);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Davacının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde görev yaptığı döneme ilişkin  eksik ödenen ders ücretinin, eksik ödenen maaş ve ikramiyenin, alacaklarının muaccel olduğu tarihten itibaren faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS NO        : 2019 / 41

KARAR NO    : 2019 / 29

KARAR TR     : 28.1.2019

ÖZET : Davacının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünyesinde görev yaptığı döneme ilişkin  eksik ödenen ders ücretinin, eksik ödenen maaş ve ikramiyenin, alacaklarının muaccel olduğu tarihten itibaren faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

K  A  R  A  R

Davacı          : L.K.

Vekili            : Av. A.O.K.

Davalı           : Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Vekili            : Av. S.A. E.

O L A Y        : Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde tekniker kadrolu devlet memuru olarak çalışmakta olduğunu, Türk Telekom Müdürlüğünde tekniker olarak görev yapmakta iken kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçiş yaptığını, Müvekkilinin, 20 Mart 2006 ve 3 Mart 2009 tarihleri arasında Bakanlar kurulu Kararıyla 2. Tip sözleşmeli personel olarak çalıştığını, Trabzon İl Telekom Müdürlüğünde tekniker olarak görev yapmış olan müvekkilinin personel olarak iş mevzuatına geçişinin sağlanması ve buna bağlı olarak 2000-2005 yılları arasındaki ücret ve ikramiye ve diğer hak ve alacaklarının farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı idareye başvurusunun reddine ilişkin Trabzon İdare Mahkemesinde açmış olduğu açtığı davasının Danıştay tarafından onaylanarak kesinleştiğini, mahkeme kararıyla, idari işlemin iptaline karar verilerek müvekkilinin dava konusu döneme ait parasal haklarının başvuruda bulunduğu 26/09/2005 tarihinden itibaren ödenmesine karar verdiğini, mahkeme kararına rağmen müvekkilinin talep ettiği hak ve alacaklarının tamamen ödenmediğini, müvekkilinin Trabzon İl Müdürlüğünde görev yapmakta iken kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçişinin sağlanmadığını,  sözleşmeli personel gibi ödemesi yapılarak; 2005-2006 yıllarına ait eksik ödenen ders ücretleri farkı ve faizleri, 2005 ve 2006 yıllarına ait eksik ödenen maaş ve ikramiye farkı ve faizleri, 2009 yılında atandığı Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce 24/04/2009 tarihi ile 14/09/2011 tarihleri arasına ait eksik ödenen maaş farkı ve faizleri ile diğer tüm hak ve alacakları hesaplanarak tamamen ödenmediğini, PTT’deki telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin birbirinden ayrılmasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin kurulduğunu;  bu özelleştirmeyle ilgili yasa maddeleri gereğince idarede kadrolu ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara seçimlik bir hak verilerek isteyenlerin iş mevzuatına geçebilecekleri, istemeyenlerin ise mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamına devam olunacağının düzenlendiğini, müvekkilinin kendi isteğiyle iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmeyi tercih ettiğini, müvekkilinin 2005 yılı Eylül ayından 2006 yılı Mart ayına kadar girdiği derslerin ücretlerini, iş kanunu hükümlerine göre alması gerekirken sözleşmeli personel ücreti üzerinden ders ücretleri ödendiğini; müvekkilinin aynı tarihlerde ikramiye farkına karşılık olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından mahkeme kararından sonra 13/07/2011 tarihinde 6.278,00 TL.nin müvekkilinin hesabına yatırıldığını, ancak o dönemden işleyen yasal faizin yatırılmadığını, müvekkilinin 14/01/2009 tarihinde havuza düşürüldüğünü, 24/04/2009 tarihinde Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde göreve başladığını, bu tarihler arasında müvekkilinin sözleşmeli personel ücreti üzerinden yatırıldığını, 24/04/2009 tarihinden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğü gönderilen yeni, yer değiştirme suretiyle atamalarda aylık bildirim formuna göre yatırılması gereken 27 aylık maaş farkının mahkeme kararından sonra 18.495,00 TL olarak müvekkilin hesabına yatırdığını ancak, Orman Müdürlüğünün,  kusurlu olarak Türk Telekom A.Ş’nin olduğunu belirterek, alacağın yasal faizini ödemeyerek, Türk Telekom A.Ş’nın ödemesi gerektiğini bildirdiğini ifade ederek; 2005 yılı Ekim ayından 2006 yılı Mart ayı arasındaki döneme ait müvekkiline eksik ödenen ders ücretleri farklarının ve faizlerinin ve diğer hak ve alacaklarının 26/09/2005 tarihinden itibaren, mahkeme kararına istinaden 13/07/2011 tarihinde yatırılan 6.278,00 TL ödemenin mahsubuyla 2005 Eylül ayı ve 2006 Mart ayı arasındaki hak ettiği eksik ödenen maaş ve ikramiye ile diğer mali hak ve alacaklarının 26/09/2005 tarihinden itibaren, müvekkilinin havuza düştüğü 14/01/2009 tarihi ile 24/04/2009 tarihleri arasında eksik ödenen maaş ve ikramiye ile diğer mali hak ve alacaklarının 26/09/2005 tarihinden itibaren, mahkeme kararından sonra 27 aylık maaş farkına karşılık olarak 14/09/2011 tarihinde ödenen 18.495.00 TL mahsubuyla, 24/04/2009 tarihinden itibaren 24/04/2009 tarihi ile 14/09/2011 tarihleri arasında ödenen maaş ve ikramiye ve diğer mali hak ve alacaklarının 26/09/2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile eksik ödenen maaş farklarının ve faizlerin ve diğer hak ve alacakların muaccel olduğu tarihten itibaren en yüksek faizi ile birlikte davalı idareden tahsili istemiyle 26.12.2014 tarihinde adli yargı yerinde dava açmıştır.

