);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ALIKOYMA ER ÖĞRETMENLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN IRZAINA GEÇMEK ZORLA IRZA GEÇMEK

Ceza Bölümü 1991/36 E., 1991/45 K.

 

 • ALIKOYMA
 • ER ÖĞRETMENLERİN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR
 • REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN IRZAINA GEÇMEK
 • ZORLA IRZA GEÇMEK
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 31 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 33 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 40 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 414 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 418 ]
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 430 ]
 • 1632 S. ASKERİ CEZA KANUNU [ Madde 152 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Sanığın Niksar İlçesi Olukalan köyünde er öğretmen olarak görev yaptığı sırada, 15 yaşından küçük mağdureyi zorla evinde alıkoyduğu, ırzına geçtiği, kızlığını bozduğu iddiası ile eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 430/2., 414/1., 418/2., 31., 33., 40. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının 4.7.1991 gün ve 765-60 sayılı iddianamesiyle hakkında kamu davası açılmıştır.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi, 24.9.1991 gün ve 96-144 sayıyla; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 3081 sayılı kanunla değişik 10. maddesine göre er öğretmen olarak görev yapmakta olan sanığın, ırz ve iffete tecavüz niteliğindeki fiilinin Askeri Ceza Kanununun 152. maddesi kapsamında ve askeri suç niteliğinde olduğu belirtilerek, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 7., 353. sayılı Kanunun 9. maddesine göre davanın görüm ve çözümünün askeri mahkemenin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Sivas 5. Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi 16.10.1991 gün ve 982-670 sayıyla; 1111 sayılı Kanunun 3358 sayılı Kanunla eklenen ek-4. maddenin son fıkrasında er öğretmenlerin firar, hava değişimi, izin tecavüzü, kısa süreli firar, kısa süreli izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve G.İ.S. bakaya kalmak suçlarından dolayı askeri mahkemelerde yargılanabileceklerinin belirtildiği bunun dışında kalan suçlarında yargılama yetkisinin adli yargıya at olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ve karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Dosya, Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığının 26.11.1991 gün ve 2537 sayılı yazıları ekinde Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.

Böylece, adli ve askeri yargı yerleri arasında 2247 sayılı Kanunun 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Mustafa Şahin`

`in Başkanlığında, M. Vehbi Benli, İrfan Kılınç, Uzel Kızılkılıç, Muhteşem Savaşan, Dr. Önder Ayhan ve İsmail Zeki Çağatay`

`ın katılmaları ile yaptığı 20.12.1991 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim Ayten Anıl`

`ın raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Savcı İsmet Gökalp ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Başsavcı Yardımcısı Hakim Albay Emrullah Kaya`

`nın adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü ve yazılı düşünceleri alındıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, ihtiyaç fazlası er olarak öğretmenlik yapan sanığın Türk Ceza Kanununun 414/1., 418/2., 31., 33. ve 40. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılmıştır. 1111 sayılı Askerlik Kanununun bu durumdaki eratla ilgili hükümlerinin gözönünde tutulması gerekmektedir. 1111 sayılı Askerlik Kanununun bu durumdaki eratla ilgili hükümlerinin gözönünde tutulması gerekmektedir. 1111 sayılı Kanunun 3358 sayılı Kanunla değişik 10. maddesine göre ihtiyaç fazlası yükümlülerle igili olarak bunların temel askerlik eğitimini müteakip kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak suretiyle askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacakları belirtildiği gibi aynı maddenin 16.4.1987 günlü, 3358 sayılı Kanunla değişik 4 numaralı bendinin (B) fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek yükümlülerle ilgili işlemler belirtilmiş, ezcümle bu fıkranın (c) alt bendinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen yükümlülerin istihdam şekilleri ile tabi olacakları esas ve usuller Bakanlar Kurulu Kararıyla tesbit edilir.” (d) alt bendinde; “ihtiyaç fazlası olarak kamu kurum ve kuruluşları emrine verilen yükümlüler hakkında firar, hava değişimi ve izin tecavüzü, kısa süreli firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı Askeri Ceza, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev yerine en yakın askeri mahkeme veya disiplin mahkemesi yetkilidir.” denildikten sonra (h) alt bendinde; “yükümlüler diğer hususlarda verildikleri kamu kurum ve kuruluşlarının statüsüne tabidir.” denilmiştir. Aynı Kanuna 16.4.1987 gün ve 3358 sayılı Kanunla eklenen ek-4. maddede: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`

`nın ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silah altına alınacak yükümlüler hakkında açıklanan 10. madde hükümleri ile birlikte çalıştırılma biçimleri özlük hakları gibi hususlara ilişkin hükümler de yer almaktadır.

Bu durumda, sanık hakkında 1111 sayılı Kanunda teker teker sayılanlara dahil olmayan ırz ve iffete tecavüz suçundan dolayı davanın adli yagrı yerinde görülmesi, bu nedenle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi`

`nin görevsizlik kararının kalıdırılması gerekir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre davanın adli yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi`

`nin 24.9.1991 günlü, 96- 144 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına 20.12.1991 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.