);

Single Blog Title

This is a single blog caption

AYNI YARGI DÜZENİNE DAHİL YARGI YERLERİNE AİT UYUŞMAZLIK,UYUŞMAZLIĞIN AYNI YARGI DÜZENİNE DAHİL YARGI YERLERİNE AİT OLMASI,UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEYEN İŞLER,

Hukuk Bölümü Hüküm Uyuşmazlığı Olmadığına Dair         2002/76 E.  ,  2002/71 K.

  • AYNI YARGI DÜZENİNE DAHİL YARGI YERLERİNE AİT UYUŞMAZLIK,UYUŞMAZLIĞIN AYNI YARGI DÜZENİNE DAHİL YARGI YERLERİNE AİT OLMASI,UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMEYEN İŞLER,

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

OLAY : Davacı, kendisinin vesayet altına alınmasına ve kardeşi M. A.K.’ın vasi tayinine ilişkin Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 15.5.2002 gün ve E: 2002/425. K: 2002/475 sayılı kararı üzerine, sağlık durumunun vasi tayinini gerektirmediği yolundaki sağlık kurulu raporunu ibraz ederek hakkındaki vesayetin kaldırılmasını istemiştir.

MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ; 12.6.2002 gün ve E: 2002/567, K: 2002/577 sayı ile, isteğin vesayet makamının görevini aştığı, M.K. hükümlerine göre kaldırma isteğinin Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevine girdiği gerekçesiyle Mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Manisa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 2.7.2002 gün ve E: 2002/522, K: 2002/467 sayı ile, 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı M.K.’un 483. maddesine göre vasiliğin kaldırılmasında vesayet mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle Mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli mahkemenin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş; bu karar da, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler: Dr. Mustafa KILIÇOĞLU, Ümran SAYIŞ, Ayla ALKIVILCIM, Ahmet BAŞPINAR, Ertuğrul TAKA ve Hıfzı ÇUBUKLU’nun katılımlarıyla yapılan 18.11.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim İsa YEĞENOĞLU’ nun Yasa’ya uygun bulunmayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Danıştay Savcısı Emin Celalettin ÖZKAN’ın başvurunun reddi gerektiği yolundaki yazılı ve sözlü açıklamaları da dinledikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Mahkemenin Görevi” başlıklı 1. maddesinin birinci fıkrasına göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu Kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli, idari ve askeri yargı düzenlerinden en az ikisine dahil yargı yerlerince verilen kararlar arasında doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili ve görevlidir.

Olayda, giderilmesi istenen uyuşmazlığa konu edilen Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı aynı yargı düzenine dahil yargı yerlerine ait olduğu gibi, ortada 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde Uyuşmazlık Mahkemesi’nce çözümlenmesi öngörülen görev ve hüküm uyuşmazlığı da bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan başvurunun aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca reddi gerekmektedir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE, 18.11.2002 gününde KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.