);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Davacı Belediye Başkanlığınca davaya konu temizlik ihalesini kazanan şirketten damga vergisi ve karar pulu tahsil edilerek yetkili vergi dairesine yatırıldıktan sonra, ihalenin iptali üzerine davacı belediyenin ihale teklifi sırasında ve 1. hakkedişte ödenen damga vergileri ile bunlara ilişkin karar pullarının davalı idareden istenmesine karşın ödeme yapılmaması üzerine söz konusu ödemelerin iadesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.  

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2014 / 844

            KARAR NO : 2014 / 1071

KARAR TR  : 29.12.2014

ÖZET: Davacı Belediye Başkanlığınca davaya konu temizlik ihalesini kazanan şirketten damga vergisi ve karar pulu tahsil edilerek yetkili vergi dairesine yatırıldıktan sonra, ihalenin iptali üzerine davacı belediyenin ihale teklifi sırasında ve 1. hakkedişte ödenen damga vergileri ile bunlara ilişkin karar pullarının davalı idareden istenmesine karşın ödeme yapılmaması üzerine söz konusu ödemelerin iadesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

K  A  R  A  R

Davacı           : Bahçelievler Belediye Başkanlığı

Vekili             : Av. A. A.A.

Davalı            : Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına

                         İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Vekili             : Av. M. B.

            O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Bahçelievler İlçesi sınırları dahilinde yer alan Yenibosna Merkez, Çobançeşme ve Fevziçakmak Mahallelerinin çöplerinin toplanması, nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, pazar çöplerinin kaldırılması, pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması, ilçe dahilinde bulunan tüm boş alanların temizlenmesi, molozların kaldırılması işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.maddesine göre ihale edildiğini ve ihale konusu işin 27/03/2008 tarihinde 14 aylık olarak (01/05/2008- 30/06/2009 tarihlerini kapsayacak şekilde) yüklenici T. Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti.’ne ihale edildiğini, idarece 2008/16125 kayıt numaralı iş için 28/03/2008 tarih ve 2008/1370 sayı ile firmanın sözleşmeye davet edildiğini, T. Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. davacı ile sözleşme yapabilmek için sözleşme tarihinden önce teklif ettiği ihale bedeli olan 4.752.311,24 TL’ nin binde yedibuçuk (0.0075) sözleşme damga vergisi olan 35.642,33 TL, binde dört buçuk (0.0045) karar pulu tutarı olarak da 21.385,40 TL’nin Bahçelievler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığını, Sözleşme Damga Vergisi ve karar pulu tutarının Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce emanet hesabına alındığını ve bağlı bulundukları Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne süresi içerisinde aktarıldığını, firma tarafından diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek 31/03/2008 tarihinde davacı Belediye ile sözleşme yapıldığını ve 01/05/2008 tarihinde işe başlanıldığını,            söz konusu ihaleye itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından ihalenin iptal edildiğini, davacı Belediyece 01/05/2008 tarihinde işe başlanılan sözleşme konusu iş için 01/05/2008- 31/05/2008 tarihlerini kapsayan 1 aylık hak edişin yapıldığını, ihalenin iptali üzerine T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti.’nce davacı Belediye Mahalli Hizmetler Müdürlüğü emanet hesabına yatırılan ve süresi içerisinde Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü hesabına aktarılan binde yedibuçuk (0.0075) Sözleşme Damga Vergisi olan 35.642,33 TL, binde dört buçuk (0.0045) karar pulu tutarı olan 21.385,40 TL’nin yatırıldığına dair makbuzların, sözleşme kapsamındaki işin durdurulduğuna dair yükleniciye gönderilen yazı ve sözleşme örneklerinin Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bildirildiğini, İhalenin iptali üzerine T. Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. tarafından Bahçelievler Belediye Başkanlığı aleyhine Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/54 E. Sayılı dosyası ile 27/03/2008 tarihli ihale gereğince 31/03/2008 tarihinde ödenmiş olan 35.642,33 TL damga resmi ile 21.385,40 TL karar pulu toplamı olan 57.027,73 TL’ nin sözleşmenin fesih tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte tahsili için dava açıldığını, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davanın davacı tarafından Kocasinan Vergi Dairesine ihbar edildiğini, yapılan yargılama sonucunda 08/12/2011 tarih ve 2011/508 K. sayılı karar ile davanın kabulü ile 57.027,73 TL’nin dava tarihinden itibaren Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte tahsiline karar verildiğini, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/54 E, 2011/508 K. Sayılı kararının Yargıtay’ca onanarak kesinleştiğini, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/54 E. 2011/508 K. sayılı 08/12/2011 tarihli kararı gereğince Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. Ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. vekiline ilam vekalet ücreti, yargılama giderleri toplamı olarak 7.319,62 TL, T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. tarafından verilen ibraname göz önünde bulundurularak dava konusu olan Sözleşme Damga Vergisi ve karar pulu tutarından bir aylık hak edişin kesilmesi suretiyle 52.325,79 TL ile birlikte toplam 59.645,41 TL’nin ödendiğini, Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2010/54 E, 2011/508 K. sayılı kararında belirtilen 57.027,73 TL’nin kendi uhdelerinde bulunmadığını, dava konusu alacağın süresi içerisinde Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne aktarıldığını, davacı yasal zorunluluklar nedeni ile dava konusu edilen damga vergisi tutarı ve karar pulu tutarını yükleniciden tahsil ederek vergi dairesi hesaplarına aktarmakla yükümlü bulunduğunu ve bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini, bu sebeple 52.325,79 TL ile ilam vekalet ücreti, yargılama gideri olan 7.319,62 TL’nin toplamı olan 59.645,41 TL’yi ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte rücuen tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açılmıştır.

Davalı Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vekilinin süresi içerisinde Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde özetle görev itirazında bulunmuştur.

Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi: 21.01.2014 gün ve E:2013/293 sayılı kararı ile özetle; davalı vekilinin görev itirazın reddine karar vermiştir.

Davalı vekilinin olumlu görev uyuşmazlığı çıkartılması yolunda süresi içinde verdiği dilekçe üzerine, dava dosyasının onaylı bir örneği Danıştay Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

            Danıştay Başsavcısı; “…Uygulama ve öğreti’de, kamu idarelerinin, kamu hizmetinin yürütümü sırasında, kamu gücü kullanarak tek yanlı irade açıklamalarıyla yapmış oldukları işlemler, “idari işlem”; herhangi bir işlem ya da karara dayanmaksızın gerçekleştirdikleri maddi faaliyetleriyle, görevleriyle ilgili hareketsizlikleri de, “idari eylem” olarak tanımlanmaktadır.

            Gerek uygulama, gerekse öğreti’de, idari işlem; idarenin kamu hizmetinin yürütümü amacıyla ve tek yanlı irade açıklamasıyla tesis etmiş olduğu kesin ve yürütülmesi gerekli işlemler olarak tanımlanmış, bu tanıma göre, idari yargı yerlerinde iptal davasına konu edilecek hukuksal işlemlerin, öncelikle, kamu idaresinin işlemi olması, kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla tesis edilmiş olması, kamu idaresinin tek yanlı irade açıklamasına dayanması ve nihayet kesin ve icrai nitelikte (yürütülmesinin gerekli) olması gerekmektedir.

            İdari yargıda yerini almış olan Vergi Mahkemelerinin görevleri, kuruluş kanunu olan 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinde sayılmış, bu maddede Vergi Mahkemelerinin a) Genel Bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) bendinde de, Diğer Kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden; Davacı İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığınca davaya konu temizlik ihalesinin 27.03 2008 tarihinde yapıldığı,ihaleyi kazanan şirketten damga vergisi ve karar pulu tahsil edilerek yetkili vergi dairesine yatırıldığı, ancak söz konusu ihalenin iptali üzerine davacı belediyenin ihale teklifi sırasında ve 1. hakedişinde ödenen damga vergileri ile bunlara ilişkin karar pullarının davalı idareden istendiği, ödeme yapılmaması üzerine de bu vergilerin iadesi istemiyle Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığı anlaşılmaktadır.

