 38 parsel numarası ile niteliğinin  Arsa olarak değiştirildiği; davacı tarafından, taşınmazın tapu kaydındaki niteliğinin değiştirilerek arsa olarak tescil edilmesine yönelik işlemin iptal edilerek eski hale getirilmesine yönelik 22.08.2013 tarihli  isteminin reddine ilişkin Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09.10.2013 tarih ve 51057099-622.01/397 sayılı işlemin iptali ve taşınmazın niteliğinin ahşap ev olarak tapuya tesciline karar verilmesi istemiyle açılan davada;  Antalya Kadastro Müdürlüğünce verilen savunma dilekçesinde; tesis kadastrosunda varolan ahşap evin 3402/22-a uygulama çalışmalarında zeminde yıkık ve kullanılmaz şekilde olmasına bağlı olarak, 3402 sayılı Kanunun 22-a maddesi, uygulama Yönetmeliğinin 19. maddesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010/18 ve 2019/19 sayılı Genelgelerinin 31. maddesi uyarınca, parselin cinsinin arsa olarak düzeltildiği; tesis kadastrosunda belirlenen cinsin “Ahşap Ev” olduğu, davacının ise  zemindeki evi “TAŞ EV” olarak tanımlanmakta olduğu; dolayısıyla davacının talebi yerinde görülse bile zemin ile uyumlu olmayan bir cinsin karşılarına çıktığı ifade edilerek; davanın reddinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar, davacı vekili tarafından davalı İdare işleminin iptali talep edilmekte ise de,  talebin doğrudan, tapu sicilinde arsa olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin ahşap ev olarak düzeltilmesi istemine yönelik, bir başka ifade ile tescil sonucu doğuracak bir talep olduğu gözetildiğinde, ortada idari yargı yetkisi kapsamına giren bir idari dava bulunmadığı ve uyuşmazlığın çözümlenmesinde, Medeni Kanun hükümlerine göre adli yargı yerlerinin görevli bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Demre Asliye Hukuk Mahkemesince; 23.11.2017 gün ve E:2017/11 sayı ile yapılan başvurunun reddi gerekmiştir.

S O N U Ç  : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Demre Asliye Hukuk Mahkemesince; 23.11.2017 gün ve E:2017/11 sayı ile yapılan BAŞVURUNUN REDDİNE, 26.3.2018 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Nuri

NECİPOĞLU

 

 

 

Üye

Şükrü

BOZER

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Mehmet

AKSU

 

 

 

 

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Ahmet Tevfik

ERGİNBAY

 

 

 

 

Üye

Birgül

KURT