);

Single Blog Title

This is a single blog caption

İşçinin izin talebine rağmen yıllık izin kullandırılmaması

Çalışanlar, İş Kanunu tarafından kendilerine verilmiş bir hak olan yıllık iznin işveren tarafından kullandırılmaması durumunda haklı fesih hakları olup olmadığını merak ediyor. Peki Yargıtay bu konuda ne diyor? Yıllık iznin kullanılamaması hangi durumlarda işçiye haklı fesih imkanı verir?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, çalışanların yıllık izin hakları ile ilgili detayları düzenler. Buna göre yıllık izinin nasıl ve ne zaman talep edileceği açıklanmıştır. İş Kanunu ise yıllık izin sürelerini düzenler. Buna göre işveren çalışanlarına yıllık izin kullandırmak zorundadır. Peki yıllık izne çıkarılmayan çalışan haklı fesih yaparak tazminatını alarak iş sözleşmesini feshedebilir mi?

YILLIK İZİN VERİLMEYEN ÇALIŞAN HAKLI FESİH YAPABİLİR Mİ?

Yargıtay`ın konuya ilişkin olarak vermiş olduğu emsal nitelikteki kararda; yıllık izinin hangi tarihlerde kullandırılacağı işverenin yönetim hakkı kapsamında olmakla birlikte talep hakkının doğduğu yıl içerisinde izin hakkının kullandırılması gerektiği; ancak, yıllık ücretli iznin kullandırılmamasının haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için çok uzun süre hiç izin kullandırmaması ya da talep edildiği halde gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması gerekli olduğunu belirtmiştir.. (22. H.D.`nin 2013/7567 E. , 2014/6472 K. sayılı ve 18.03.2014 tarihli kararı). Yerleşik Yargıtay uygulaması da bu doğrultudadır.
Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında; “ Her ne kadar işveren hak edilen yılın sonuna kadar izin vermekte serbest ise de ancak bir yılı aşkın süreden sonra nedensiz izin vermeme halinde davacı işçinin fesih hakkı doğacağı gibi, işveren izin talebine muvafakat vermek zorundadır. ” şeklinde değerlendirme yapmıştır(2011/31608 E. , 2011/35332 K. sayılı ve 06.10.2011 tarihli kararı).