);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK GÖREVSİZLİK KARARI SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEYEN GÖREVSİZLİK KARARI SİVİL VATANDAŞIN ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRMESİ YARGI YERİNE DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖREVSİZLİK KARARLARI 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 135 ] 1632 S. ASKERİ CEZA KANUNU [ Madde 57 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ] 2565 S. ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU [ Madde 26 ]

Ceza Bölümü 2001/143 E., 2001/143 K.

 

 • ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK
 • GÖREVSİZLİK KARARI
 • SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEYEN GÖREVSİZLİK KARARI
 • SİVİL VATANDAŞIN ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRMESİ
 • YARGI YERİNE DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖREVSİZLİK KARARLARI
 • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 135 ]
 • 1632 S. ASKERİ CEZA KANUNU [ Madde 57 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 14 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ]
 • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 27 ]
 • 2565 S. ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU [ Madde 26 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Sivil kişi sanıklar Ali Şenol, Hakan Pehlevan ve Mustafa Akın’ın, 14.8.2000 günü, Abanozlar isimli balıkçı teknesiyle, Konca Askeri Yasak Bölgesine balık avlamak maksadı ile girdikleri ve ağ ile balık avlarken yakalandıkları ileri sürülerek eylemlerine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 57/2. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu’nun 135/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 26.9.2000 gün ve E: 2000/1108, K: 2000/390 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

DONANMA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 6.2.2001 gün ve E: 2001/233, K: 2001/10 sayıyla; sanıklara yüklenen eylemin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

GÖLCÜK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 14.6.2001 gün ve E: 2001/370, K: 2001/756 sayıyla; sanıklara yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu’nun 57 ve Türk Ceza Kanunu’nun 135/1. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Tamer KORKMAZ, M. Sadık LİMAN’ın katılımlarıyla yapılan 24.12.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı İrfan YILMAZLAR’ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanıklar Ali Şenol, Hakan Pehlevan ve Mustafa Akın’a tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 9.12.1931 gün ve E: 1931/12, K: 1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanıklara tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 24.12.2001 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.