);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: 1980-1984 yılları arasında Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Belediyesine atanmak suretiyle Belediye Başkanı olarak görev yapan davacının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik ek 68. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 85/a maddeleri uyarınca makam ve görev tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleminin iptali ile tazminat alacağı istemiyle açtığı davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO      : 2014 / 1003

KARAR NO : 2014 / 1076

KARAR TR   : 29.12.2014

 

ÖZET: 1980-1984 yılları arasında Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Belediyesine atanmak suretiyle Belediye Başkanı olarak görev yapan davacının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik ek 68. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 85/a maddeleri uyarınca makam ve görev tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleminin iptali ile tazminat alacağı istemiyle açtığı davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

        K  A  R  A  R

            Davacı           : A.G.

Vekili              : Av. N.K.

            Davalı            : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

            Vekilleri         : Av. S. A.                 (İdari Yargıda)

                                     Av. S.Y.               (Adli Yargıda)

 

            O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, 1980-1984 yılları arasında Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Belediyesine atanmak suretiyle Belediye Başkanı olarak görev yapan davacının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik ek 68. maddesi ve 5393 sayılı Kanun’un 85/a maddeleri uyarınca makam ve görev tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’nın 30.03.2009 günlü 32.544.050 sayılı işleminin; yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönleri ile idare hukuku ilkelerine ve usul ve yasaya açıkça aykırı olduğundan davacının görev yaptığı 29.09.1980-25.03.1984 dönemi itibariyle makam, görev ve temsil tazminatlarının, göreve başladığı 29.09.1980 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle idari yargıda dava açmıştır.

            ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ:  25.11.2009 gün ve E:2009/515, K:2009/1418 sayılı kararında “… Davacının makam ve görev tazminatı ödenmesi istemiyle başvuruda bulunduğu 11.02.2009 tarihinde 5434 sayılı Kanunun Ek 68. maddesi yürürlükte olmadığından uyuşmazlığın belediye başkanlarına makam tazminatı ödenmesi hususunu düzenleyen 5510 sayılı kanunun” 5434 sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 4. maddesinin 11. fıkrası hükümleri uyarınca çözümlenmesi zorunludur.

 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin 11. fıkrasında, hangi belediye başkanlarının makam, görev ve temsil tazminatı alacakları hususu açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu fıkrada seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlara makam tazminatı verileceği hükme bağlanmış, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapanların ne şekilde makam, görev ve temsil tazminatı alacakları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade edilmiştir.

            Bu itibarla, yürürlükte olan mevzuata göre, yalnızca seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapanlara makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev ve temsil tazminatı ödeneceği açık olduğundan, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında atanmak suretiyle belediye başkanı olarak görev yapan davacıya makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev ve temsil tazminatı ödenmemesi yolunda tesis olunan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı…” şeklindeki gerekçe ile davanın reddine karar vermiş ve verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

            DANIŞTAY 11. DAİRESİ: 27.06.2012 gün ve E:2010/1923 K:2012/4968 sayılı BOZMA İLAMINDA;“…davacının makam ve görev tazminatından yararlandırılmak istemiyle 11.02.2009 tarihinde davalı idareye başvurduğu, Sosyal Güvenlik Kurumunun 10.03.2009 tarihli dava konusu işlemi ile davacının 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle isteminin reddedildiği, davacının başvurusundan önce, 01.10.2008 tarihi itibariyle 5434 sayılı Kanun’un kurallarının yürürlükten kalktığı ve anılan tarihten itibaren 5510 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği görülmektedir.

Bu durumda, 5510 sayılı Kanun’un 101. maddesinde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğinin kurala bağlandığı göz önüne alındığında; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin adli yargı olduğu ve kararın bu nedenle usul hükümlerine uygun olmadığı…” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulü ile davanın reddine ilişkin  kararının görev yönünden bozulmasına karar verilmiştir.

ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ: 20.09.2012 gün ve E: 2012/1397 K:2012/2507 sayılı kararı ile Danıştay 11. Dairesi’nin bozma ilamına uyarak, uyuşmazlığın 5510 sayılı Kanun’un 101. maddesinde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceğinin kurala bağlan