);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün ilgili dosyasında aracının satılarak parasının tahsil edilmesine rağmen öncelikli ve birinci sırada yer alan Bornova Vergi Dairesine geç gönderilmesi nedeniyle borcuna faiz uygulanmasının bildirilmesi ve borcunun silinmesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2015 / 799

            KARAR NO             : 2015 / 814

            KARAR TR  : 30.11.2015

ÖZET: İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün ilgili dosyasında aracının satılarak parasının tahsil edilmesine rağmen öncelikli ve birinci sırada yer alan Bornova Vergi Dairesine geç gönderilmesi nedeniyle borcuna faiz uygulanmasının bildirilmesi ve borcunun silinmesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

 

K  A  R  A  R

            Davacı            : N.T.

            Davalı             : İskenderun 2. İcra Müdürlüğü

O L A Y         : Davacı dava dilekçesinde özetle; İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1778 Esas sayılı dosyasından aracının satıldığını, paranın tahsil edildiği halde borçlu olduğu öncelikli ve birinci sıradaki Bornova Vergi Dairesine geç gönderildiğini, Vergi Dairesiyle yapılan yazışmalarda borcunun 17.289,97 TL olduğunun beyan edildiğini, kendi aracının satışından masraflar çıktıktan sonra 17.206,82 TL bakiye kaldığını, bu durumda borcun tam olarak ödenmiş olması gerektiğini, ancak devletin kasasında olan parasının 2. İcra Müdürlüğünün savsaklamasından dolayı ve ikazına rağmen iki yıl sonra Vergi Dairesine iletildiğini, bu süre içinde borcuna faiz uygulandığını şuan borcu olmaması gerekirken 9.600,00 TL borcu olduğunu, yarım emekli maaşı ile yaşamaya çalışırken bu borcu ödemesinin imkanı bulunmadığını, mağduriyetinin giderilmesini ve paranın devletin kasasında olduğunun Bornova Vergi Dairesine bildirilmesini ve borcunun silinmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi: 12.12.2014 gün ve E:2014/675, K:2014/724 sayılı kararında özetle; “davacının dava dilekçesinde belirttiği taleplerinin idari yargı ile genel mahkemelerin görevi dahilinde olduğu, İcra Hukuk Mahkemesinin görevi dahilinde olmayan hususlara ilişkin olduğu anlaşıldığından şikayetin reddine” şeklinde karar vermiş, karar kesinleşmiştir.

Davacı aynı istemle bu kez idari yargı yerinde dava açmıştır.

Hatay İdare Mahkemesi: 10.07.2015 gün ve E:2015/382 sayı ile özetle; “davacının icra ve iflas dairesindeki görevlilerin ihmalinden kaynaklanan sebeplerle borcuna faiz işletildiği iddiasının şikayet ve itiraz yoluyla icra mahkemesi hakimi ya da kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş hakim tarafından çözümleneceği belirtilerek uyuşmazlığın adli yargının görevine girdiği yönünde karar verildiği görülmektedir.” demek suretiyle 2247 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Yusuf Ziyaattin CENİK, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Mehmet AKBULUT ve Yüksel DOĞAN’ın katılımlarıyla yapılan 30.11.2015 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27.maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında 2247 sayılı yasa’nın 19.maddesinde öngörülen biçimde görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının, son görevsizlik kararını veren mahkemece, adli yargı dosyası da temin edilmek suretiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim İsmail SARI’nın, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1778 Esas sayılı dosyasında aracının satılarak parasının tahsil edilmesine rağmen öncelikli ve birinci sırada yer alan Bornova Vergi Dairesine geç gönderilmesi nedeniyle borcuna faiz uygulanmasının bildirilmesi ve borcunun silinmesi istemiyle açılmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Şikayet ve Şartlar” başlıklı 16. maddesinde; “(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.”;

“Şikayet üzerine yapılacak muameleler” başlıklı 17. maddesinde “ Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.

Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.”

“Yargılama usulleri” başlıklı 18. maddesinde “İcra Mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.

Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi tetkik merciine ifade zapt ettirmek suretiyle de olur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde tetkik mercii, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek  olup  olmadığını  takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.”;

“Tetkik mercii” başlıklı 4. maddesinde de:  “(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/1 md.) İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar.

İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hâkimidir.” denilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde,  davacının İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1778 Esas sayılı dosyasında aracının satılarak parasının tahsil edilmesine rağmen öncelikli ve birinci sırada yer alan Bornova Vergi Dairesine geç gönderilmesi nedeniyle borcuna faiz uygulanmasında İskenderun 2. İcra Müdürlüğü’nün kusurundan kaynaklandığı ve bu nedenle borcu olan paranın devlet kasasında bulunduğundan, bu paranın Bornova Vergi Dairesine gönderilmesi ve borcunun silinmesini talep etmektedir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun “Sorumluluk” başlıklı 5.maddesinde; “İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.” denilmiştir.

Bu durumda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Kanunun Şümulü” başlıklı 1. maddesinde, bu kanun hükümlerinin ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiş,   2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” başlıklı 6. maddesinde, Vergi Mahkemelerinin genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalarla, bu konularla ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları ve diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hükmüne yer verilmiş ise de; İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen takip sonucu vergi alınması işleminin, kanuna aykırılığı iddiasının şikayet yolu ile İcra Mahkemesinde çözümleneceği; Mahkemenin incelemeyi,  söz konusu icra dosyası üzerinden yaparak, anılan işlemin Kanuna uygun olup olmadığı hususunda karar vereceği kuşkusuzdur. Adli yargılamanın bir parçasını oluşturan bu uyuşmazlığın, İcra Müdürlüğünün tesis ettiği bir işlemden kaynaklandığı gözetildiğinde, bu işlemin yasaya uygun olup olmadığının adli yargı yerince çözümlenmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Belirtilen nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli olduğundan, Hatay İdare Mahkemesince yapılan başvurunun kabulü ile, İskenderun İcra Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGI YERİNİN görevli olduğuna, bu nedenle Hatay İdare Mahkemesinin BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile, Şanlıurfa İcra Hukuk Mahkemesince verilen 12.12.2014 gün, E:2014/675, K:2014/724 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 30.11.2015 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

Üye

Süleyman Hilmi

AYDIN

Üye

Yusuf Ziyaattin

CENİK

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

 

 

 

 

Üye

Yüksel

DOĞAN