TRABZON 1.İŞ MAHKEMESİ: 14.5.2015 gün ve E:2014/879, K:2015/192 sayı ile, dava ve cevap dilekçelerinin geniş özetlerine yer verdikten sonra;   “(…)GEREKÇE: Dava; davacının Trabzon İdare Mahkemesi’ne açmış olduğu 2012/1607 Esas 2012/1515 Karar sayılı ilamı doğrultusunda davacıya ödenmesi gereken alacakların tahsiline ilişkindir.

Mahkememizce; Trabzon İdare Mahkemesi’nden 2012/1607 Esas ve 2012/1515 Karar sayılı dava dosyası, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kuzey -II. Bölge Müdürlüğü’nden davacıya ait sicil dosyası celp edilmiştir.

İdare Mahkemesi’ne ait 2012/1607 Esas sayılı dava dosyasında verilen karar Trabzon İl Telekom Müdürlüğü’nde 399 Sayılı Kanun hükmünde kararnameye tabi tekniker olarak görev yapmakta iken kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçişinin sağlanmasına karar verilen davacının hiç ödenmeyen ve eksik ödenen hak ve alacaklarına dair talepte bulunduğu görülmektedir.

Davacının talep etmiş olduğu alacak İdare Mahkemesi’nin kararına ilişkin olup, uyuşmazlığın çözümü yeri İdari Mahkemeye ait olduğundan dava dilekçesinin bu nedenle reddine karar verilmiş ve aşağıda belirtilen hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Dava konusu uyuşmazlığın çözüm yeri idari yargı olduğundan dava dilekçesinin bu nedenle reddine…” karar vermiş,  temyiz yoluna başvurulması üzerine Yargıtay 9.Hukuk Dairesince;  25.4.2018 gün ve E:2017/6852, K:2018/9264 sayı ile onanan bu karar kesinleşmiştir.

