);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Taşınmazdaki kat irtifakının terkinine ilişkin Tapu Müdürlüğü işleminin iptaline,  tapu kayıtlarının önceki hali ile düzeltilmesine, terkin edilen kat irtifakının yeniden tesisine karar verilmesi istemiyle açılan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, anılan Kanunun Ek.1.maddesi hükmü uyarınca ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO      : 2018 / 158

KARAR NO : 2018 / 217

KARAR TR  : 20.4.2018

ÖZET : Taşınmazdaki kat irtifakının terkinine ilişkin Tapu Müdürlüğü işleminin iptaline,  tapu kayıtlarının önceki hali ile düzeltilmesine, terkin edilen kat irtifakının yeniden tesisine karar verilmesi istemiyle açılan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, anılan Kanunun Ek.1.maddesi hükmü uyarınca ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

 

 

K  A  R  A  R

 

Davacılar          : 1-A.K.C.,  2-A.C.

Vekili              : (Yalnızca idari yargıda): Av. E.Ş. & Av. H.P.

Davalılar         : (Yalnızca Adli yargıda)1-U.İNŞ. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vekilleri         : Av. Ali Ardıç,  Av. Ali Yıldırım Sezer

                         2- Gölcük Tapu Müdürlüğü (Tapu Kadastro Genel Müd.nü izf.)

Vekili              : Av. Barış San

O L A Y     : Davacılar; Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Yeni mahalle 10/pafta 104 ada 78 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, kat irtifaklı halde iken üzerinde bulunan binanın 17.08.1999 tarihli depremde ağır hasarlandığını, bilahare yıkıldığını, yeni imar durumuna göre de; kat irtifakı kurulurken tatbik edilen projeye göre aynı inşaatın yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını;  Kat Mülkiyeti Kanununun(KMK) 49. maddesinin kat irtifakının ne suretle terkin edileceğini düzenlediğini; buna göre, 5 yıl içersinde kat irtifakına esas tutulan projeye göre yeni bina yapılamaması durumunda, maliklerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi kararı ile kat irtifakının terkin edileceğinin belirtildiğini; davaya konu edilen taşınmaz üzerinde kurulu bulunan kat irtifakının ise bu kanuni uygulamaya uyulmaksızın, davalı U. İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’nin Tapu Müdürlüğüne vaki başvurusu ve bu başvuru dilekçesi ekinde sunulan Gölcük Belediyesi yazısı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 06.11.2001 tarihli yazılarına dayanılarak ve Sulh Hakiminin kararı gerektiği halde yok sayılarak, kat irtifakının terkin edildiğini ve yasal olmayan bir işlem yapıldığını; taşınmazın arsaya çevrilmesini takiben, Mahkemelerinin E:2013/129, K:2013/682 sayılı kararı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini;  bu karar gereği olarak Satış Memurluğunun 2014/4 Satış sayılı dosyasında 12.08.2015 tarihinde taşınmazın 1.Satışının yapılacağını; KMK.nun 7.maddesinde, kat irtifakına tabi taşınmazlarda ortaklığın giderilmesinin talep edilemeyeceğinin düzenlenmiş olması nedeni ile Mahkemeleri atlanmak suretiyle yasal olmayan bir şekilde kat irtifakının terkin edilmemesi halinde, Mahkemelerince ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin de mümkün olamayacağını, bu sebeple;  A-Yasal almayan şekilde ve Mahkemelerinin yetkisi yok sayılarak yapılan kat irtifakının terkin işleminin iptaline, B- Mahkemelerinin,  ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı yasal olmayan bu terkin işlemine dayandığından, taşınmazdaki kat irtifakının yeniden tesisini takiben, yasal şekilde kat irtifakının terkin işleminin yapılmasına kadar Satış Memurluğunun satış kararının ihtiyati tedbir yoluyla ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava ettiklerini ifade ederek; kat irtifakının terkin işleminin iptali ile yeniden iptal edilen kat irtifakının tesisine, satış memurluğunun 2014/4 satış dosyasındaki satış kararının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi istemiyle U.İNŞ. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Gölcük Tapu Müdürlüğüne karşı 10.8.2015 tarihinde adli yargı yerinde dava açmıştır.

GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ; 6.10.2015 gün ve E:2015/616, K:2015/714 sayı ile davacıların dava dilekçesinin özetine yer verdikten sonra; “Davalı U.İNŞ. Turizm Sanayi ve Tic Ltd Şti vekili cevap dilekçesinde; dava konu parseldeki ortaklığın giderilmesi istemiyle Mahkememizde açılan 2013/129 esas sayılı davada davacıların dava konusu taşınmazın kat irtifakının terkin edildiğini bildikleri halde Gölcük Tapu Müdürlüğünün kat irtifakının terkin edilmesi konusundaki idari işlemin düzeltilmesi için idariye müracaat etmek ya da idari işlemin iptali için dava açmak ve neticesinin bekletici mesele yapılması konusunda mahkemeden süre talep etmedikleri gibi ortaklığın satış suretiyle giderilmesine yönelik kararda kat irtifakının terkini usulüne yönelik sebeple ya da sair bir sebeple temyiz edilmediklerinden ve satış işleminin dayanağı olan ortaklığın giderilmesi yönünde kesinleşmiş ve halen geçerli bir karar mevcut olduğundan, İcra ve İflas Kanunu’nun 134 maddesinin 2. “fıkrasında ” ilgililerin ihale yapıldığını ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzlukları en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir….”, amir hükmü uyarınca; davacıların kat irtifakının terkini işlemini, en geç ilk ihalenin 1. Satış günü olan 22/10/2014 tarihinde öğrendikleri halde ihalenin feshi davası açmadıkları gibi davacı A.C. tarafından ihalenin feshi kararının bozulması istemiyle kararın temyiz edilmesi suretiyle ilk yapılan ihalenin feshedilmemesi, geçerli sayılması talep edildiğinden ayrıca davacıların yasanın amir hükmü gereğince ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzları en geç ihale günü ıttıla peyda ettikleri ve ilk ihalenin feshi kararını, ihalenin geçerli sayılması gerektiği gerekçesi ile temyiz etmelerine rağmen, kat irtifakının terkini usulü nedeniyle işbu davayı ikame etmeleri, MK 2 de düzenlenen çelişkili davranış yasağına ve durumun gereklerine göre beklenen özeni gösteremediklerinden MK 3 de düzenlenen iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil ettiğinden, davacılar tarafından açılan işbu davada tedbir kararı verilmesine rağmen davacıların teminat şartını yerine getirmediklerinden 12/08/2015 tarihinde ihalenin yapılması ve davacılar tarafından yasal süre içerisinde İİK 129 müteakip maddeleri uyarınca ihalenin feshi davası da ikame edilmediği için davanın konusuz kalması nedeniyle davanın reddine, MK 394/2 maddesi gereğince tedbirin şartları oluşmadığına yönelik belirtilen nedenlerle tedbirin kaldırılmasına, tedbirin kaldırılmaması halinde açılan dava ihalenin feshi davası olmadığından ihale sonucu müvekkili şirket tarafından yatırılan ihale bedeli ve KDV’nin kesin ve kat’i teminat mektubu mukabilinde iade edilmesine, dava masrafları ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı Tapu Müdürlüğü vekili cevap dilekçesinde; 634 sayılı KMK’nun 49 maddesi uyarınca kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesiyle kendiliğinden sona erecek olup dava konusu taşınmazın bu halinin hasar tespiti raporu ve ilgili Belediye tarafından belgelendirilmemesi halinde taşınmazın ortak maliklerinden her birinin talebi üzerine taşınmazda kurulu kat irtifakı terkin edilebilir hükmü uyarınca dava konusu olayda ortak maliklerden diğer davalı U. İnşaat Turizm San ve Tic. Ltd Şti’nin KMK 49 maddesi uyarınca belgelendirildiği başvurusu üzerine dava konusu taşınmazda kat irtifakının Tapu Müdürlüğünce terkin edildiğini, davacıların dava dilekçesinde belirttiği KMK 49 f/3 te yer alan Sulh Hukuk Hakimine başvuru şartının davaya konu olayın bu fıkranın kapsamına girmemesi nedeniyle uygulanma ihtimali bulunmadığını, dolayısıyla davacılar tarafından açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosyadaki evrakın incelenmesinde, Tapu Müdürlüğü’nce yapılan kat irtifakının terkini işleminin iptalinin talep edildiği, İYUK nun 2 a) maddesi ile ‘İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları’nın İdari yargı yerinde açılması gerektiği anlaşılmakla davanın usulden reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;

Açılan davada adli yargının değil idari yargının görevli olduğu anlaşılmakla HMK 114/1-b ve 115/2 maddeleri uyarınca davanın usulden reddine…” karar vermiş; temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesince, 23/11/2017 gün ve E:2017/3925, K:2017/9919 sayı ile onanan karar kesinleşmiştir.

Bu kez davacılar vekili; Gölcük Tapu Müdürlüğünün Gölcük İlçesi 104 Ada, 78 parsel numaralı taşınmazdaki kat irtifakının terkinine ilişkin 07.01.2013 tarih ve 131 yevmiye no’lu yolsuz terkin işleminin iptaline ve tapu kayıtlarının önceki hali ile düzeltilmesine, terkin edilen kat irtifakının yeniden tesisine karar verilmesi istemiyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü izafeten Gölcük Tapu Müdürlüğüne karşı 28.12.2017 tarihinde idari yargı yerinde dava açmıştır.

KOCAELİ 1.İDARE MAHKEMESİ; 17.1.2018 gün ve E:2018/2 sayı ile “(…) Dosyanın incelenmesinden, işbu davanın idari yargının görevinde bulunduğundan bahisle Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 06/10/2015 tarih ve E:2015/616, K:2015/714 sayılı kararı ile Görev Ret kararı verildiği, Temyiz kanun yoluna başvurulan ve Yargıtay Yirminci Hukuk Dairesinin 2017/3925E,2017/9919K sayı ve 23/11/2017 tarihli kararıyla Onanarak kesinleşen kararın 22/12/2017 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, 28/12/2017 tarihinde Mahkememiz nezdinde iptal davası açılmış ise de; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 49. maddesinde kat irtifakının sona ermesi konusu düzenlenmiş olup aynı Kanunun Ek l. maddesinde bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh hukuk Mahkemelerinde çözümleneceği” hükmü uyarınca iş bu davanın görüm ve çözümü Adli Yargının görev alanında yer almaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 10, 12 ve 19. maddeleri uyarınca görevli yargı yerini belirlemek üzere, Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi’nin E:2015/616 esas sayılı dosyası ile birlikte Mahkememiz dosyasının Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine, davanın görümünün Uyuşmazlık Mahkemesi’nce karar verilinceye kadar ertelenmesine…” karar vermiş; Mahkemece 12.2.2018 tarihli üst yazıyla gönderilen dava dosyaları, 16.2.2018 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına girmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler: Şükrü BOZER, Mehmet AKSU, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Birgül KURT ve Turgay Tuncay VARLI’nın katılımlarıyla yapılan 20.4.2018 günlü toplantısında:

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; İdare Mahkemesince, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesine göre başvuruda bulunulmuş olduğu, adli ve idari yargı yerleri arasında davalılardan Gölcük Tapu Müdürlüğü aleyhine açılan dava yönünden görev uyuşmazlığın doğduğu,  idari yargı dosyasının Mahkemece, ekinde adli yargı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hâkim Taşkın ÇELİK’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, Gölcük İlçesi, Yeni mahalle, 10 pafta, 104 Ada, 78 parsel numaralı taşınmazdaki kat irtifakının terkinine ilişkin Gölcük Tapu Müdürlüğünün 07.01.2013 tarih ve 131 yevmiye no’lu terkin işleminin iptaline,  tapu kayıtlarının önceki hali ile düzeltilmesine, terkin edilen kat irtifakının yeniden tesisine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “E. Terkin ve değiştirme/I. Yolsuz tescilde” üst başlığı altında yer alan 1025. maddesinde; “Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden ayni hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları ayni haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.’’ hükmü; “II. Aynî hakların sona ermesi” başlıklı 1026.maddesinde; “ Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.

Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.

Tapu memuru, re’sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.” hükmü;  “III. Düzeltme” başlıklı 1027.maddesinde “ İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re’sen düzeltir.” hükmü;  17/8/2013 gün, 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü’nün “Terkin” başlıklı 69.maddesinde; “ (1) Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.

(2) Kayıtların terkininde, tescil istemleriyle ilgili hükümler uygulanır.

(3) Kanunda açıkça gösterilen hâller ile şerhedilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş taşınmaz lehine veya kişisel irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması hâlinde taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin işlemi yapılır.

(4) Bir aynî hakkın veya şerhedilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.(…)” hükmü; “Terkinin şekli” başlıklı 70.maddesinde; “ (1) Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle “terkin edildi” ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği tapu görevlisinin imzalamasıyla olur.

