);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : İdari yargı yerince verilen kararın, davanın esası ile ilgili olması ve adli yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle  verilmiş   bir görevsizlik kararı niteliğini  taşımaması karşısında, 2247 sayılı Yasa’nın 14. madde-sinde öngörülen, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri koşulunun oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS    NO   : 2014 / 1032

KARAR NO   : 2014 / 1085

KARAR TR    : 29.12.2014

 

ÖZET : İdari yargı yerince verilen kararın, davanın esası ile ilgili olması ve adli yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle  verilmiş   bir görevsizlik kararı niteliğini  taşımaması karşısında, 2247 sayılı Yasa’nın 14. madde-sinde öngörülen, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri koşulunun oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİ gerektiği hk.

K  A  R  A  R

           Davacı            : İ.İ.

           Vekili              : Av. F.K.

Davalı            : Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

O L A Y          : Kahramanmaraş İli, On İki Şubat İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 28. sokak adresinde bulunan davacı ve müştereklerine ait 4063 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, birinci blok beşinci katının tabliye betonu dökülmüş, altıncı katın kalıpları çakılı,  ikinci blok gro betonu dökülmüş ve temel demirleri bağlı vaziyette bulunan yapı ile ilgili olarak davalı idare elemanlarınca yapılan incelemelerde, yapının ruhsatsız ve kaçak inşaat olduğundan bahisle 5.10.2010 tarih ve 23/8 sayılı yapı tatil tutanağı tutulmuş, 14.10.2010 tarih ve 2010/2236 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca davacı ve müşterekleri adına 122.686,51 TL idari para cezası verilmiş, verilen karar 26.10.2010 gün ve 8831 sayılı işlemle davacıya bildirilmiş,  ayrıca 1.12.2011 gün ve 3284 sayılı karar ile de ilave 8.763,32 TL para cezası verilmiş, bu karar da Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.12.2011 gün ve …… 16968 sayılı işlemiyle davacıya bildirilmiştir.

Davacı vekili, 26.10.2010 gün ve 8831 sayılı işlemle bildirilen 14.10.2010 tarih ve 2010/2236 sayılı Belediye Encümen kararı ile davacı adına verilen idari para cezasının iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nce, 15.6.2011 gün ve E:2011/888, K:2011/1004 sayıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davanın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmesi üzerine, davacı ve davalı tarafından temyiz edilen karar, Danıştay 14. Dairesi’nin  29.11.2012 gün ve E:2011/16059, K:2012/8988 sayılı kararı ile, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/8. maddesine göre idari para cezası yanında idari yargının görev alanına giren kararın da (yapı tatil tutanağı) verilmiş olması nedeniyle davanın görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görev yönünden bozulmuş, dava dosyasının gönderildiği Gaziantep 1.İdare Mahkemesi bu kez, 16.7.2013 gün ve E:2013/670, K:2013/1092 sayılı kararı ile Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin kurulmuş olması nedeniyle davanın görüm ve çözümünün Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin yetkisinde olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

KAHRAMANMARAŞ İDARE MAHKEMESİ: 5.6.2014 gün ve E:2013/828, K:2014/1048 sayıyla; davayı esastan inceleyerek, 3194 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezası uygulamasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacı vekili, 20.12.2011 gün ve …… 16968 sayılı işlemle bildirilen 1.12.2011 gün ve 3284 sayılı Belediye Encümen kararı ile davacı adına verilen ilave para cezasının iptali istemiyle de adli yargı yerine itirazda bulunmuştur.

KAHRAMANMARAŞ  3. SULH CEZA MAHKEMESİ: 29.12.2011 gün ve D.İş:2011/832 sayıyla; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/8. maddesine göre idari para cezası yanında idari yargının görev alanına giren kararın da verilmiş olması nedeniyle, ilgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nin benzer kararları da emsal gösterilerek davanın çözümünün idari yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, yapılan itiraz üzerine, Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hususunda  karar verilmesine yer olmadığına; Kahramanmaraş Belediye Encümenince davacı adına ayrı tarih ve sayılı kararlar ile önce 122.686,51 TL idari para cezası daha sonra ilave olarak 8.763,32 TL idari para cezası verildiği, verilen para cezalarının  aynı idari işlem nedeniyle verildiği, bu durumda aynı idari işlem nedeniyle verilen asıl ve ilave idari para cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davalar nedeniyle, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi ile Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen  görevsizlik kararları arasında  olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, bu nedenle yapılan itirazın incelenmesi ve görevli mahkemenin belirlenmesini sağlamak üzere dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini açıklayarak, dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi için Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesine iadesine kesin olarak karar vermiştir.

Davacı vekilinin,  Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen karar uyarınca dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi talebini içeren dilekçesi üzerine, Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesi’nce  Gaziantep 1. İdare Mahkemesi ile yapılan yazışmalar sonucu idari yargı yerine ait dosyanın durumu anlaşılarak sonuçta Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin E:2013/828, K:2014/1048 sayılı dava dosyası, Mahkemenin  D.İş:2011/832 sayılı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere Mahkemesinden istenmiş, Kahramanmaraş İdare Mahkemesinin 29.9.2014 gün ve E:2013/828 sayılı yazısı ile, söz konusu dava dosyasında kararın davacı tarafından temyiz edildiği, bu nedenle dosyanın Danıştay Başkanlığı’na gönderileceği ve kararın kesinleşmemiş olması nedeniyle dosyanın gönderilemediği, ancak Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere dosyanın onaylı suretinin gönderildiğinin  bildirilmesi üzerine,  Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesinin kapatılması nedeniyle dosyanın gönderildiği Kahramanmaraş  2. Sulh Ceza Mahkemesince  22.10.2014 gün ve D.İş:2014/344 sayılı yazı ile, kendilerine gönderilen dava dosyasının Mahkemenin 2014/344 D.İş esasına kaydedildiği ve dosyanın Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen karar uyarınca idari yargı yerine ait halen derdest olan dosyanın onaylı örneği ile birlikte  Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği belirtilerek, dosya Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 29.12.2014 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Gülten Fatma BÜYÜKEREN’in, 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Uğurtan ALTUN ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada başvurunun reddi gerektiğine ilişkin sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre;

Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu’nun 11.7.1988 günlü, E:1988/1, K:1988/1 sayılı İlke Kararında, “2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun bütünüyle incelenip değerlendirilmesinden, bu Kanunun uygulanması yönünden 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, ‘ceza uyuşmazlıkları’ ibaresinden, savcının ya da şahsi davacının talebi ile başlayan yargılaması sonunda sanığın mahkumiyetine ya da beraatine hükmedilebilecek davalarda, askeri ve adli ceza mahkemeleri arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının anlaşılması, bunun dışında kalan tüm görev uyuşmazlıklarının ‘hukuk uyuşmazlığı’ sayılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Uygulanması idari organlara bırakılan cezalar, adli nitelikte olmadığından, bunlar hakkında yapılan itirazlar ya da açılan davalar ‘ceza davası’ olarak nitelendirilemezler. İdari niteliklerinden dolayı bu davalara ilişkin görev ve hüküm uyuşmazlıklarının Uyuşmazlık Mahkemesinin Hukuk Bölümünde incelenip çözümlenmesi gerektiği…” açıkça belirtilmiştir. Bu durum gözetildiğinde, olay bölümünde yazılı başvuru konusu görev uyuşmazlığının Hukuk Bölümünde incelenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin görev ve yetkileri, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 158. maddesi ile 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1. maddesinde açıkça gösterilmiş, Mahkeme adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili kılınmıştır.

2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde, “Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir.

           Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebilir”, 19.maddesinde, “Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler.

            (Değişik ikinci fıkra: 23/7/2008 – 5791/9 md.) Yargı merciince, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir” denilmiştir. Aynı Yasanın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesinin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmiştir.

 Dosyanın incelenmesinden, davacı vekilinin, 20.12.2011 gün ve …… 16968 sayılı işlemle bildirilen 1.12.2011 gün ve 3284 sayılı Belediye Encümen kararı ile davacı adına verilen ilave para cezasının iptali istemiyle adli yargı yerine yaptığı itiraz sonucunda, Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, yapılan itiraz üzerine, Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, itiraz hususunda karar verilmesine yer olmadığına, aynı idari işlem nedeniyle verilen asıl ve ilave idari para cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davalar nedeniyle  Gaziantep 1. İdare Mahkemesi ile Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen  görevsizlik kararları arasında  olumsuz görev uyuşmazlığı oluştuğu ileri sürülerek,  görevli merciin belirtilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği görülmüş ise de, dosyanın davacı vekilinin başvurusu üzerine Mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, dosya içinde bulunan idari yargı dosyasının onaylı örneğinin incelenmesinden, davacı vekilinin  26.10.2010 gün ve 8831 sayılı işlemle bildirilen 14.10.2010 tarih ve 2010/2236 sayılı Belediye Encümen kararı ile davacı adına verilen idari para cezasının iptali istemiyle idari yargı yerinde dava açtığı, Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nce  davanın görev yönünden reddine karar verilmesi üzerine, taraflarca  temyiz edilen kararın, Danıştay 14. Dairesi’nce davanın görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görev yönünden bozulduğu, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin kurulmuş olması nedeniyle Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nce yetkisizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nce davanın esastan incelenerek, 3194 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezası uygulamasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, davacı tarafından temyiz edilen karar ve dava dosyasının Danıştay Başkanlığı’na gönderileceğinin  ve halen derdest olduğunun bildirildiği, böylece Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının bozularak sonuçta davanın esası ile ilgili karar verildiğinin anlaşıldığı, bu işlem ile ilgili olarak davacının adli yargı yerine dava açıp açmadığı konusunda bir bilgi olmadığı gibi, adli yargı yerince davacı hakkında bu işlem ile ilgili olarak verilmiş bir görevsizlik kararı da bulunmadığı; davacı vekilinin 20.12.2011 gün ve …… 16968 sayılı işlemle bildirilen 1.12.2011 gün ve 3284 sayılı Belediye Encümen kararı ile davacı adına verilen ilave para cezasının iptali istemiyle adli yargı yerine itirazda bulunduğu, Mahkemece görevsizlik kararı verildiği,  davacının bu işlem ile ilgili olarak idari  yargı yerine dava açıp açmadığı konusunda bir bilgi olmadığı gibi, idari yargı yerince bu kişi hakkında bu işlem nedeniyle verilmiş bir görevsizlik kararı da olmadığı, ancak Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, aynı idari işlem nedeniyle verilen asıl ve ilave idari para cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davalar nedeniyle, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi ile Kahramanmaraş  3. Sulh Ceza Mahkemesince verilen  görevsizlik kararları arasında  olumsuz görev uyuşmazlığı meydana geldiğinden bahisle dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi üzerine, davacı vekilinin  istemiyle dosyanın Mahkememize gönderildiği anlaşılmış ise de, ortada 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen biçimde, tarafları, sebebi ve konusu aynı olan davada en az iki yargı merciince kendilerini görevsiz görerek verilmiş ve kesinleşmiş görevsizlik kararları bulunmamaktadır.

Bu durumda, adli ve idari yargı yerlerince, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan dava sebebiyle verilmiş iki ayrı görevsizlik kararı bulunmadığı, bu nedenle 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

 

S O N U Ç     : 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 29.12.2014 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT