);

Single Blog Title

This is a single blog caption

2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MADDESINDE BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN BAŞVURU RED UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 14

Ceza Bölümü         2006/3 E.  ,  2006/3 K.

  • 2247 SAYILI YASA’NIN 1 VE 14. MADDESINDE BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN BAŞVURU RED
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 14

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : K.H. 

Sanıklar         : 1-A.B.E.

2-M.T.

3-E.Y.

4-A.Ö.

5-M.D.

6-C.Ü.

7-Ü.B.

8-Y.V.

9-O.B.

10-İ.G.

11-N.Ş.

12-E.A.

13-Y.Y.

14-C.E.

15-G.G.

OLAY             : Sivil kişi sanıklar A.B.E., M.T., E.Y., A.Ö., M.D., C.Ü., Ü.B., Y.V., O.B., İ.G., N.Ş., E.A., Y.Y., C.E. ve G.G.’nun, 1999-2000 yılları içerisinde, İstanbul Boğaz Komutanlığı Kadrosus Satınalma Komisyonu Başkanlığı’nın çeşitli malzeme alımına ilişkin ihalelerinde resmi arttırma ve eksiltmeye hile karıştırmak suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15.3.2004 gün ve E:2004/1359, K:2004/181 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

ÜSKÜDAR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ :8.7.2004 gün ve E:2004/165, K:2004/242 sayıyla; iddianamede anlatılan olaylar ile ilgili olarak asker kişiler hakkında da askeri mahkemede kamu davası açıldığı, aynı olaylarla ilgili yargılamanın aynı mahkemede yapılmaması durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğinden  ve  her  iki  dava dosyasının

birlikte görülmesinin hakkaniyete uygun düşeceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, sanıklardan M.D. vekilinin kararı temyiz etmesi üzerine, aynı Mahkemece, görevsizlik kararına karşı temyiz yolunun açık bulunmadığı belirtilerek temyiz dilekçesinin reddine  karar verilmiş, dava dosyası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri  Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ  MAHKEMESİ : 8.3.2005 gün ve E:2005/435, K:2005/73 sayıyla; sanıkların asker kişi sanıklarla bir irtibatı olmayıp, eylemlerini ticari şirket sahibi olan diğer arkadaşlarına yardım amacıyla gerçekleştirdikleri, yüklenen eylemin askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, askeri mahalde ve asker kişilere karşı da işlenmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek,  dava dosyası, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Erdoğan GENEL, Hasan DENGİZ’in katılımlarıyla yapılan 6.3.2006 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Önder BAŞOĞUL’un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince  verilen görevsizlik kararının sanıklardan M.D. tarafından temyiz edildiği, bu talebin yerel mahkemece görevsizlik kararlarına karşı temyiz yolunun açık olmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmış, dosya içinde red kararının sanığa ya da vekiline tebliğ edildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığı görülmüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 315. maddesinin 2. fıkrasında, “Temyiz eden taraf red kararının kendisine tebliğinden itibaren bir hafta içinde Yargıtaydan bu hususta bir karar verilmesini talep edebilir. Bu takdirde dosya Temyiz Muhakemesine gönderilir. Şu kadar ki, bu sebepten dolayı hükmün infazı tehir olunmaz” denilmekte olup, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 8. maddesi ile, Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ila 326 ncı maddelerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, temyiz isteminin reddine dair verilen kararın sanığa ya da vekiline tebliğ edilmemiş olması nedeniyle görevsizlik kararının kesinleşmemiş olduğu açıktır.

Açıklanan nedenlerle, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 6.3.2006 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.