);

Single Blog Title

This is a single blog caption

GÖREV OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVİ 1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL… [ Madde 70 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

Hukuk Bölümü 2003/53 E., 2003/54 K.

 

  • GÖREV
  • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVİ
  • 1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL… [ Madde 70 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Bağ-Kur sigortalısı olan davacı, 1994 yılından itibaren ödediği sigorta primlerinin davalı Kurumdan tahsiline hükmedilmesi istemiyle, 11.7.2002 gününde adli yargı yerinde dava açmıştır.

( Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce, 17.7.2002 gün ve E: 2002/593, K: 2002/575 sayı ile, Mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. )

ANKARA 1. İŞ MAHKEMESİ; 5.3.2003 gün ve E: 2002/991, K: 2003/782 sayı ile, tarafların iddia ve savunması ile davacı beyanı ve kurum kayıtlarına göre, davacının talep ettiği primlerin kendisine ödenmiş olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle, dava değeri gözönüne alınarak kesin olarak davanın reddine karar vermiştir.

Davacı, bu kez, aynı istekle, 17.3.2003 gününde idari yargı yerinde dava açmıştır.

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ; 19.3.2003 gün ve E: 2003/420, K: 2003/345 sayı ile, 1479 sayılı Yasa’nın 70. maddesine göre, bu Yasa’nın uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara bakmakla İş Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Davacının, görev yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesi istemini içeren dilekçesi üzerine idari yargı dosyası, Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanlığınca Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler: Yılmaz DERME, Dr. Mustafa KILIÇOĞLU, Ayla ALKIVILCIM, Ahmet BAŞPINAR, Dr. Serdar ÖZGÜLDÜR ve Hıfzı ÇUBUKLU’nun katılımlarıyla yapılan 16.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim İsa YEĞENOĞLU’nun 2247 sayılı Yasada öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Danıştay Savcısı Tülin ÖZGENÇ’in başvurunun reddi gerektiğine ilişkin yazılı düşünceler doğrultusundaki açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 14. maddesine göre; olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararın kesin veya kesinleşmiş olması gerekmekte; bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi ise, hukuk uyuşmazlıklarında ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilmektedir. Aynı Yasa’nın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmektedir.

Olayda, İdare Mahkemesi’nce görevsizlik kararı verilmiş olmasına karşılık, İş Mahkemesi’nce davanın esas yönünden reddine karar verilmiş olup, ortada olumsuz görev uyuşmazlığı doğmasına neden olacak şekilde adli yargı yerince göreve ilişkin olarak verilmiş bir karar bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan başvurunun, anılan Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmektedir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 16.6.2003 gününde KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.