);

Single Blog Title

This is a single blog caption

506 SAYILI YASA’NIN 79. MADDESININ ONÜÇÜNCÜ FIKRASINA GÖRE RESEN TAHAKKUK ETTIRILEN PRIM BORCU VE GECIKME ZAMMINDAN DOĞAN DAVA SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) (506) Madde 79

Hukuk Bölümü         2005/22 E.  ,  2005/40 K.

  • 506 SAYILI YASA’NIN 79. MADDESININ ONÜÇÜNCÜ FIKRASINA GÖRE RESEN TAHAKKUK ETTIRILEN PRIM BORCU VE GECIKME ZAMMINDAN DOĞAN DAVA
  • SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) (506) Madde 79

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı : T. T. ve Tic. A.Ş.

Vekili : Av. M. K.

Davalı : Ankara Sigorta İl Müdürlüğü

O L A Y : Davacı Şirket tarafından yüklenilen Turizm Bakanlığı ek hizmet binası kat onarımı ile ilgili olarak Sigorta Müfettişince yapılan kayıt incelemesi sonucu düzenlenen raporda, 781,072,007.- TL. noksan işçilik bildiriminde bulunduğu saptandığından, işçiliğe son verilen 1999/12. aya mal edilmek suretiyle, noksan işçiliğe tekabül eden 277,280,562.TL. prim ve 676,564,571.-TL. gecikme zammı olmak üzere 953,845,133.-TL. prim borcu tahakkuk ettirilmiş; yapılan itiraz, Sigorta İl Müdürlüğünce reddedilmiştir.

Davacı Şirket vekili, Kurumca idari para cezası verildiğinden bahisle kaldırılması istemiyle, 31.3.2003 gününde sulh ceza mahkemesinde itirazda bulunmuştur.

ANKARA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ; 6.8.2003 gün ve E:2003/157, K:2003/157 D.İş sayı ile,506 sayılı Yasanın 4958 sayılı Yasayla değişik 140/4. maddesinde, “… Kurumca itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurabilirler…” hükmünün getirildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Bu karara karşı yapılan itirazı inceleyen ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’nce, 3.11.2003 gün ve Müt. No: 2003/270 sayı ile, bu kararın teknik olarak bir görevsizlik kararı olup, Yargıtay Genel Kurulunun 20.6.1956 gün ve 28-26 sayılı kararında da belirtildiği üzere sözkonusu görevsizlik kararı temyizi kabil bir karar olduğundan, istemin temyiz istemi olarak değerlendirilmesi ve istem konusunda karar verilmesine yer olmadığı, karar ve dosyanın gönderilerek istemle ilgili yapılacak işlem konusunca mahkemesince gereğinin takdiri yolunda verilen karar nedeniyle dosyanın gönderilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda, YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ’nin 2004/6127-8691 sayılı kararıyla onanmak suretiyle anılan görevsizlik kararı kesinleşmiştir.

Davacı vekili, aynı istekle, 9.1.2004 gününde idari yargı yerinde dava açmıştır.

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ; 31.12.2004 gün ve E:2004/113, K:2004/1937 sayı ile, olayda 506 sayılı Yasa’nın 79. maddesine göre re’sen tahakkuk ettirilen prim borcu ve gecikme zammı ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde adli yargının görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Tülay TUĞCU ’nun Başkanlığında, Üyeler: M. Lütfü ÜÇKARDEŞLER, Coşkun ÖZTÜRK, Serap AKSOYLU, Z. Nurhan YÜCEL, Abdullah ARSLAN ve H. Hasan MUTLU’nun katılımlarıyla yapılan 16.5.2005 günlü toplantısında,

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Yasa’nın 14. maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının 15. maddede belirtilen yönteme uygun olarak davacının istemi üzerine sona görevsizlik kararını veren mahkemece Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oybirliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim İsa YEĞENOĞLU’nun davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Danıştay Savcısı Nevzat ÖZGÜR’ün davada adli yargının görevli olduğu yolundaki yazılı ve sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, noksan işçilik bildirimi nedeniyle sigorta idaresince re’sen tahakkuk ettirilen prim borcu ve gecikme zammının kaldırılması isteminden ibarettir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun “Prim belgeleri” başlıklı 79. maddesine 4958 sayılı Yasa’nın 37. maddesiyle eklenen onüçüncü fıkrada, “Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.” hükmü yer almıştır.

Olayda, idari para cezası tahakkuk ettirilmesinden doğan bir dava bulunmadığına göre, 506 sayılı Yasanın 79. maddesi uyarınca resen tahakkuk ettirilen prim borcundan doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli yetkili mahkemenin 79. maddenin onüçüncü fıkrasında işaret edilen iş mahkemesi olduğunda kuşkuya yer yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Sulh Ceza Mahkemesi’nce yargı yolu yönünden verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ :Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nce yargı yolu yönünden verilen 6.8.2003 gün ve E:2003/157, K:2003/157 D.İş sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 16.05.2005 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.