);

Single Blog Title

This is a single blog caption

ADLİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI GÖREV HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI YARGITAYIN GÖREVİ 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ] 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 445 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ] 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 24

Hukuk Bölümü 1993/34 E., 1993/34 K.

 

  • ADLİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI
  • GÖREV
  • HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI
  • YARGITAYIN GÖREVİ
  • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]
  • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 445 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 1 ]
  • 2247 S. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAK… [ Madde 24 ]

 

“İçtihat Metni”

OLAY : Davacı, 21.3.1993 tarihli dilekçeyle Uyuşmazlık Mahkemesi`

`ne başvurarak İstanbul Kadıköy 3. İcra Mahkemesi`

`nin 1990/234, ve 235 sayılı, Kadıköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi`

`nin 1991/1163 sayılı ve Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi`

`nin 1991/40 sayılı dosyaları arasında meydana gelen hüküm uyuşmazlığının giderilmesi istenmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü, Selçuk Tüzün`

`ün Başkanlığında, Şükrü Kaya Erol, Dr. Ekrem Serim, Alp Yüksel Fırat, Nurşen Çatal, İrfan Erdinç ve Osman Şimşek`

`in katılmaları ile yaptığı 20.9.1993 günlü toplantıda, raportör Hakim Ayten Anıl`

`ın raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Savcı İsmet Gökalp ile Danıştay Başsavcısı yerine katılan Savcı M. İlhan Dinç`

`in, başvurunun reddinin gerektiği yolundaki yazılı düşünceleri doğrultusundaki sözlü açıklamaları alındıktan sonra gereği görülüşüp düşünüldü:

2247 sayılı Yasa`

`nın 2592 sayılı Yasayla değişik 24. maddesinde: adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın, kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflardan en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilmektedir.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, oluştuğu ileri sürülen hüküm uyuşmazlığının adli yargı düzeninde yer alan mahkemeler arasında doğduğu anlaşılmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların çözümü Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası`

`nın 428/3. ve 445/10. maddeleri uyarınca Yargıtay`

`ın görevleri arasında bulunduğundan başvurunun 2247 sayılı Yasa`

`nın 1. ve 24. maddeleri uyarınca reddi gerekmektedir.

SONUÇ : Uyuşmazlık konusu adli yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler arasında doğmuş olması nedeniyle kararlar arasında 2247 sayılı Yasa`

`nın 24. maddesinde hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden başvurunun aynı Yasa`

`nın 1. ve 24. maddeleri uyarınca reddine, 20.9.1993 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.