);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/121 E. 2020/69 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/121 E.  ,  2020/69 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi

KARAR

Dava, taraflar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında davacı alt işveren tarafından ödenen işçilik alacaklarının üst işveren davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 23. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.