);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Davacı tarafından, davalı kurum aleyhine, davacı şirket çalışanının geçirdiği iş kazasının yasal süresi içinde kuruma bildirilmemesi nedeni ile 4857 sayılı Kanun’un 105/c ve 108. Maddelerine dayalı olarak kesilen 1.250.00- TL. idari para cezasının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek açılan işlemin iptaline ve ihtirazi kayıtla ödenen paranın iadesine ilişkin davanın; davaya konu işlemin 4857 sayılı Kanun’un 77. Maddesi kapsamında tesis edilen idari para cezası niteliğinde olması ve bu kararlara karşı yapılan itirazları değerlendirme görevinin 5326 sayılı Kanun’un 27. Maddesi

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS     NO : 2014 / 999

KARAR  NO : 2014 / 1074

KARAR  TR : 29.12.2014

 

ÖZET : Davacı tarafından, davalı kurum aleyhine, davacı şirket çalışanının geçirdiği iş kazasının yasal süresi içinde kuruma bildirilmemesi nedeni ile 4857 sayılı Kanun’un 105/c ve 108. Maddelerine dayalı olarak kesilen 1.250.00- TL. idari para cezasının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek açılan işlemin iptaline ve ihtirazi kayıtla ödenen paranın iadesine ilişkin davanın; davaya konu işlemin 4857 sayılı Kanun’un 77. Maddesi kapsamında tesis edilen idari para cezası niteliğinde olması ve bu kararlara karşı yapılan itirazları değerlendirme görevinin 5326 sayılı Kanun’un 27. Maddesi gereğince Sulh Ceza Mahkemesi’ne  ait olması nedenleri ile, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

 

K  A  R  A  R

 

Davacı           :E.Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.

Vekili              :Av. İ.P. & Av. S.V.

Davalı            :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Vekili              :Av. V.A.Y.

 

O L A Y         : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;  davacı Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. Ankara Şubesinde bulunan Ankara Bira Fabrikasının, 2.4711.02.1029448.006.0755 sicil numarası ile davalı Bakanlık nezdinde işlem gördüğünü, davalı Bakanlık tarafından (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü) 12.03.2012 tarihinde 6406 sayı ile kayda alınan davacı şirket evraklarının incelenmesi neticesinde idari Para Cezası konulu 136749.06 sayılı ve 04 Mayıs 2012 tarihli idari para cezasının verildiğini ve buna dair davalı idare yazısının 08 Mayıs 2012 tarihinde davacı Şirket Ankara Şubesine tebliğ edildiğini; söz konusu yazıda idari para cezasına dayanak olarak, davacı şirketin çalışanı Gözde Aktan’ın 09.04.2012 tarihinde geçirdiği iş kazasının yasal süresi içinde kuruma bildirilmemesinin gösterildiğini ve davacı şirkete 4857 sayılı Kanun’un 77. Maddesi gereğince 1250,00 TL idari para cezası verildiğinin belirtildiğini;

Yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, zira 13531009800 T.C. Kimlik numaralı Gözde Aktan’ın 02.03.2012 tarihinde iş kazası geçirdiğini, buna ilişkin davalı İdareye İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile birlikte trafik kazası tespit tutanağı fotokopisi, genel adli muayene raporu fotokopisinin İK/HRC/048 referans numaralı üst yazı ile 06.03.2012 tarihinde PTT kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiğini;

Yine adı geçen 13531009800 T.C. Kimlik numaralı Gözde Aktan’ın 09.04.2012 tarihinde iş kazası geçirdiğini ve bu kazaya ilişkin olarak İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile birlikte istirahat raporunun İK/HRC/068 referans numaralı üst yazı ile 11.04.2012 tarihinde PTT kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiğini;

2008/108 Nolu SGK Tebliğinde Cumartesi, Pazar ve yasal tatillerin iş gününden sayılmadığının belirtildiğini, bu durumda 02 Mart 2012 Cuma günü meydana gelen iş kazasının 06 Mart 2012 Salı günü bildirilmesi ile 09 Nisan 2012 Pazartesi günü meydana gelen iş kazasının 11 Nisan 2012 Çarşamba günü bildirilmesinde süre aşımının bulunmadığını; ancak yine de dava konusu idari para cezasının icra tazyiki nedeni ile, ihtirazi kayıtla ödendiğini,

Diğer yandan Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün bu işlemi yapmaya 4857 Sayılı Kanunun 105. maddesi uyarınca yetkili olmadığını; adı geçen maddede; “Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları. 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezalan hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. (Değişik ikinci cümle: 6111 – 13.2.2011 / m.79) “101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir.” denilmek sureti ile idari para cezası verme yetkisinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ait olmadığını belirterek,

Davalı İdare tarafından, gerçek duruma ve hukuka aykırı olarak tesis olunan 136749.06 sayılı ve 04 Mayıs 2012 tarihli idari para cezasının ve işleminin iptali ile cebri icra tehdidi altında haksız yere ödenmek zorunda kalınan 1.250.00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren ticari faiziyle istirdadını teminen açılan davanın kabulüne karar verilmesi istemi ile adli yargı yerinde dava açmıştır.

Ankara 8.İş Mahkemesi ; 27.03.2013 gün ve 2012/761 Esas, 2013/223 Karar sayılı kararında aynen ; “dava konusunun idari para cezası işleminin iptali ile cebri icra tehdidi altında haksız yere ödenmek zorunda kalınan 1.250,00 TL nin ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte istirdadı isteğine ilişkin olduğu, davanın bu niteliği itibari ile idari yargıda görülmesi gerektiği kanaatine varılarak yapılan yargılama ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” şeklindeki gerekçesi ile davanın görev nedeni ile reddine karar vermiş, verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin  01.07.2013 gün ve 2013/15972 Esas, 2013/16077 Karar sayılı kararı ile; temyiz isteminin temyize konu miktarın kesinlik sınırının altında olması nedeni ile reddine karar verilmiş ve dosyasında kararın dava taraflarına tebliğine ilişkin belgelere rastlanılmamış ise de 1086 sayılı Yasa’nın Geçici 2. ve 6100 sayılı Yasa’nın Geçici 3.maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1086 sayılı Yasa’nın 440.maddesi gereğince  kesinleşmiştir.

            Davacı vekili aynı isteklerle, idari yargı yerinde dava açmıştır.

            Ankara 18 İdare Mahkemesi;18.06.2014 gün ve 2014/373 Esas sayılı kararı ile;”Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirkete iş kazasını süresinde kuruma bildirme