);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde çalışan davacının, iş sözleşmesinin yenilenmemesi nedeni ile işten ayrılması sonrası alamadığı kıdem alacağı ile davacı tarafından ödenmek zorunda kalınan prim alacaklarının davalıdan tahsili istemi ile açtığı davada; davalı Manas Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında  ya da 5018 sayılı Kanun ile Milli Bütçeye dahil edilen kurumlar arasında yer almaması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde ayrı bir Kamu Tüzel Kişiliğine sahip üniversite olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması, davacının da, davalı kurumda iş sözleşmesine bağlı olarak isteğe bağlı olarak çalışması ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, talebe konu dönem içinde isteğe bağlı sigortalı  statüsünde  çalışmış olması dikkate alındığında,  kamu personeli statüsünde kabul edilmesi olanağı da bulunmaması nedenleri ile, açılan davanın   ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

          T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO     : 2014 / 1093

KARAR NO  : 2014 / 1141

KARAR TR   : 29.12.2014

 

ÖZET : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde çalışan davacının, iş sözleşmesinin yenilenmemesi nedeni ile işten ayrılması sonrası alamadığı kıdem alacağı ile davacı tarafından ödenmek zorunda kalınan prim alacaklarının davalıdan tahsili istemi ile açtığı davada; davalı Manas Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında  ya da 5018 sayılı Kanun ile Milli Bütçeye dahil edilen kurumlar arasında yer almaması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde ayrı bir Kamu Tüzel Kişiliğine sahip üniversite olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması, davacının da, davalı kurumda iş sözleşmesine bağlı olarak isteğe bağlı olarak çalışması ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, talebe konu dönem içinde isteğe bağlı sigortalı  statüsünde  çalışmış olması dikkate alındığında,  kamu personeli statüsünde kabul edilmesi olanağı da bulunmaması nedenleri ile, açılan davanın   ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

K  A  R  A  R

 

            Davacı           :H.P.

Vekilleri         :Av. H.S.& Av. S.Ö.

            Davalı            :Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü

            Vekili              :Av.F.O.

            O  L  A  Y       :Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 01.10.1999 tarihinde davalı üniversite bünyesinde Yabancı Dil Öğretimi Bölümünde okutman olarak işe başladığını, davacının iş akdinin her yıl yenilendiğini, ancak 31.08.2008 tarihinde bildirim yapılarak iş akdinin yenilenmeyeceğinin  tebliğ edildiğini, davacının  işe başladığı 01.10.1999 yılından 01.09.2002 tarihleri arasında davacının sigorta primini kendisinin ödediğini, davacının ücretinin de  SGK primlerinin ödenmesi açısından asgari ücretten gösterdiğini ve davalı tarafından müvekkile kıdem tazminatı ödenmediğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 250.00 TL kıdem alacağının  bankalarca uygulanan en yüksek faizi ile  ve 100.00 TL prim alacağının yasal faizi ile birlikte  davalıdan tazminine karar verilmesi istemi ile adli yargı yerinde dava açmıştır.

             Ankara 1. İş Mahkemesi: 28.05.2014 gün ve 2013/693 Esas,  2014/395 Karar  sayılı kararı ile; “Dosya içerisindeki emsal nitelikli Yargıtay hukuk dairesinin 2012/26546 E., 2013/22487 K. sayılı kararı ve Uyuşmazlık Mahkemesinin 05/11/2012 tarih ve 189 E., 239 K sayılı kararı birlikte irdelendiğinde davalı Üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının, statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, idare hukuku kapsamında bir kamu personeli olduğu kanaatine varılmakla, bu açıdan taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde de idari yargı yeri görevli olmakla, görev hususu da dava şartlarından olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece dikkate alınması gerekip, 6100 sayılı kanunun 114/l-b ve 115/2. maddesi gereğince davanın usulden reddi ile sonradan yürürlüğe giren 6100 sayılı kanunun 20, 331/2-3 maddeleri dikkate alınarak, yargılama giderleri hususunda, süresinde müracaat halinde görevli yargı merciinde, aksi takdirde talep halinde, dosya ele alınarak yargılama giderleri hususunda, karar verilmesi gerektiği, kanaat ve kararına varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”       şeklindeki gerekçesi ile davanın görev nedeni ile reddine karar vermiş, verilen karar taraflarca temyiz edilmediğinden, karara şerh edildiği üzere 09.07.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacı vekili, bu kez aynı istemlerle idari yargı yerinde dava açmıştır.

