);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET : 2918 sayılı Yasadan kaynaklanan sorumluluk davasının ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

            HUKUK BÖLÜMÜ

            ESAS NO      : 2014 / 982

            KARAR NO : 2014 / 1026

KARAR TR  : 17.11.2014

 

ÖZET : 2918 sayılı Yasadan kaynaklanan sorumluluk davasının ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

 

K  A  R  A  R

Davacı           : R. K.

Vekili             : Av. H. M.

Davalı            : Battalgazi Belediyesi (Devredilen Orduzu Belediyesi) / MALATYA

O L A Y          : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının 5.1.2011 tarihinde 44 FK 038 plakalı aracı ile Malatya İli, Orduzu Beldesi Taşpınar Mahallesi – Köşebaşı Mahallesi bağlantı yolunda davalı Belediyece açılan kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen kazada, idarece hiçbir uyarı levhası konmaksızın kanalizasyon çukuru kazılmak suretiyle idarenin hizmet kusuru işlediğinden bahisle uğradığı manevi zarara karşılık 4.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

            Malatya İdare Mahkemesi: 15.05.2012 gün ve E:2011/3661, 2012/2392 sayılı kararı ile özetle; “yolun güvenli seyir şartlarını sağlamakla yükümlü olan davalı idarenin gerekli işaretlemeleri yapmayarak söz konusu kazanın meydana gelmesine sebep olduğu, olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu anlaşılmakta olup, kaza olayı nedeniyle davacının uğradığı manevi zararlara karşılık 2.500,00 TL manevi tazminatın davacıya ödenmesi gerekmektedir.” demek suretiyle tazminat talebinin kısmen kabulüne karar vermiştir.

            İşbu karara karşı yapılan itiraz üzerine Malatya Bölge İdare Mahkemesi 18.12.2012 gün ve E:2012/826, K:2012/900 sayılı ilamı ile özetle; “2918 sayılı yasadan doğan sorumluluk davası olan işbu davanın, aynı yasanın yukarıda yer verilen hükmü uyarınca adli yargı yerinin görevine girdiği açık olup bu nedenle işin esasına girilerek verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idare itirazının kabulü ile itiraza konu Malatya İdare Mahkemesinin 15.05.2012 gün ve E:2011/3661, 2012/2392 sayılı kararının bozulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine” şeklinde karar vermiş, işbu karara karşı yapılan karar düzeltme başvurusu üzerine de Malatya Bölge İdare Mahkemesi 22.03.2013 gün ve E:2013/418, K:2013/397 sayı ile karar düzeltme isteminin reddine karar vermiş ve bu şekliyle kesinleşmiştir.

             Davacı vekili aynı istemle bu kez adli yargı yerinde dava açmıştır.

Malatya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi: 05.04.2013 gün ve E:2013/186, K:2013/238 sayılı kararı ile özetle; davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiğini belirterek, görev yönünden reddine karar vermiştir.

İşbu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 22.05.2014 gün ve E:2013/9996, K:2014/8124 sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar vermiş, taraflarca karar düzeltme talebinde bulunulmaması üzerine karar kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Eyüp Sabri BAYDAR, Ali ÇOLAK, Nurdane Topuz, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Ayhan AKARSU ve Mehmet AKBULUT’un katılımlarıyla yapılan 17.11.2014 günlü toplantısında:

l-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27.maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; 2918 sayılı Yasa’dan kaynaklanan sorumluluk davasında idari ve adli yargı yerleri arasında 2247 sayılı Yasa’nın 14.maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu,davacı vekilinin istemi üzerine, adli yargı dosyasının son görevsizlik kararını veren mahkemece, idari yargı dosyasına ilişkin evraklar da temin edilmek suretiyle Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşılmakla, görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim İsmail SARI’nın, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı Mehmet Ali GÜMÜŞ’ün davada adli yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, davacının 5.1.2011 tarihinde 44 FK 038 plakalı aracı ile Malatya İli, Orduzu Beldesi Taşpınar Mahallesi – Köşebaşı Mahallesi bağlantı yolunda davalı Belediyece açılan kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen kazada, idarece hiçbir uyarı levhası konmaksızın kanalizasyon çukuru kazılmak suretiyle idarenin hizmet kusuru işlediğinden bahisle uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 1.maddesinde, Kanunun amacının karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlayacak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olduğu; “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde, bu Kanunun trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri b