);

Single Blog Title

This is a single blog caption

O L A Y: Tarsus/ Taşobası Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Uzm. Çvş. Garip Helli’nin, 9.4.2001 günü, bir firari asker sevki için Tarsus İlinden Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesine görevli olarak gittiği, görev dönüşünde ibraz ettiği biletlerin incelenmesinde, aslında 36YTL. değerinde olan biletlerden birinin 76 YTL.

Ceza Bölümü 2007/35 E., 2007/35 K.

“İçtihat Metni”

Davacı: K. H.

Sanıklar :1- G. H. 2- C.

O L A Y: Tarsus/ Taşobası Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Uzm. Çvş. Garip Helli’nin, 9.4.2001 günü, bir firari asker sevki için Tarsus İlinden Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesine görevli olarak gittiği, görev dönüşünde ibraz ettiği biletlerin incelenmesinde, aslında 36YTL. değerinde olan biletlerden birinin 76 YTL. olarak üzerinde tahrifat yapılmak suretiyle miktarının değiştirildiği, diğerinin ise, sanık Garip Helli’nin teklifi üzerine, otobüs firmasında görevli sivil kişi sanık Cem Çapkın tarafından 56 YTL. olarak düzenlendiği, böylece, sanıkların özel evrakta sahtekarlık, devleti dolandırmaya eksik teşebbüs suçlarını işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 345,80,504/7,61,522.madde ve fıkraları uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.6.2001 gün ve E: 2001/1437, K: 2001/109 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

TARSUS AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 3.7.2001 gün ve E: 2001/166, K: 2001/185 sayıyla; asker kişi sanığı, askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlediği ileri sürülen suç nedeniyle, suça iştirak ettiği ileri sürülen sivil kişi sanığın da aynı mahkemede asker kişi sanık ile birlikte yargılanmasının gerektiği açıklanarak, her iki sanığı birlikte yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

6. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 7.7.2005 gün ve E:2005/231, K:2005/659 sayıyla; firari asker sevkinin jandarmanın askeri görevlerinden olduğu, ancak seyahat şirketlerinden bilet alınması işleminin askeri hizmetle bir ilgisinin bulunmadığı, bu nedenle 353 sayılı Yasa’nın 9. maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı, diğer sanığın ise sivil kişi olduğu ve yüklenen eylemin aynı Yasa’nın 11. maddesinde sayılan suçlardan olmadığı nedenleriyle sanıkları yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın askeri savcı ve sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nin onama kararı ile kesinleşen karar ve dava dosyası, 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Rıdvan ALTUN, Sezai AKBULUT, Ramazan ÖZKEPİR, Hasan DENGİZ, İrfan YILMAZLAR, Ersun ÇETİN’in, katılımlarıyla yapılan 01.10.2007 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ayla SONGÖR ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Müjdat TUNA’nın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinden, adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanıklar Garip Helli ve Cem Çapkın’a tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almıştır.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanıklara başvurabileceği kanun yolu, mercii ve şekli gösterilmeyen ve tebliğ edilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanıklar Garip Helli ve Cem Çapkın’a yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, dava dosyası kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 01.10.2007 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.