            Ankara 15. İdare Mahkemesi:15.10.2014 gün 2014/1060 sayılı ara kararı ile; “Olayda, davacının Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi emrinde sözleşmeli olarak çalıştığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma’nın 11.maddesine göre Üniversite’de görev alacak idari ve akademik personelin sözleşmeli olarak çalıştırılacağı, Danıştay 8.Dairesi’nin 18.04.2014 tarih ve E:2014/86 K:2014/3215 sayılı kararına göre adı geçen Üniversitenin Türk idari teşkilatı içerisinde yer almadığı, bu nedenle söz konusu üniversitenin bir kamu kurumu davacının da bir kamu görevlisi olarak kabul edilemeyeceği, esasen iş bu davasının konusunun da iş mevzuatı çerçevesinde çözümlenmesi gereken kıdem tazminatı ve prim alacağından kaynaklandığı, buna göre bakılmakta olan davanın görüm ve çözümünün adli yargının görev ve yetkisine girdiği sonucuna varılmıştır.” şeklindeki gerekçesi ile davada adli yargı mercilerinin görevli olduğunu, mahkemelerinin görevine girmeyen ve adli yargı yerince de görevsizlik kararı verilen bu davada, görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın 2247 sayılı Kanun’un 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, davanın Uyuşmazlık Mahkemesi kararına kadar ertelenmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU, Mehmet AKBULUT ’un katılımlarıyla yapılan 29.12.2014 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME:

Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; İdare Mahkemesince, idari yargı dosyası ile birlikte Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin dosyası da temin edilmek sureti ile 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesinde öngörülen şekilde başvurulduğu ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, adli ve idari yargı yerleri arasında doğan görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Birgül YİĞİT’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde çalışan davacının, iş sözleşmesinin yenilenmemesi nedeni ile işten ayrılması sonrası alamadığı kıdem alacağı ile davacı tarafından ödenmek zorunda kalınan prim alacaklarının davalıdan tahsili amacı ile açılmıştır.

Davaya konu olayda, Manas Üniversitesi’nde 01.10.1999 ile 31.08.2008 tarihleri arasında, öğretim elemanı olarak çalışan davacının, 31.08.2008 tarihinde buradaki görevinden ayrıldıktan sonra ödenmeyen kıdem tazminatı ile, görev süreci içerisinde kendisi tarafından ödenmek zorunda kalınan sigorta primlerinin tazminine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmakla, görevli yargı yerinin belirlenmesi adına, Manas Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Örgün Eğitim Kurumları arasındaki yeri ve davacının, davalı kurumda çalıştığı süre boyunca yürüttüğü görevin hukuki niteliği üzerinde durulması gerekmektedir.

  1. a) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Sistemi içindeki yeri:

Anayasanın “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı 130. maddesinin birinci fıkrasında, “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.” denilmek sureti ile, devlet üniversitelerinin kanunla kurulacağı düzenlenmiştir.

Anayasanın 130’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.” şeklindeki düzenlemeyle, Devlet üniversitelerinin dışında Vakıf üniversitelerinin kurulmasına da imkan tanınmıştır.

Anayasa’nın ‘Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma’ başlıklı 90. Maddesinin son fıkrasında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. “ şeklindeki düzenleme ile de, usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye ve Kırgızistan Devletleri arasında, 30.09.1995 tarihinde İzmir’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma’nın imzalandığı ve bu anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4144 sayılı Kanunu ile onaylandığı, 23.06.1996 gün ve 22675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği anlaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma’nın 1. Maddesinde; “Taraflar, Bişkek şehrinde “MANAS” adında ortak Kırgızistan-Türkiye Üniversitesini açmaya karar vermişlerdir.” denildikten sonra,

