);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi  2020/223 E. 2020/87 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/223 E.  ,  2020/87 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

KARAR

Dava, taraflar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında davalı alt işveren şirket nezdinde çalışan davadışı işçinin kusuru nedeniyle idari yargıda açılan dava sonucu davacı üst işveren tarafından ödenen tazminatın davalı alt işverenden rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 23. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.