Davacı vekili bu defa, aynı istemle idari yargı yerinde dava açmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesi: 16.7.2018 gün ve E:2018/858, K:2018/755 sayı ile, davanın 2577 sayılı Kanun’un 15/1-b maddesi uyarınca süreaşımı nedeniyle reddine karar vermiş, istinaf yoluna başvurulması üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi: 20.11.2018 gün ve E:2018/1660, K:2018/970 sayı ile, “(…)davacının istinafa gelirken sunduğu belgelerle süresinde davasını açtığını ileri sürmüş ise de, ilk inceleme konularından süre aşımından önce gelen görev açısından İdare mahkemesinin görev alanında bulunmayan uyuşmazlıkta daha önce adli yargıda görevsizlik kararı verildiği hususu da gözönüne alınmak suretiyle 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 19. maddesi uyarınca görevli mahkemenin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması gerekirken, İdare Mahkemesince uyuşmazlığın süreden reddine ilişkin olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 16/07/2018 gün ve E:2018/858, K:2018/755 sayılı kararının kaldırılmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Trabzon İdare Mahkemesine gönderilmesine…” karar vermiştir.

TRABZON İDARE MAHKEMESİ: 5.12.2018 gün ve E:2018/1447 sayı ile, “(…) Telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini 31.12.2003 tarihine kadar “tekel” olarak yürütmekle görevli kılman ve çoğunluk hisseleri kamuya ait bulunan Türk Telekom’un, tekel kapsamında kamu hizmeti yürüten, ancak kuruluş yasasındaki son düzenlemeler ile kendine özgü statüye sahip olan ve sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar kamu kuruluşu niteliğini taşıyan bir kuruluş olduğu tartışmasızdır.

Ancak, özelleştirme kapsamında bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki tamamı Hâzineye ait bulunan hisselerden % 55’i, 14.11.2005 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi ile Oger Telekomünikasyon Anonim Şirketine satılmıştır.

Olayda, hisse devir (14.11.2005) tarihinde davalı şirket nezdinde çalışmakta iken 406 sayılı Yasa’nın Ek-29. maddesi ile 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre adı Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve sonrasında kamu kurumu emrine atanan davacı tarafından; aylık bildirim formunun hatalı düzenlenmesi ve bahsi geçen dönemdeki maaş ikramiye ve ders ücretine ilişkin parasal hakların giderilmesi istemiyle davayı açmıştır.

Buna göre, davacının iş mevzuatına tabi olarak çalıştığı dönem ile maaş nakil bildirimi düzenleme ve dava tarihlerinde davalı mevkiinde kamu kuruluşu niteliği taşımayan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ nin olması karşısında, idari yargı yetkisi kapsamında açılmış bir idari davadan söz etmek imkânı bulunmadığından; uyuşmazlığın, özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Mahkememizin görevine girmeyen ve Trabzon 1. İş Mahkemesi’nce görevsizlik kararı verilen bu davada görevli mahkemenin belirlenmesi için dava dosyasının 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, Uyuşmazlık Mahkemesince bir karar verilinceye kadar yargılamanın ertelenmesine…”karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin, Hicabi DURSUN’un Başkanlığında, Üyeler: Şükrü BOZER, Mehmet AKSU, Birol SONER, Süleyman Hilmi AYDIN, Aydemir TUNÇ ve Nurdane TOPUZ’un katılımlarıyla yapılan 28.1.2019 günlü toplantısında:

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; İdare Mahkemesince, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesine göre başvuruda bulunulmuş olduğu, idari yargı dosyasının Mahkemece, ekinde adli yargı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hâkim Taşkın ÇELİK’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, davalı idare bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tekniker olarak görev yapmakta iken İdare Mahkemesi kararı uyarınca, kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçişi sağlandığından bahisle Trabzon İl Telekom Müdürlüğünde görev yaptığı 2005 yılı Eylül ayından 2006 yılı Mart ayına kadar girmiş olduğu derslere karşılık eksik ödenen ders ücretinin, 2005 yılı Eylül ayından 2006 yılı Mart ayına kadar almış olduğu maaş ve ikramiyenin İş Kanunu hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle, eksik ödenen maaş ve ikramiyenin, 14.01.2009 tarihinden Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne atandığı 24.04.2009 tarihine kadar eksik ödenen maaş ve ikramiyelerin, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde göreve başladığı 2009 yılı ile 2011 yılları arasında geçen 27 aylık sürede eksik ödenen maaş ve ikramiye alacaklarının muaccel olduğu tarihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerini 31.12.2003 tarihine kadar “tekel” olarak yürütmekle görevli kılınan ve çoğunluk hisseleri kamuya ait bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, tekel kapsamında kamu hizmeti yürüten, kuruluş yasasındaki son düzenlemeler ile kendine özgü statüye sahip olan ve sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar kamu kuruluşu niteliğini taşıyan bir kuruluş olduğu tartışmasızdır.

