);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : Danıştay’ca verilmiş göreve ilişkin bir kararın mevcut olmaması ve sadece usule ilişkin bir dilekçe reddi kararının mevcudiyeti karşısında; 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen; “adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmelerine” ilişkin koşulu taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO      : 2014 / 897

KARAR NO : 2014 / 965

KARAR TR   : 17.11.2014

 

ÖZET : Danıştay’ca verilmiş göreve ilişkin bir kararın mevcut olmaması ve sadece usule ilişkin bir dilekçe reddi kararının mevcudiyeti karşısında; 2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen; “adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmelerine” ilişkin koşulu taşımayan BAŞVURUNUN, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİ gerektiği hk.

 

K  A  R  A  R

 

            Davacı           : B. U.

            Vekilleri        : Av. M.S. Ö. & Av. S. Ç.

            Davalı            : 1- Türkiye Jokey Kulubü Derneği

            Vekilleri        : Av. A. Y. & Av. B. K.

   2-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Vekilleri         : Ö. A. (Hukuk Müşaviri)            (Adli Yargıda)

                           Av. K. K.                                (İdari Yargıda)

            O  L  A  Y       :  Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; davacının 19.12.2011 tarihinde Şanlıurfa yarışlarında 5’li Ganyan oynayarak kazandığını; bu ganyanın 4. ayağında 12 numaralı atın birinci gelmesine göre sonuçların açıklandığını; daha sonra ilgili kurumca 12 numaralı atın dopingli olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 numaralı atın birinci ilan edildiğini;  davacının da 4 numaralı ata oynaması nedeniyle 5’li ganyan ikramiyesi olan 308.000TL’nin tarafına ödenmesi için Eskişehir 3. Noterliği’nin 22.06.2012 tarih 07091 yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini; ikramiyenin ödenmesi için davalı kuruma 28.06.2012 tarihinde yapılan tebligata rağmen ödeme yapılmadığı gibi herhangi bir cevapta verilmediğini; yaptıkları araştırma sonucu ikramiyenin At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (i) bendinin ikinci cümlesine göre ödeme yapılmadığını öğrendiklerini; ancak yönetmeliğin bu cümlesinin hukukun temel ilkeleri, insan hakları, Anayasa ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle; 19.12.2011 tarihinde yapılan Şanlıurfa yarışlarında kazanılan 5’li Ganyan Kuponu ikramiyesinin ödenmesi için 28.06.2012 tarihli idareye yapılan başvuru işleminin reddine ilişkin işlemin iptaline, bu işlemin dayanağı olan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği’nin 4. madde (i) bendinin “ koşu gününden sonra herhangi bir nedenle koşu neticelerinin değiştirilmiş olması, müşterek bahis yönünden koşu gününde ilan edilen koşu neticelerini ve parasal sonuçları değiştirmez ve bu hususta bir hak talebinde bulunulamaz” olan ikinci cümlesinin iptaline, davalıların 19.12.2011 tarihli Şanlıurfa yarışlarında 5’li Ganyan Yarışı ikramiyesi tutarı olan 308.000TL nin başvuru tarihi olan 28.06.2012 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmini ile davacıya ödenmesi istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

            DANIŞTAY 10. DAİRE: 29.04.2013 gün ve E:2012/7838 K:2013/3794 sayılı kararında “…davanın; hak edildiği ileri sürülen ikramiyenin ödenmesi istemli başvurunun zımnen reddine ilişkin Türkiye Jokey Kulübü Derneği işleminin iptaline yönelik kısmı; davacının müşterek bahse ilişkin kupon bedelini ödemesi ve yarış müessesesi olan Türkiye Jokey Kulübü Derneği’nin müşterek bahsi kabul etmesi suretiyle akdedilmiş bir özel hukuk sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık niteliğinde bulunmakta iken; dava konusu düzenleyici işleme ( 19.04.2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinin 2. cümlesine) yönelik bölümü, idari uyuşmazlık niteliği taşımaktadır.

Dolayısıyla, davanın, düzenleyici işlemin iptaline ilişkin kısmı Dairemiz görevinde bulunmakla birlikte; zımni ret işleminin iptali ilişkin kısmı; adli yargının görevine girmektedir.

Bu itibarla, davacı tarafından, “At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinin 2. cümlesinin iptali istemiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına karşı Danıştay’da ayrı dilekçeyle; başvurunun zımnen reddine ilişkin Türkiye Jokey Kulübü Derneği işleminin iptali istemiyle adli yargıda ayrı dilekçeyle dava açılması gerekmektedir.

Buna göre, farklı yargı düzenlerinin görevinde bulunan dava konusu işlemler arasında hukuki yönden bağlılık bulunmadığında, dava dilekçesi, 2577 sayılı yasanın 5. maddesine uygun düzenlenmemiş olup; davanın, yukarıda belirtilen şekilde yenilenen dilekçelerle ait olduğu yargı yerleri nezdinde açılması gerekmektedir…” şeklindeki gerekçe ile, 2577 sayılı Yasa’nın 15/1-d maddesi uyarınca bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde 5. maddeye uygun şekilde yeniden düzenlenecek dilekçeyle, gerekli harç ve posta gideri için yeterli tutar yatırılmak suretiyle dava açmakta serbest olmak üzere dava dilekçesinin reddine karar vermiştir.

Davacı vekili, bunun üzerine yönetmeliğin iptali için Danıştay’a yeni bir dilekçe ile başvurmuştur. At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinin 2. cümlesinin iptali için açılan dava Danıştay 10. Dairesi’nin E:2013/5341 sayılı dosyasında devam etmektedir.

Davacı vekili diğer taraftan; 19.12.2011 tarihinde oynanan Şanlıurfa yarışlarında kazanılan 5’li Ganyan ikramiye tutarı 308.000 TL nin başvuru tarihi olan 28.06.2012 tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte davalılar Türkiye Jokey Kulübü Derneği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan müştereken ve müteselsilen tahsiliyle davacıya ödenmesi istemiyle adli yargıda dava açmıştır.

BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ: 22.04.2014 gün ve E:2013/395 K:2014/109 sayılı kararında “…Davacı At Yarışları müşterek bahisler Yönetmeliği madde 4/1 fıkra/i bendi gereğince yapılan ödemelerin bu madde hukuka aykırı olup iptali için dava açıldığından, bu nedenle ikramiye alacağı talep etmiş olup, yarış ve yarış sonuçları Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu tarafından seçilen komiserler kurulu tarafından yürütülmekte olup, bu kurulun kararlarına karşı İYUK gereği idari yargı görevlidir…” gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar vermiş ve verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir

Davacı vekili, idari ve adli yargı yerlerince verilen kararlar nedeniyle doğan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi isteminde bulunması üzerine dosya Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Nurdane TOPUZ, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 17.11.2014 günlü toplantısında: Raportör-Hakim Filiz BUDAK’ın, 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ’ün 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

 

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un  14. maddesine göre; olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararın kesin veya kesinleşmiş olması gerekmekte; bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi ise, hukuk uyuşmazlıklarında ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilmektedir. Aynı Yasa’nın 27. maddesinde ise, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceleyeceği; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddedeceği kuralına yer verilmektedir.

Olayda; idari yargıda; At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği’nin 4. madde (i) bendinin 2. cümlesinin hukukun temel ilkeleri, insan hakları, Anayasa ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali, davacının bu yönetmelik nedeniyle 9.12.2011 tarihinde yapılan Şanlıurfa yarışlarında kazanılan 5’li Ganyan Kuponu ikramiyesinin ödenmesi için 28.06.2012 tarihli idareye yapılan başvuru işleminin reddine ilişkin işlemin iptali ile 19.12.2011 tarihli Şanlıurfa yarışlarında 5’li Ganyan Yarışı ikramiyesi tutarı olan 308.000TL nin yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsili istemiyle dava açtığı; adli yargıda ise aynı gerekçe ile yine aynı davalılara karşı 19.12.2011 tarihli Şanlıurfa yarışlarında 5’li Ganyan Yarışı ikramiyesi tutarı olan 308.000TL nin yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ettiği görülmekle her iki yargı kolunda açılan davaların; tarafları, sebebi ve alacak talebi yönünden konusunun aynı olduğu anlaşılmaktadır.

Adli yargıda yapılan yargılama sonucu görevsizlik kararı verilmiş ve kesinleşmiş ise de; idari yargıdaki uyuşmazlıkta, düzenleyici işlemin iptaline ilişkin kısmının Danıştay’ın görevine girmekle birlikte zımni red işleminin adli yargının görevine girdiğinden ayrı dilekçelerle yönetmeliğin iptali için Danıştay’a, başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali için adli yargıda ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiği gerekçesiyle 2577 sayılı kanunun 15/1-d maddesi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren (30) otuz gün içinde aynı Kanun’un 5. maddesine uygun biçimde düzenlenecek iki örnek dilekçe ile her işlem için ayrı ayrı dava açılmak üzere dilekçenin reddine karar verilmiş olduğundan, ortada olumsuz görev uyuşmazlığı doğmasına neden olacak şekilde idari yargı yerince göreve ilişkin olarak verilmiş bir karar bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2247 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörülen koşuları taşımayan başvurunun, anılan Yasanın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

 

S O N U Ç      : 2247 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörülen koşuları taşımayan başvurunun, anılan Yasanın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 17.11.2014 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan

Serdar

ÖZGÜLDÜR

 

 

 

Üye

Eyüp Sabri

BAYDAR

 

 

 

Üye

Alaittin Ali

ÖĞÜŞ

Üye

Ali

ÇOLAK

 

 

 

Üye

Ayhan

AKARSU

Üye

Nurdane

TOPUZ

 

 

 

Üye

Mehmet

AKBULUT