);

Single Blog Title

This is a single blog caption

BAĞLANTI VE SÜRE KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR CEZAEVİ KOĞUŞUNUN DUVARLARINA SİYASİ AMAÇLA YAZI YAZMA SIKIYÖNETİM İLANI SÜRE VE BAĞLANTI KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 266 ] 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 537 ] 1402 S. SIKIYÖNETİM KANUNU [ Madde 13 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 19 ]

Ceza Bölümü 1983/145 E., 1983/420 K.

 

  • BAĞLANTI VE SÜRE KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR
  • CEZAEVİ KOĞUŞUNUN DUVARLARINA SİYASİ AMAÇLA YAZI YAZMA
  • SIKIYÖNETİM İLANI
  • SÜRE VE BAĞLANTI KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 266 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 537 ]
  • 1402 S. SIKIYÖNETİM KANUNU [ Madde 13 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 19 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : 4.04.1980 günü, cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan sanıkların cezaevi koğuşunun duvarlarına siyasi amaçla yazı yazdıkları ve mağdur polis memuruna hakaret ettikleri ileri sürülerek TCK.`

`nun 537/2-3., ve sanık Levent Anar`

`ın 266/1., madde ile cezalandırılmaları istemiyle Havza C. Savcılığınca haklarında kamu davası açılmıştır.

Havza Asliye Ceza Mahkemesi, 24.2.1983 gününde, esas 1980/204, karar 1983/8 sayı ile; atılı suçların sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Erzincan 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesi, 24.5.1983 gününde, 1983/132 esas sayı ile; atılı suçların sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlendiği ve sıkıyönetim mahkemelerinde görülen davalarla bağlantılı bulunmadığı gerekçesiyle Adli Yargı yerinin görevli olduğu kanısına vararak, 2247 sayılı Yasa`

`nın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi`

`ne başvuruda bulunmuştur.

İNCELEME VE GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Servet Tüzün`

`ün Başkanlığında, İsmail Oğuz, Nevzat Doğan, Ali Suat Erkoç, Yaşar Çiftçioğlu, Ergun Argon ve Nail Yücel`

`in katılmaları ile yaptığı 27.6.1983 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim İsmet Köker`

`in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Yavuz Öğüt`

`ün Adli Yargı yerinde görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklara atılı suç, siyasal-ideolojik görüş ayrılığından kaynaklandığından sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunmaktadır.

Suçun, 1402 sayılı Yasa`

`nın 13/a. maddesindeki üç aylık süre dışında işlenmesine ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir suç ile genel ve ortak amaç içerisinde örgütsel ve organik bağlantılı olarak işlendiği hususunda dosyada somut kanıt bulunmamasına göre anılan maddenin (b) bendindeki bağlantı koşulu da gerçekleşmediğinden davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ve bu nedenle Havza Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle Erzincan 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi`

`nin başvurusunun kabulü ile Havza Asliye Ceza Mahkemesi`

`nin 24.2.1983 günlü, esas 1980/204, karar 1983/8 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 27.6.1983 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.