Ancak, özelleştirme kapsamında bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki tamamı Hazineye ait bulunan hisselerden % 55’i, 14.11.2005 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi ile Oger Telekomünikasyon Anonim Şirketine satılmıştır.

Olayda, davacının davalı idare bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tekniker olarak görev yapmakta iken, kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçişinin yapılması ve buna bağlı olarak 2000-2005 yıllan arasındaki ücret ve ikramiye ve diğer mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle 26.09.2005 tarihli davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin 14.10.2005 tarih ve 12074 sayılı işlemin iptali ile maddi haklarının faiziyle birlikte hesaplanarak tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davaların süren yargılama süreçlerinin son olarak 08/09/2014 tarihinde kesinleşerek tamamlanması üzerine, davalı idareye 19/09/2014 tarihinde başvuru yapıldığı, başvuru üzerine 31/10/2014 tarihinde başvurusuna davalı idarece olumsuz cevap verilmesi sonucu, kapsam dışı personel olarak iş mevzuatına geçişi sağlandığından bahisle Trabzon İl Telekom Müdürlüğünde görev yaptığı 2005 yılı Eylül ayından 2006 yılı Mart ayına kadar girmiş olduğu derslere karşılık eksik ödenen ders ücretinin, 2005 yılı Eylül ayından 2006 yılı Mart ayına kadar almış olduğu maaş ve ikramiyenin İş Kanunu hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle eksik ödenen maaş ve ikramiyenin, 14.01.2009 tarihinden Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne atandığı 24.04.2009 tarihine kadar eksik ödenen maaş ve ikramiyelerin, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde göreve başladığı 2009 yılı ile 2011 yılları arasında geçen 27 aylık sürede eksik ödenen maaş ve ikramiye alacaklarının muaccel olduğu tarihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle ilk olarak 26.12.2014 tarihinde dava açıldığı anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı” başlıklı 2. maddesinin değişik 1 numaralı bendinde:

“a) (Değişik : 8.6.2000-4577/5 md.) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,

  1. b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
  2. c) (Değişik: 18.12.1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar” idari dava türleri olarak sayılmış olup; kural olarak, idari yargıda ancak Devlete ve kamu tüzel kişilerine karşı açılan davalara bakılabilir.

Buna göre, dava açıldığı tarihte davalı mevkiinde kamu kuruluşu niteliği taşımayan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin olması karşısında, idari yargı yetkisi kapsamında açılmış bir idari dava bulunduğundan söz etmek olanaksız olduğundan; uyuşmazlığın, özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen nedenlerle Trabzon İdare Mahkemesinin başvurusunun kabulü ile Trabzon 1.İş Mahkemesinin 14.5.2015 gün ve E:2014/879, K:2015/192 sayılı görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

S O N U Ç   : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Trabzon İdare Mahkemesinin başvurusunun kabulü ile Trabzon 1.İş Mahkemesinin 14.5.2015 gün ve E:2014/879, K:2015/192 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 28.1.2019 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

      Başkan                          Üye                                  Üye                                 Üye

       Hicabi                         Şükrü                             Mehmet                             Birol

    DURSUN                    BOZER                            AKSU                            SONER

                                            Üye                                  Üye                                 Üye

                                    Süleyman Hilmi                   Aydemir                         Nurdane

                            AYDIN                            TUNÇ                            TOPUZ