            Uyuşmazlık konusunun esasına ilişkin olan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; bu kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği belirtilmiştir.

            Buna göre, tahakkuku tahsile bağlı bir vergi olan ve kağıt üzerine tesis olunmuş bir mükellefiyet şekli olan damga vergisinde hukuki işlemlerin kendisinin değil, bu işlemlerin dayanağını teşkil eden belgelerin vergilendirilmesinin esas olduğu, bunun sonucu olarak Damga Vergisi Kanunu’nun, herhangi bir hukuki işlemin nasıl, neden ve ne zaman doğduğu ile değil, hukuki işlemin sağ doğmasını sağlayan belgeler (kağıtlar) ile uğraştığı sonucuna varılmaktadır.

            Bu bilgiler karşısında; söz konusu ihalenin iptali üzerine önceden tahsil edilen ve yetkili vergi dairesine yatırılan uyuşmazlık konusu damga vergileri ile karar pullarının iadesi istemiyle açılan ve idari dava türünde olan bu davanın, ihale kararının iptaline ilişkin işlem üzerine uyuşmazlık konusu damga vergisi ile karar pullarının iade edilip edilemeyeceğine ilişkin ihtilafın da idari yargıda yerini almış ve vergicilikte ihtisas mahkemesi niteliğindeki Vergi Mahkemelerince Çözümlenmesi gerekeceğinden, uyuşmazlığı alacak davası kabul edilerek adli yargı yerlerinde dava konusu yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,” hükmü gereğince idari yargı yerinde “Vergi Mahkemesinde” görülmesi gerekmektedir.

            Nitekim, 02/07/2012 günlü ve E:2009/1, K:2012/2 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararıyla; ihale kararı üzerinden ya da istihkaktan kesinti suretiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre hesaplanıp yetkili vergi dairesine yatırılan damga vergisinin ilgililerince iadesi istemiyle vergi mahkemesinde açılan davalar nedeniyle görev yönünden Danıştay 7’nci Dairesince verilen 06/02/2006 günlü ve E:2003/1573 K2006/366 sayılı karar ile aynı konuda Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/04/2006 günlü ve E:2006/26, K2006/93 sayılı karar arasındaki aykırılığın, yetkili yargı yerinin Vergi Mahkemeleri olduğundan bahisle Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca verilen kararlar doğrultusunda giderilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın, 2247 sayılı Yasa’nın 10’uncu maddesi uyarınca, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasına ve dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine” şeklinde karar vermiştir.

Başkanlıkça, 2247 sayılı Yasa’nın 13. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın da yazılı düşüncesi istenilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: “Davacı Bahçelievler Belediye Başkanlığı tarafından yapılan temizlik hizmet alımı ihalesini kazanan T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. Ve Tic. San. Ltd. Şirketinin ihale sözleşmesinin imzalanması aşamasında ödediği 35.642,33 TL Damga vergisi ve 21.385,40 TL karar pulu harcı ödeyerek sözleşmeyi imzalayıp işe başladıktan sonra, üçüncü kişiler tarafından ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sonucu ihale ve sözleşmenin KİK tarafından iptaline karar verilmiştir. İhale sözleşmesinin kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle iptal edildiği iddiası ile ihaleyi alan Şirketin Bahçelievler Belediye Başkanlığına karşı, damga ve karar harcı bedeli olarak yatırılan paranın iadesine ilişkin alacak davası, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23/12/2011 gün ve 2010/54 E, 2011/508 K sayılı kararı ile kabul edilerek, sebepsiz zenginleşme hükümleri gerekçede özetlenerek damga vergisi ve karar pulu harcının iadesine karar verilmiş, bu karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 17/04/2012 gün ve 2012/6361 E, 2012/10356 K sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

Davacı, Belediye tarafından Mahkeme kararı gereği, iade olunan damga vergisi ve karar pulu harcı tahsil edildiğinde vergi dairesine yatırıldığından, davalı idareden rücuen tahsili için adli yargı yerinde açılan davada, görev itirazının reddi üzerine, Danıştay Başsavcılığı tarafından idari yargı lehine olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmış ise de; incelenen uyuşmazlık her ne kadar Harçlar Kanunu hükümlerine göre tahsil edilen KDV ve karar pulu harcından kaynaklanmış olsa bile, dava dışı Şirketin davacı Belediye ile hizmet alım sözleşmesi imzaladıktan sonra sözleşmenin uygulanması aşamasında, kendi kusurundan kaynaklanmayan ve ihale şartnamesi ve ihale mevzuatına uygun davranılmamasından kaynaklanan nedenlerle KİK tarafından ihalenin iptal edilmesinden doğan zararın adli yargı yerinde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili edildiği, adli yargı kararma uyan davacı Belediyenin de aynı hukuki nedenle, paranın hesaplarına yatırıldığı davalı idareden rücuen geri istediği anlaşılmaktadır. Davanın bu hali ile Borçlar Kanunu hükümlerine göre özel hukuk hükümleri dikkate alınarak çözülmesi gerektiği, adli yargı yerinde kesinleşen bir kararın infazından sonra bu davanın devamı niteliğindeki rücu davasının da aynı yargı düzeni içinde sonuçlandırması gerektiği düşünülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, açılan davanın adli yargı yerinde görüm ve çözümü gerekmekle Danıştay Başsavcılığının başvurusunun reddi gerektiği düşünülmektedir.” şeklinde yazılı düşünce vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Nurdane Topuz, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 29.12.2014 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Başvuru yazısı ve dava dosyası örneği üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi gereğince yapılan incelemeye göre, davalı Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vekilinin anılan Yasanın 10/2.maddesinde öngörülen yönteme uygun olarak yaptığı görev itirazının reddedilmesi ve dahi 12/1.maddede belirtilen süre içinde başvuruda bulunması üzerine Danıştay Başsavcısı’nca, davalı Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vekili açısından,10.maddede öngörülen biçimde,olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Selim Şamil KAYNAK’ın, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN’un davada adli yargının, Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın ise davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            Davacı Bahçelievler Belediye Başkanlığı tarafından yapılan temizlik hizmet alımı ihalesini kazanan T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. Ve Tic. San. Ltd. Şirketi’nin, ihale sonrasında sözleşmesinin imzalanması aşamasında 35.642,33 TL damga vergisi ve 21.385,40 TL karar pulu harcı ödeyerek sözleşmeyi imzalayıp işe başlandıktan sonra, üçüncü kişiler tarafından ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sonucu ihale ve sözleşmenin KİK tarafından iptaline karar verildiği, bunun üzerine ihale sözleşmesinin kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle iptal edildiği iddiası ile ihaleyi alan şirketin Bahçelievler Belediye Başkanlığına karşı, damga ve karar harcı bedeli olarak yatırılan paranın iadesine ilişkin olarak açtığı alacak davası neticesinde, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23.12.2011 gün E:2010/54, K:2011/508 sayılı kararı ile davanın kabul edilerek, damga vergisi ve karar pulu harcının iadesine karar verildiği, bu kararın Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 17.04.2012 gün ve E:2012/6361, K:2012/10356 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği, bunun üzerine davacı Belediye tarafından T. Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. Ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. vekiline ilam vekalet ücreti, yargılama giderleri toplamı olarak 7.319,62 TL, T.Temizlik Akaryakıt İnşaat Tur. ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. tarafından verilen ibraname göz önünde bulundurularak dava konusu olan Sözleşme Damga Vergisi ve karar pulu tutarından bir aylık hak edişin kesilmesi suretiyle 52.325,79 TL ile birlikte toplam 59.645,41 TL’nin ödendiği anlaşılmakla, söz konusu bedelin yasal faizi ile birlikte davalıdan rücuen tahsili istemiyle uyuşmazlığa konu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 08.12.2011 gün, E:2010/54, K:2011/508 sayılı kararında yapılan incelemede, davacının T. Temizlik Akaryakıt İnş. Tur. ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. , davalının Bahçelievler Belediye Başkanlığı olduğu, davanın Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne ihbar edildiği, davaya konu edilen olayda,davacı şirket üzerinde bırakılan, Bahçelievler Belediye Başkanlığı tarafından Bahçelievler İlçesi dahilinde bulunan Yenibosna Merkez Çobançeşme Fevzi Çakmak Mahallelerinin çöplerinin toplanması, cadde ve sokakların temizliği işine istinaden sözleşme akdedebilmek için sözleşme tarihinden önce teklif edilen ihale bedelinin damga vergisi olan 35.642,33 TL ile karar pulu tutarı olan 21.385,40 TL nin davalı Belediye’nin Maliye Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığı ve belediye ile sözleşme imzalandığı, ihaleye yapılan itiraz üzerine ihalenin iptal edildiği, davalı tarafça davacıya bir miktar ödeme yapıldığı, ancak vergi ve pul bedelinin ödenmediği belirtilerek, sözleşmenin feshi nedeniyle, önceden ödenmiş olan  35.642,33 TL tutarındaki damga vergisi ve  21.385,40 TL tutarındaki karar pulu bedeli ki toplam 57.027,73 TL nin faizi ile birlikte tahsilinin talep edildiği, yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verildiği, iş bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 17.04.2012 gün, E:2012/6361, K:2012/10356 sayılı kararı ile hükmün onanmasına karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Bu aşamadan sonra Bahçelievler Belediye Başkanlığı tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yukarıda anlatımı yapılan kararı gereğince ödendiği ifade edilen damga vergisi ve karar pulu bedeli ile yargılama giderlerinin yasal faizi ile birlikte rücuen tahsili istemiyle Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü adına İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı aleyhine uyuşmazlığa konu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmüş olan dava, tümüyle adli yargı yerinde çözümlenmiş olmakla, davacı belediye tarafından davalı vergi dairesi aleyhine açılan uyuşmazlığa konu davanın bir rücu davası olduğunun kabulü gerekmektedir.

Her ne kadar Danıştay Başsavcısı’nca; benzer konuya ilişkin olarak 02/07/2012 günlü ve E:2009/1, K:2012/2 sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararıyla; ihale kararı üzerinden ya da istihkaktan kesinti suretiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre hesaplanıp yetkili vergi dairesine yatırılan damga vergisinin ilgililerince iadesi istemiyle vergi mahkemesinde açılan davalar nedeniyle yetkili yargı yerinin Vergi Mahkemeleri olduğundan bahisle davaya bakmakla idari yargının görevli olduğu belirtilerek olumlu görev uyuşmazlığı çıkartılmış ise de; olayda ihtilaf, iddia olunduğu gibi damga vergisinden ve pul parasından kaynaklanmamakta, dava dışı şirketin davacı Belediye ile hizmet alım sözleşmesi imzaladıktan sonra, sözleşmenin uygulanması aşamasında, kendi kusurundan kaynaklanmayan ve ihale şartnamesi ve ihale mevzuatına uygun davranılmamasından doğan nedenlerle Kamu İhale Kurumunca ihalenin iptal edilmesinden meydana gelen zararın adli yargı yerinde açılan dava sonrası sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili edilmesi üzerine, adli yargı kararına uyan davacı Belediyenin de sadece tahsiline aracılık yaptığı ve dava dışı şirketten tahsili müteakip davalı Vergi Dairesinin ilgili hesabına yatırmış olduğu paranın, aynı hukuki nedenle hesaplarına yatırıldığı davalı idareden rücuen geri istenilmesinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davanın bu hali ile Borçlar Kanunu hükümlerine göre özel hukuk hükümleri dikkate alınarak çözülmesi gerektiği, adli yargı yerinde kesinleşen bir kararın infazından sonra bu davanın devamı niteliğindeki rücu davasının da aynı yargı düzeni içinde sonuçlandırması gerektiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde adli yargı görevli olduğundan, Danıştay Başsavcısı’nın başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.

S O N U Ç      : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Danıştay Başsavcısı’nın BAŞVURUSUNUN REDDİNE, 29.12.2014 gününde Üye Eyüp Sabri BAYDAR’ın KARŞI OYU ve OY ÇOKLUĞU İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT