);

Single Blog Title

This is a single blog caption

BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESI UYARINCA YÖNTEMINE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURU ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4551) Madde 38

Ceza Bölümü         2001/49 E.  ,  2001/48 K.

  • BELIRTILEN KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESI UYARINCA YÖNTEMINE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURU
  • ASKERÎ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4551) Madde 38

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           : K.H.

Sanık              : O.Y.

O L A Y          : Kahramanmaraş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Astğm. O.Y.’un, 1998 yılı içinde değişik zamanlarda, aynı Komutanlık emrinde görevli J. Erler S.G., H.U., Ç.B., A.D., E.A., H.Ş., A.P., A.D., S.B. ve T.Ö.’in, cinsel organlarını okşamak suretiyle sarkıntılık suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 421. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 8.11.1999 gün ve E:1999/1421, K:1999/1239 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

6. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 29.6.2000 gün ve E:2000/618, K:2000/420 sayıyla; 26.5.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.3.2000 gün ve 24001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4551 sayılı Yasa’nın 38. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, sanığa yüklenen suçun, askeri suç olma niteliği ortadan kalkmış olup, asker kişiye karşı işlendiği açık ise de; sanığın yargılama sırasında terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Kahramanmaraş Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 18.10.2000 gün ve E: 2000/801, K:2000/944 sayıyla; suç tarihinde asker kişi olan sanığın, askeri yargı yerinde yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası kendisine gelmekle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ’ ın  katılımlarıyla yapılan 14.5.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Önder BAŞOĞUL’ un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Usule ilişkin inceleme:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanığa tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece sanığa tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine, 14.5.2001 günü  kesin olarak oybirliği ile karar verildi.