);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ÖZET: 16.09.1980-09.01.1984 tarihleri arasında atanmak suretiyle Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Büyükbelen Kasabası Belediye Başkanı olarak görev yapan ve 16.02.1998 tarihinde Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekliye ayrılan davacı tarafından, emekli aylığı ödemelerinde 5434 sayılı Kanunun Ek 68. maddesi uyarınca görev makam tazminatının ödenmemesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tazminat tutarının, görev ve makam tazminatını almaya hak kazandığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

                    T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

ESAS NO       : 2015 / 75

KARAR NO : 2015 / 94

KARAR TR   : 02.03.2015

 

ÖZET: 16.09.1980-09.01.1984 tarihleri arasında atanmak suretiyle Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Büyükbelen Kasabası Belediye Başkanı olarak görev yapan ve 16.02.1998 tarihinde Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekliye ayrılan davacı tarafından, emekli aylığı ödemelerinde 5434 sayılı Kanunun Ek 68. maddesi uyarınca görev makam tazminatının ödenmemesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tazminat tutarının, görev ve makam tazminatını almaya hak kazandığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

K  A  R  A  R

            Davacı             : H.K.

Vekili              : Av. A. Ö.                                    (İdari Yargıda)

            Davalı             : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

            Vekilleri          : Av. A.E. & Av. G.P.   (İdari Yargıda)

                                      Av. Ö.İ. D.                                 (Adli Yargıda)

O L A Y         : Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; 16.02.1998 tarihinde Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli olan davacının, 1980-1984 yılları arasında Saruhanlı İlçesi, Büyükbelen Belediye Başkanı olarak görev yaptığını; bu görevi sebebiyle makam ve görev tazminatı ödenmesi istemiyle davalı kuruma yaptığı başvurunun haksız olarak reddedildiğini belirterek; 23.12.2010 tarih ve 286051 sayılı idari işlemin iptali ile makam ve görev tazminatının davacının almaya hak kazandığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle idari yargıda dava açmıştır.

ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ: 23.03.2012 gün ve E:2011/551 K:2012/349 sayılı kararında; “… Uyuşmazlığın davacının belediye başkanları için öngörülen makam ve görev tazminatın ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin tesis edildiği 23.12.2010 tarihinde yürürlükte bulunan 5510 sayılı Yasa’nın Geçici 4. maddesinin 11. fıkrası hükmü uyarınca çözümlenmesi gerekeceği açık olup; anılan Yasa’nın 101. maddesi gereğince davanın görüm ve çözümünde İş Mahkemelerinin görevli olduğu ve Mahkememizin görevinde olmayan davanın bu yönden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır…” şeklindeki gerekçe ile davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Görevsizlik kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

DANIŞTAY ONBİRİNCİ DAİRE: 20.11.2012 gün ve E:2012/5837 K:2012/7654 sayılı kararında; “…İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile alınan kararın onanmasına…”şeklinde karar vermesinin ardından görevsizlik kararı kesinleşmiştir.

Davacı bu kez, aynı gerekçelerle yoksun kaldığı parasal hakların tahsili istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

ANKARA 12. İŞ MAHKEMESİ: 13.03.2014 gün ve E:2013/304 K:2014/98 sayılı kararında;“…davacının istemi 5434 sayılı yasadan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar İdare Mahkemesince görev nedeniyle ret kararı verilmiş ise de davanın İdari Yargının alanına girdiği ve bu kapsamda görev uyuşmazlığı çıkması nedeniyle davanın İdari Yargıda görülmesi gerektiğinde Yargı Yolunun Caiz olmaması nedeniyle dava dilekçesinin reddine, görev uyuşmazlığının çözümü için Yargıtay 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine….” denilmiştir. Mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesi davacı tarafından talep edilmiş ve  dosya Yargıtay 17.  Hukuk Dairesi’ne gönderilmiştir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ: 08.12.2014 gün ve E:2014/19525, K:2014/17904 sayılı kararında; “… Ankara 1. İdare Mahkemesi ile Ankara 12. İş Mahkemesince ayrı ayrı yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yolunun belirlenmesi görevi 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyiş Hakkındaki Kanunun 14. maddesi gereğince Uyuşmazlık Mahkemesine ait bulunduğundan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir…” şeklindeki gerekçe ile dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere iadesine karar vermiş ve bunun üzerine Ankara 12. İş Mahkemesi  dosyayı Mahkememize göndermiştir.