);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET:Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kesinleşmediği anlaşıldığından; 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen koşulu taşımayan  BAŞVURUNUN,  aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca  REDDİ  gerektiği  hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO       : 2015 / 500

KARAR NO : 2015 / 515

KARAR TR   : 06.07.2015

 

ÖZET:Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kesinleşmediği anlaşıldığından; 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen koşulu taşımayan  BAŞVURUNUN,  aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca  REDDİ  gerektiği  hk.

 

 

K  A  R  A  R

            Davacı             : H.S. A.Ş.

            Vekili              : Av.A.H.A.

            Davalı             : Elazığ Belediye Başkanlığı

Vekili              : Av.S.B.    (Adli Yargıda)

O L A Y         : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı tarafından sigortalı 06 DY 9272 plaka sayılı aracın sürücüsü Ahmet Doğan’ın 11.10.2013 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Gürzlü Sokak üzerinde seyir halinde iken, davalıya ait ve sabitlenmeyen oynar vaziyetteki rögar kapağının fırlaması ile aracın altına çarpması sonucu aracın yağının boşalmasına ve kartel kısmında hasar meydana gelmesine sebebiyet verdiğini, davacının sigortalısına ödemede bulunduğunu belirterek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.276,00 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ:05.03.2015 gün ve E:2014/576 K:2015/86 sayılı kararında özetle; kamu hizmeti görmekle yükümlü olan davalı belediyenin kamu hizmeti sırasında kusurlarından dolayı verdikleri iddia olunan zararların tazmini yönündeki anlaşmazlıkların çözüm yerinin İdari Yargı Mahkemeleri olduğu, somut olayda davalının hizmet kusuruna dayanılarak açılan davada idari yargı mercilerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ancak söz konusu karar taraflara tebliğ edilmediğinden kesinleşmemiştir.

Davacı vekili bu kez aynı istemle idari yargıda dava açmıştır.

ELAZIĞ 1. İDARE MAHKEMESİ:13.05.2015 gün ve E:2015/417 sayılı gönderme kararında özetle; dava konusu uyuşmazlığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin bir tazminat davası olduğu, anılan Kanunun 110. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümünde adli yargı mercilerinin görevli olduğu gerekçesiyle 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 19. maddesi uyarınca görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine ve dosya incelemesinin bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilinceye kadar ertelenmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK,  Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 06.07.2015 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Filiz BUDAK’ın, başvurunun reddi yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 19.maddesinde, “Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler. Yargı merciince,önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir.” denilmiş; Yasanın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmiştir.

Anılan düzenlemelere göre, 19.madde kapsamında kendisine gelen bir davayı inceleyen yargı yerinin Uyuşmazlık Mahkemesine başvurabilmesi için, önceki görevsizlik kararının kesin veya kesinleşmiş olduğunu gözetmesi ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesi’nin karar vermesine değin ertelemesi gerekmektedir.

Olayda, Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilmiş olan görevsizlik kararı kesinleşmeden Elazığ 1. İdare Mahkemesi’ne başvurulduğu anlaşılmakla, ortada adli yargı yerine ait kesinleşmiş bir görevsizlik kararı bulunmadığından, 2247 sayılı Yasa’nın 19.maddesinde öngörülen kararın kesin veya kesinleşmiş olması koşulu gerçekleşmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasanın 19. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan Elazığ 1.İdare Mahkemesince yapılan başvurunun, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

S O N U Ç : 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan Elazığ 1.İdare Mahkemesince yapılan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 06.07.2015 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT