);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: Davacı şirketçe sigortalı olan aracın sel suyu ile gelen taşların yolu tamamen kapatması nedeniyle zarar görmesi sonucu uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın, ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsili istemiyle açtığı davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk

                              T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

 

ESAS   NO : 2019/403

KARAR NO : 2019/460

KARAR TR: 08.07.2019

 

ÖZET: Davacı şirketçe sigortalı olan aracın sel suyu ile gelen taşların yolu tamamen kapatması nedeniyle zarar görmesi sonucu uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın, ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsili istemiyle açtığı davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                                                              KARAR

Davacı       : L.Sig.A.Ş.

Vekili          : Av. T.T.

Davalı        : Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili          : Av. E.Y.

O L A Y: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket bünyesinde kasko sigortalı olan T.C.’a ait 06 TNN 70 plakalı aracın 24/08/2014 tarihinde Erzurum İli, Olur İlçesi, Çataksu Köyü’nde meydana gelen selde sel suyu ile gelen taşların yolu kapatması sonucu sel sularına ve sel sularının sürükleyerek getirdiği taş parçalarına maruz kalması sebebiyle hasara uğramasında davalı idarenin hizmet kusurunun olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla sigortalı araç için ödenen 20.900,00.-TL ‘nin 30.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

ERZURUM 1.İDARE MAHKEMESİ:14.12.2015 gün ve E:2015/1303 K:2015/1215 sayı ile, 2918 sayılı Yasanın 19.1.2011 tarihinde yürürlüğe giren 110. maddesi ile Anayasa Mahkemesi’nin 26.12.2013 tarih ve E:2013/68, K:2013/165 sayılı kararı gözetildiğinde, bahsi geçen Kanun maddesinin karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanarak trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri kapsadığı ve Kanunun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev yetki ve sorumlulukları ile, çalışma usullerini kapsadığı, dolayısıyla oluşan trafik kazası nedeniyle açılacak sorumluluk davalarının görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu ve meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davanın da adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1 -a. maddesi hükmü uyarınca, davanın görev yönünden reddine karar vermiş, bu karara karşı davacı vekili istinaf isteminde bulunmuştur.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi: 15.3.2016 gün ve E:2016/339, K:2016/281 sayı ile, Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle, itiraz isteminin reddi ile onanmasına karar vermiş, bu karara karşı davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuş, aynı Mahkemece 16.6.2016 gün ve E:2016/758, K:2016/751 sayı ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteminin reddine kesin olarak karar vermiş ve Mahkeme kararı kesinleşmiştir.

Davacı vekili bu kez aynı istemle adli yargı yerinde dava açmıştır.

ERZURUM 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA): 7.3.2019 gün ve E:2016/238 sayılı ara kararı ile, dava konusu olayın Belediye’nin hizmet kusuruna dayalı olduğu ve İdare Mahkemelerinin görevli olduğu kanısına varıldığı gerekçesiyle, yargı yolu uyuşmazlığının çözümlenmesi amacıyla dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Hicabi DURSUN’un Başkanlığında, Üyeler: Şükrü BOZER, Mehmet AKSU, Birol SONER, Süleyman Hilmi AYDIN, Aydemir TUNÇ ve Nurdane TOPUZ’un katılımlarıyla yapılan08.07.2019 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; Adli Yargı Mahkemesince, 2247 sayılı Yasa’nın 19. maddesine göre başvuruda bulunulmuş olduğu, adli yargı dosyası örneğinin Mahkemece, ekinde idari yargı dosyası örneği ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

  II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Gülşen AKAR PEHLİVAN’ın, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ’nin davada adli yargının, Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, davacı şirketçe sigortalı olan 06 TNN 70 plakalı aracın sel suyu ile gelen taşların yolu tamamen kapatması nedeniyle zarar görmesi sonucu uğranıldığı ileri sürülen 20.900,00 TL maddi zararın, ödeme tarihi olan 30.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsili istemiyle açılmıştır.

İdarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine ilişkin olarak uygulamaya koyduğu plan ve projenin hukuka aykırı olduğu nedeniyle iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak davalar ile idarenin aynı plan ve projeye göre meydana getirdiği yol, kanal, baraj, su yolları, su şebekesi gibi tesislerin kurulması, işletilmesi ve bakımı sırasında kişilere verdiği zararların tazmini istemiyle idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları muhtel olanlar tarafından açılacak davaların görüm ve çözümünün, iptal ve tam yargı davaları kapsamında yargısal denetim yapan idari yargı yerine ait olduğu, idarece herhangi bir ayni hakka müdahalede bulunulduğu, özel mülkiyete konu taşınmaza kamulaştırmasız el atıldığı veya plan ve projeye aykırı iş görüldüğü iddiasıyla açılacak müdahalenin men’i ve meydana gelen zararın tazmini davalarının ise, mülkiyete tecavüzün önlenmesine ve haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümleneceği, yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Olayda, davacı sigorta şirketi tarafından, sigortalı T.C.’a ait 06 TNN 70 plakalı aracın 24/08/2014 tarihinde Erzurum ili, Olur ilçesi, Çataksu Köyü’nde meydana gelen sel nedeniyle sel suyu ile gelen taşların yolu tamamen kapatması nedeniyle kaçamadığı ve taş parçalarına maruz kalması sebebiyle araçta maddi hasar oluştuğu, oluşan hasarda, yapım ve bakımdan sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmayan davalı idarenin kusurlu olduğu ileri sürülerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sigortalısına ödenen 20.900,00 TL maddi zararın 30.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı idareye karşı dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Anayasanın 125 inci maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış olup, bununla birlikte idarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişinde nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusurunun hizmetin kötü işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleştiği ve bunun idarenin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açtığında kuşku bulunmamaktadır.

Öte yandan, kamu hizmetinin, yöntemine ve hukuka uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin, kamu yararına uygun şekilde işletilip işletilmediğinin, hizmet kusuru ya da başka bir nedenle idarenin sorumluluğu bulunup bulunmadığının yargısal denetiminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde “idari dava türleri” arasında sayılan “idari işlem ve eylemlerden dolayı zarara uğrayanlar tarafından açılacak tam yargı davası” kapsamında, idari yargı yerlerince yapılacağı açıktır.

Belirtilen durum karşısında, davanın görüm ve çözümü idari yargı yerinin görevine girdiğinden, Erzurum 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) başvurusunun kabulü ile Erzurum 1.İdare Mahkemesince verilen 14.12.2015 tarih, E:2015/1303, K:2015/1215 sayılı görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

S O N U Ç : Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle   Erzurum 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile Erzurum 1.İdare Mahkemesince verilen 14.12.2015 tarih, E:2015/1303, K:2015/1215 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 08.07.2019 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

      Başkan                               Üye                               Üye                              Üye

      Hicabi                              Şükrü                          Mehmet                          Birol

    DURSUN                           BOZER                         AKSU                          SONER

                                                  Üye                                Üye                              Üye

                                        Süleyman Hilmi                 Aydemir                        Nurdane

                                              AYDIN                          TUNÇ                          TOPUZ