(2) Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise, terkininde de aynı harf kullanılır.”hükmü; “Kaydın değiştirilmesi” başlıklı 72.maddesinde; “ (1) Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.

(2) Tapu sicilindeki değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.

(3) Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, değişiklikte de aynı harf kullanılır.(…)” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Ortaklığın giderilmesi” başlıklı 7.maddesinde; “Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez.

Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir.” hükmüne;  “Genel hükümlerin uygulanma alanı” başlıklı 9. maddesinde, “Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır.”hükmüne yer verilmiş;  Kanunun, “Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi” başlığı altındaki  Altıncı bölümünde;   Kat mülkiyetinin, Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile  sona ermesi sona ermesi hususu 46.maddede; – Anayapının harap olması ile  sona ermesi hususu 47.maddede;  Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi hususu 48.maddede düzenlenmiş;  anılan Kanunun “Kat irtifakının sona ermesi” başlığını taşıyan 49.maddesinde, “Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamıyacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkralar: 13/4/1983 – 2814/14 md.):

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir.” hükmü;  “Görevli Mahkeme” başlıklı Ek 1.maddesinde ise, “(Ek madde: 13/04/1983-2814/15 md.) Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” hükmü yer almıştır.

Dava dosyalarının incelenmesinden, davacıların da paydaş olduğu Kocaeli ili, Gölcük İlçesi Yeni Mahalle 10 pafta, 104 ada, 78 parselde kayıtlı taşınmazdaki kat irtifakının, adli yargı yerinde davalı olan U.İNŞ. Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin talebine istinaden Gölcük Tapu Müdürlüğünün 07.01.2013 tarih ve 131 yevmiye no’lu işlemi ile terkin edildiği; davacılar tarafından, işlemin yasal dayanağının  sorulması üzerine, Gölcük Tapu Müdürlüğünce verilen  31.07.2015 tarih ve 859597 sayılı cevap  yazısında, taşınmazın harap olmasının 17 Ağustos depreminde meydana gelmesi nedeniyle işlemin 7269 afet yasası kapsamında değerlendirilerek tebliğ edilmediğinin bildirildiği; davacılar tarafından; dava konusu taşınmazdaki kat irtifakının birden fazla malik olmasına rağmen, tüm maliklerin tapudaki işlemde hazır olmadıkları, yalnızca U. İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 07.01.2013 tarih ve 2013/126 nolu başvuru ile sunulan dilekçesine ve talebine istinaden kat irtifakının terkin edildiği;  kat irtifakı terkin işleminin, 634 ve 4721 sayılı Yasalara, Tapu Kanunu hükümlerine aykırı yolsuz terkin ve tescil işlemi olduğu iddia edilerek; dava konusu taşınmazdaki terkin işleminin iptaline,  tapu kayıtlarının önceki hali ile düzeltilmesine, terkin edilen kat irtifakının yeniden tesisine karar verilmesi istemiyle adli ve idari yargı yerlerinde dava açıldığı anlaşılmıştır.,

Bilimsel görüşler ve yargısal kararlarda tapu siciline tescil veya sicil kayıtlarının terkini ya da tadili gibi işlemlerden (yahut bu işlemlerin tesisi yönündeki taleplerin reddine ilişkin işlemlerden) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünün, kural olarak, adli yargının görevinde olduğu kabul edilmektedir.  Zira, bu işlemler taşınmazın mülkiyet durumu üzerinde tashihe neden olan (veya tashihi önleyen) işlemlerdir. Belirtilen işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, taşınmaz mülkiyetinin aidiyeti veya ayni haklarla kısıtlılık durumu gibi medeni hukuk statülerinin ve bu statüleri doğuran hukuki olayların incelenmesini gerektirir.

Bu bağlamda, konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve somut olay birlikte irdelendiğinde; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, anılan Kanunun Ek.1.maddesi hükmü uyarınca adli yargı yerlerinin görevli bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin başvurusunun kabulü ile, Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesinin 6.10.2015 gün ve E:2015/616, K:2015/714 sayılı görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

S O N U Ç  : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Kocaeli 1.İdare Mahkemesi’nin BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesinin 6.10.2015 gün ve E:2015/616, K:2015/714 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 20.4.2018 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Nuri

NECİPOĞLU

Üye

Şükrü

BOZER

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKSU

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Birgül

KURT

 

Üye

Turgay Tuncay Varlı