);

Single Blog Title

This is a single blog caption

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞINDA UYGULANACAK USUL 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 17 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

Ceza Bölümü 2005/39 E., 2005/47 K.

 

  • OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞINDA UYGULANACAK USUL
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 17 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]

 

“İçtihat Metni”

O L A Y: Iğdır/Aralık 5. Hd. A. 2. Hd. Tb. Komutanlığı emrinde İkmal Astsubayı olarak görevli sanık Per. Bçvş. Durak Üzer’in, Doğubayazıt İlçesi’nde tanıştığı sivil kişi sanık Ömer Seferoğulları’nın kişi başına 100 dolar karşılığı sınırdan göçmen geçirme teklifini kabul ederek, aynı Komutanlık emrinde görevli olup 76 AC 469 plakalı BMC marka askeri aracın şoförlüğünü yapan sanık P. Uzm. Çvş. Remiz Kuşçu’ya alacağı paranın yarısını teklif ettiği ve Remzi Kuşçu’nun da teklifi kabul etmesi üzerine, 4.4.2004-10.6.2004 tarihleri arasında, 4 kez ikmal için Doğubayazıt İlçesi’ne gittikleri tarihlerde görev dönüşü, sanık Ömer Seferoğulları’nın sınırda belirttiği noktalardan göçmen grupları araca bindirerek jandarma noktasını geçirdikten sonra Aralık İlçesi yakınlarında çeşitli yerlere bıraktıkları, böylece, müteselsilen rüşvet almak, müteselsilen göçmen kaçakçılığı, müteselsilen rüşvet vermek suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanıklar Durak Üzer ile Remzi Kuşçu’nun 135. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 212/2, son, 80, 201/a-2, 80., sanık Ömer Seferoğulları’nın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 213/1, 80, 201/a-2, 80. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 18.8.2004 gün ve E:2004/769, K:2004/472 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

12. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 8.12.2004 gün ve E:2004/1151, K:2004/716 sayıyla; asker kişi sanıkların müteselsilen rüşvet almak suçu nedeniyle cezalandırılmalarına, asker ve sivil kişi sanıkları müteselsilen göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle, suçun askeri suç olmaması ve diğer sanıklarla iştirak halinde işlendiğinin anlaşılması, sivil kişi sanığıda, müteselsilen rüşvet vermek suçu nedeniyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin bulunmaması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın sanıklar Durak Üzer ile Remzi Kuşçu tarafından temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nce mahkumiyet hükümlerini usuli eksiklikler nedeniyle bozulmasına, görevsizlik kararlarının onanmasına karar verilmiş, böylece kesinleşen dava dosyası, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

IĞDIR AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 7.7.2005 gün ve E:2005/1 sayıyla; iddianamede anlatılan ve sanıklara yüklenen suçun göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturabileceği, eylemlerin bölünerek ayrıca rüşvet vermek ve almak suçları olarak değerlendirilmemesi gerektiği, kısaca sanıkların sadece birlikte göçmen kaçakçılğı suçunu işledikleri bu suçun da Türk Ceza Kanununda düzenlendiği, asker ve sivil kişilerin iştirak halinde işledikleri suç kapsamında değerlendirilmesi, bu nedenle adli yargı yerinin görevli olması gerektiği ancak askeri yargı yerinin kendisini rüşvet almak suçu nedeniyle görevli saydığı bu sebeple ortada olumlu görev uyuşmazlığı bulunduğu gerekçesiyle, askeri yargı yerince, asker kişi sanıklar Durak Üzer ve Remzi Kuşçu hakkında yargılama görevinin kendilerine ait olduğundan bahisle, adli yargı yerine göndermeyerek yargılamaya devam etmekte ise de, somut olayın bir bütün olarak göçmen kaçakçılığı şeklinde düşünülmesi, bu nedenle bu sanıklar hakkında açılan rüşvet almak suçundan dolayı da Mahkemenin görevli olduğuna, olumlu görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, uyuşmazlığın çözümüne kadar yargılamanın durdurulmasına karar vermiş, itiraz edilmeyen karar kesinleşmiş, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; İhsan AKÇİN, Mehmet YALÇIN, Muvaffak TATAR, Erdoğan GENEL, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın katılımlarıyla yapılan 26.12.2005 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 17. maddesinde, “Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, idari ve askeri yargıya bağlı ayrı iki ayrı yargı merciine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş bulunması durumunda meydana gelir” denilmektedir.

Dosyanın incelenmesinde, asker kişi sanıklar Durak Üzer ile Remzi Kuşçu hakkında müteselsilen rüşvet almak ve müteselsilen göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri ileri sürülerek cezalandırılmaları istemiyle askeri yargı yerine açılan kamu davasında, askeri yargı yerince, adıgeçen sanıklar hakkında rüşvet almak suçu nedeniyle cezalandırılmalarına, göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle ise mahkemenin görevsizliğine karar verilerek dosyanın adli yargı yerine gönderildiği, böylece adli yargı yerine açılan kamu davasının göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin olduğu ve adli yargı yerinde bu sanıklar hakkında rüşvet almak suçu nedeniyle açılmış bir kamu davasının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, kendisine açılmamış olan bir kamu davası nedeniyle görevlilik kararı verilemeyeceğinden, olayda 2247 sayılı Yasa’nın 17. maddesinde belirtilen biçimde oluşmuş bir olumlu görev uyuşmazlığı bulunmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi hükmü uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

: 2247 sayılı Yasa’nın 17. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 26.12.2005 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.