);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA, ASKERI SUÇ OLMAYAN, ASKERI MAHALDE VEYA ASKER KIŞIYE KARŞI YAHUT ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK DA IŞLENMEYEN SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 193

Ceza Bölümü         1999/25 E.  ,  1999/47 K.

  • ASKER KIŞI SANIK HAKKINDA, ASKERI SUÇ OLMAYAN, ASKERI MAHALDE VEYA ASKER KIŞIYE KARŞI YAHUT ASKERLIK HIZMET VE GÖREVLERI ILE ILGILI OLARAK DA IŞLENMEYEN SUÇLARI
  • TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 193

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı           : K.H.

Yakınanlar    : 1-M.B.

2-O.Y.

Mağdure        : H.Y.

Sanık             : E.S.

O L A Y          : Kayseri/Zincirdere 1. Kom. Tug. Dst. Kt. Ulş. Oto Tb. Komutanlığı emrinde görevli sanık Er E.S.’nın, Keşan İlçesi Beyendik köyünde izinde bulunduğu 15.5.1995 günü saat 01.00 sıralarında, almış olduğu alkolün etkisi ile yakınan M.B.’nın evinin kapısını itip açtığı sırada, yakınan ve çocuklarının uyanmasıyla kaçtığı, daha sonra yakınan O.Y.’ın evine giderek, mağdure H.Y.’ın odasına girdiği, pantolonunu ve kilotunu çıkartarak yatağa oturduğu, mağdurenin uyanıp bağırması üzerine sarılarak tutmaya çalıştığı, ancak mağdurenin kaçarak durumu yakınan babası Osman’a haber vermesi ile yakalandığı ileri sürülerek eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 193/2, 572/1 (ikişer kez), 415/2, 61. maddeleri uyarınca  cezalandırılması  istemiyle   Keşan   Cumhuriyet   Başsavcılığı’nın  17.5.1995  gün  ve E: 1995/203, K:1995/141 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

Keşan Asliye Ceza Mahkemesi: 10.5.1996 gün ve E:1995/191, K:1996/145 sayıyla; yüklenen eylemler nedeniyle sanığın cezalandırılmasına karar vermiş, kararın sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine;

Yargıtay 5. Ceza Dairesi: 3.4.1997 gün ve E: 1997/984, K:1997/1280 sayılı ilamı ile; suç günü, asker kişi olan sanığa yüklenen zorla ırza tasaddiye teşebbüs suçu ile buna bağlı diğer suçlara ait kamu davasında sanığı yargılama görevinin 1632 sayılı Yasa uyarınca askeri mahkemelere ait olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vermiştir.

KEŞAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ:30.9.1997 gün ve E: 1997/161, K:1997/312 sayıyla; bozma ilamında açıklanan hususları tekrar ederek görevsizlik kararı vermiş, karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

2. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 2.12.1998 gün ve E:1998/1752, K:1998/1074 sayıyla; öncelikle asker kişi sanığa yüklenen zorla ırza tasaddiye teşebbüs suçu nedeniyle açılan kamu davasını tefrik ederek, yüklenen konut dokunulmazlığını ihlal ve mütecaviz sarhoşluk suçlarının askeri suç olmaması ve 353 sayılı Yasa’nın 13. maddesi hükmü uyarınca, sanığı bu suçlardan yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşmiştir.

Böylece, adli ve askeri yargı yerleri arasında 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 14. maddesinde öngörüldüğü  biçimde, sanığa yüklenen mütecaviz sarhoşluk ve mesken masuniyetini ihlal suçları nedeniyle olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş, dosya, 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 13.5.1999 gün ve 1999/213 Müt. sayılı yazısı ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN , Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ ın katılımlarıyla yapılan 27.12.1999 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Atilla POYRAZ’ın davanın çözümünün adli yargının görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” başlıklı 9. maddesinde; “Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise öğretide ve uygulamada:

a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu’nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu’nda kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Aynı Yasa’nın “Askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi iki suç işlenmesi halinde yargılama önceliği” başlığı altında düzenlenen 13. maddesinde; “Bir kişi hakkında askeri mahkemelerin görevli olduğu bir suç ile adliye mahkemelerine ait diğer bir suçtan dolayı aynı zamanda kovuşturmaya başlanmış olursa, sanık önce askeri suçtan dolayı askeri mahkemede sonra da adliye mahkemesine ait suçtan adliye mahkemesinde yargılanır.

Askeri mahkemeler bu durumlarda yargılamayı ivedilikle sonuçlandırırlar ve diğer suçla ilişkin davaya bakan adliye mahkemesi de cezaların içtimaına ait kuralları uygular.” hükmü yer almaktadır.

Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında; adli yargı yerince verilen görevsizlik kararında, sanığa yüklenen mesken masuniyetini ihlal ve mütecaviz sarhoşluk suçlarının askeri suç olan zorla ırza tasaddiye teşebbüs suçuna bağlı suçlar olduğu, bu nedenle yüklenen tüm eylemleri hakkında sanığı yargılama görevinin askeri yargıya ait olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de; yüklenen bu suçların, askeri suç olmadıkları gibi atıf suretiyle de askeri suç kapsamına alınan suçlardan olmadıkları, asker kişi aleyhine veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak da işlenmedikleri anlaşıldığından, 353 sayılı Yasa’nın 13. maddesi hükmü uyarınca, sanığa yüklenen, cezaları ve unsurları Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen mütecaviz sarhoşluk ve mesken masuniyetini ihlal suçlarından açılan kamu davasının çözümü adli yargı yerine aittir.

Açıklanan nedenlerle, davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi, Keşan Asliye Ceza Mahkemesi’nin, sanık hakkında, mesken masuniyetini ihlal ve mütecaviz sarhoşluk suçlarından dolayı açılan kamu davası nedeniyle verdiği görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Anlaşmazlığın niteliğine göre, davanın ADLİ YARGI yerinde görülmesi gerektiğine, bu nedenle Keşan Asliye Ceza Mahkemesi’nin 30.9.1997 günlü, E:1997/161, K:1997/312 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 27.12.1999 günü kesin olarak OYBİRLİĞİ ile karar verildi.