Aynı Anlaşmanın 5. Maddesinde, “Üniversite, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetilecektir. Heyette taraf Hükümetlerin tayin edeceği 4’er üye yer alacak. Heyet Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üçlü kararname ile tayin edilecektir.” 6. Maddesinde; “ Üniversite Rektörü; Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Rektör Vekili (Birinci Yardımcısı), Mütevelli Heyetin teklifi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından tayin edilecektir.”  ve 7. Maddesinde “Mütevelli Heyet de dahil, Üniversitenin idari, mali ve ilmi denetimi için de taraf hükümetler, 4’er üye görevlendirilecektir. 8 kişilik Denetleme Kurulu’nun Başkanı münavebe ile taraflarca belirlenir. Kurul, yılda en az bir defa taraflara genel rapor verecektir” şeklindeki düzenlemeler ile, üniversitenin yönetiminin Türkiye ve Kırgız Devletleri tarafından müşterek işlemlerle oluşturulacağı düzenlenmiştir.

 Anlaşmanın 14. Maddesinde ise; “Bu Anlaşmaya uygun olarak Üniversitenin statüsünü belirleyecek olan “Tüzük” anlaşmanın taraf hükümetlerce tasdikinden itibaren üç ay içerisinde müştereken hazırlanacak ve taraf hükümetlerin onayına sunulacaktır.” şeklindeki düzenleme ile üniversitenin statüsünün, anlaşma gereğince çıkartılacak bir tüzük ile belirleneceği kaleme alınmış ve Manas Kırgızistan Türkiye Üniversitesi Tüzüğü hazırlanmıştır. Tüzük Bakanlar Kurulu’nun 21.08.1996 gün ve 96/8488 sayılı kararı ile onaylanmış ve 23.09.1996 gün ve 22766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü’nün Amaç başlıklı 1. Maddesinde; “Bu Tüzüğün amacı; ‘Türkiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında toplanarak uluslararası çağdaş bilimin eğitim gereklerine göre eğitilmelerini ve Türklük bilincine kavuşturulmalarını sağlamak, Özellikle çağdaş, demokratik ve laik devlet esaslarına inanan, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, manevi değerlerine bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne ve topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek’, üzere, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde kurulan tüzel kişiliğe ve bilimsel özerkliğe sahip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin teşkilatı, yönetimi ve eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.”  denilerek, Manas Üniversitesi’nin teşkilat yapısı, yönetimi ve eğitim-öğretin usulünün belirlenmesinin amaçlandığı ortaya konulmuştur.

04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘ Kapsam’ başlıklı 2. Maddesinde; “Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.” şeklindeki düzenleme ile 2547 sayılı Kanun’un bütün Yüksek Öğretim Kurumları ve bağlı birimleri kapsar şekilde düzenlemeleri içerdiği belirtilmiştir.

Bu noktada bir vakıf üniversitesi olmadığında kuşku bulunmayan Manas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kanunu kapsamında, Anayasa’nın 130. Maddesine göre kanunla kurulmuş bir Devlet Üniversitesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim, her ne kadar Anayasa’nın 90. maddesi kapsamında usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş Uluslararası Sözleşmeler Kanun Hükmünde de olsa;  kuruluş sözleşmesinin kanun niteliğinde olması, Manas Üniversitesi’nin 2547 sayılı Kanun kapsamında sayılması için yeterli değildir. Bunun için Manas Üniversitesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Örgün Eğitim Kurumları içinde bir Yükseköğretim Kurumu olarak yer alan ve Yükseköğretim Kurumu mevzuatına tabi bir üniversite olması gerekmektedir. Oysa 2547 sayılı Kanun’un ‘Tanımlar’ Başlıklı 3. maddesinde Yükseköğretim Kurumu; “ Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümüdür.” şeklinde tanımlanmış ve Milli Eğitim Sistemi içinde olmayan kurumlar 2547 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Manas Üniversitesi ise, kuruluş tüzüğünün 1. maddesinde belirtildiği üzere “Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde kurulan tüzel kişiliğe ve bilimsel özerkliğe sahip” bir üniversite olup,  kuruluşu, organları ve işleyişi 2547 sayılı Kanun ile değil,  ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma’ ve buna bağlı olarak çıkarılan ‘Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü’ ile belirlenmiştir. Kaldı ki, Manas Üniversitesi’ne, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun, Özel Bütçeli İdareleri düzenleyen (II) Sayılı Cetveli’nin, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri başlıklı ‘A’ bendinde yer verilmediği görülmekle,  söz konusu üniversite’nin Milli Eğitim Sistemi içinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

  1. b) Davacının, davalı kurumda çalıştığı süre boyunca yürüttüğü görevin  hukuki niteliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın 11. Maddesinde;” Üniversite’de görev alacak idari ve akademik personel sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Türkiye’den gidecek öğretim elemanları ve idari personel,Mütevelli Heyetin talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından “ücretsiz izinli” olarak görevlendirilecek, ücretleri hazırlanacak tüzük esaslarına göre Mütevelli Heyetince tespit edilecek ve Kırgızistan’da geçecek hizmet süreleri, Türkiye’de kıdem ve emekliliklerinde değerlendirilecektir.” denilmek sureti ile, üniversitede çalışacak öğretim elemanlarının sözleşmeli statüde olacakları, çalışmak için Türkiye’den gidecek öğretim görevlilerinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından görevlendirileceği, görevli oldukları süre boyunca ücretsiz izinli sayılacakları ve bu görevlerinde geçecek sürelerin Türkiye’deki kıdem ve emekliliklerinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.Dosya kapsamında, davacının Türkiye’den görevlendirme ile Manas Üniversitesi’ne gönderildiğine ilişkin bir bilgi ya da belgeye rastlanmamış, kendi başvurusu üzerine sözleşmeli olarak görevine başladığı tespit edilmiştir.

Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü’nün ‘Akademik ve İdari Personel’  başlıklı 17. Maddesinde; “Öğretim elemanları, üniversitede görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi unvanına sahip kişilerden oluşur.

Üniversitenin istihdam edeceği idari personel ve işçiler, Mütevelli Heyetinin kuracağı teşkilat şeması, ihdas edeceği kadrolar ve belirleyeceği esaslar dahilinde çalıştırılırlar.

Öğretim elemanları ve idari personel sözleşmeli olarak çalıştırılır.
Türkiye’den gönderilecek öğretim elemanları ve idari personel Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyetinin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından ücretsiz izinli olarak görevlendirilir. Ücretleri Mütevelli Heyetçe tespit edilecek yönetmeliğe göre ödenir. Kırgızistan’da geçecek hizmet süreleri Türkiye’de kıdem ve emekliliklerinde değerlendirilir.

Akademik ve idari personel atamaları ilgilinin göreve başlayış tarihinden itibaren bir ay içinde Kırgız Cumhuriyeti Öğretim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.” şeklindeki düzenlemeler ile, Manas Üniversitesi’nde görevlendirilecek öğretim elemanlarının mütevelli heyeti tarafından istihdam edilecek kadrolar dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilecekleri ya da üniversite bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacakları belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, üniversitede çalışacak öğretim elemanları, ya Türkiye’den 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi göre yapılacak görevlendirme üzerine yapılacak sözleşme  ile ya da haricen yapılacak sözleşme ile çalıştırılabilecektir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliği’nin 1. Maddesinde; “Bu yönetmeliğin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personelinin üniversiteye ilişkin hak ve yükümlülüklerinin ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemektir. “ denildikten sonra,

Aynı Yönetmeliğin Atama başlıklı 7. Maddesinde; “a) Rektör, Rektör Vekili, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Bolum Başkanı Tüzükte belirtilen esas ve usullere göre atanır.

  1. b) Adayların Üniversite’nin öğretim kadrosuna atanması ilgili olarak Mütevelli Heyet, Rektör Vekilinin başkanlığında Aday Tespit ve Akademik Değerlendirme Komisyonu kurar. Komisyon, adayların özgeçmişleri, bilimsel eserleri, kendi uzmanlık alanlarına katkılarını inceleyip akademik dosyalarını oluşturur, özlük haklarını saptar ve adaylar hakkındaki önerisine ekleyip rektörlüğe sunar. Komisyonun bulguları Rektörlükçe 10 gün içinde Mütevelli Heyete iletilir. Mütevelli Heyetin kararı üzerine adaylar ile atama şartlarında anlaşılması durumunda üniversite ile adaylar arasında imzalanan sözleşmeler Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer.” denilmek sureti ile üniversiteye öğretim elemanının atanmasında izlenecek usuller belirlenmiş ve  atamanın, mütevelli heyetince uygun görülen kişilerle imzalanacak sözleşme üzerine  yine mütevelli heyetinin onayı ile yapılacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri, birbirini tamamlar nitelikte, Manas Üniversitesi bünyesinde çalışacak öğretim elemanlarının sözleşme ile işe alınacağı, Türkiye’den yapılacak görevlendirmelerde de yine sözleşmenin imzalanacağını kaleme almaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği üzere, davacının, davalı üniversitede Yüksek Öğretim Kurumu tarafından görevlendirildiğine dair bir iddiası olmadığı gibi dosyası kapsamında da bu konuya ilişkin bir bilgi yada belge bulunmamaktadır. Davacının, 1991 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirdiği, 01.07.1991 tarihinde Ankara Üniversitesi TÖMER Kurumu’nda Türkçe Okutmanı olarak göreve başladığı, 06.04.1993-31.03.1994 tarihleri arasında görevli olarak Kırgızistan’da bulunduğu, 06.04.1999 tarihinde, Manas Üniversitesi’ne müracaat ettiği ve okutman olarak çalışma talebinde bulunduğu, talebinin uygun bulunması üzerine, taraflar arasında imzalanan yıllık sözleşmeler ile 16.10.1999-31.08.2008 tarihleri arasında davalı kurumda Türkçe Okutmanı olarak görev yaptığı, 24.10.2008 tarih ve 920-10 sayılı yazı ile 2008-2009 Eğitim-Öğretim Dönemi içinde sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilerek, davacının görevine son verildiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 03.10.2013 gün ve 24033795/741/0600199209617 sayılı yazı içeriğinden, davacının 1999 yılının 10. ayından, 2008 yılının 8. ayına kadar SSK sigorta sicil numarası ile isteğe bağlı sigortalı statüsünde çalıştığı tespit edilmiştir.

Tüm bu tespitler ışığında, davacının davalı üniversitede 2547 sayılı Kanun kapsamında değil, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesi gereğince 1999-2007 tarihleri arasında çalıştığı, bu sırada sigorta primlerini kendi isteği ile SSK sicil numarası üzerinden ödediği, 2008 yılı Eğitim ve Öğretim Dönemine ilişkin olarak sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine görevinin sona erdiği; davacı tarafından, davalı kurumda çalıştığı döneme ilişkin olarak kıdem alacağı ve kendisi tarafından ödenmek zorunda kalınan sigorta primlerinin ödenmesinin istendiği anlaşılmakla; davaya konu uyuşmazlığın,  özel hukuk hükümleri çerçevesinde(Türk Mahkemelerinin,  ulusal açıdan yargılama görev ve yetkisine ilişkin değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydı ile) adli yargı yerinde görülmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

c)Sonuç:

Davalı Manas Üniversitesi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında  ya da 5018 sayılı Kanun ile Milli Bütçeye dahil edilen kurumlar arasında yer almaması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde ayrı bir Kamu Tüzel Kişiliğine sahip üniversite olarak değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır. Buna ek olarak davacının da, davalı kurumda iş sözleşmesine bağlı olarak çalışması ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 03.10.2013 gün ve 24033795/741/0600199209617 sayılı yazı içeriğine göre; 1990/10 ayından 2008/08 ayına kadar SSK sicil numarası ile isteğe bağlı sigortalı olması hususları dikkate alındığında,  kamu personeli statüsünde kabul edilmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda,  davacının davasının 2577 sayılı Kanun’un 2. Maddesinde düzenlenen idari dava türleri arasında değerlendirilmesi mümkün olmamakla, açılan davanın özel hukuk hükümleri çerçevesinde (Türk Mahkemelerinin,  ulusal açıdan yargılama görev ve yetkisine ilişkin değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydı ile) adli yargı yerinde görülmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin başvurusunun kabulü ile Ankara 1. İş Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

S O N U Ç : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile, Ankara 1.İş Mahkemesi’nin 28.05.2014 gün ve 2013/693 Esas,  2014/395 Karar  sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 29.12.2014 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

 

        Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT