);

Single Blog Title

This is a single blog caption

2247 SAYILI YASANIN 24. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTIĞI HK. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 24

Hukuk Bölümü Hüküm Uyuşmazlığı Olmadığına Dair         2011/202 E.  ,  2012/97 K.

  • 2247 SAYILI YASANIN 24. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKTIĞI HK.
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 24

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

 

            Hüküm Uyuşmazlığının

Giderilmesini İsteyen             : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                                      : Av. Ş.R.

Karşı Taraf                             : İçişleri Bakanlığı

Vekili                                      : Av. E.A.in

O  L  A  Y                               : Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, 21.3.2002 tarihinde nevruz kutlamaları nedeniyle takviye kuvvet olarak, Mersin İline gönderilen sürücü Ç.A. yönetimindeki06 A 18402 plakalı (panzer) resmi araç içinde polis memuru H.Y. ve H.Y. olduğu halde, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü üzerinden aşağıya düşmüştür.

Bu olay nedeniyle, vefat eden polis memuru H.Y. ve panzer sürücüsü Ç.A. mirasçılarına 2330 sayılı, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından nakdi tazminat ödenmiştir.

I-İçişleri Bakanlığı vekilince söz konusu kazanın İçel Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı üst geçit köprüsünün yapım-proje hatasından dolayı köprü üzerinde oluşan keskin kurptan kaynaklandığının olay mahallinde tutulan trafik raporunda belirtilmiş olduğu; köprü üzerinde proje ve yapım hatasından oluşan kurbun trafik sürücü emniyetini tehlikeye soktuğu; bu hususun yetkili makamlarca Mersin Büyükşehir Başkanlığına bildirildiği ancak, Belediye Başkanlığınca hiç bir önlem alınmadığı ve kazalara sebep olduğu; netice itibariyle panzerin kaza yapmasına sebep olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığınca vefat eden polis memurlarının yakınlarına tazminat ödemek zorunda kalındığı, bu nedenle Hazine zararının ödeme yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmesi istemiyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı adli yargı yerinde dava açılmıştır.

MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Hakem Sıfatıyla): 21.6.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/4 sayı ile, “…Tarafların dava ile ilgili tüm delilleri toplanmış, Ankara 18. Asliye hukuk mahkemesinin kesinleşen 2002/955 esas sayılı dosyası istenmiş tetkikinde davacı Bakanlık tarafından Eylem Ayaz aleyhine alacak davası açıldığı reddine karar verildiği derecattan geçerek kesinleştiği keza Ankara 4. Asliye hukuk mahkemesinin 2003/5 esas sayılı dava dosyası istenmiş tetkikinde kazada vefat eden H.Y. mirasçıları tarafından davacı Bakanlık aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıldığı mahkemece yaptırılan bilirkişi tetkikatında davalı belediyenin köprünün hatalı yapımından dolayı olayda 3/8 oranında kusurlu olduğunun tesbit edildiği tazminata karar verilip derecattan geçerek kesinleştiği anlaşılmış olup, bu dosyada davalı belediyenin yer almaması davanın da ihbar edilmemesi nedeni ile mahkememizce yeniden kusur incelemesi yapılmasına karar verilmiş bilirkişi kurulu vermiş bulundukları 14.5.2006 tarihli raporlarında panzerde meydana gelen teknik arızanın olaya 5/8 oranında etken olduğu davalı Mersin Büyükşehir belediyesinin olayda 3/8 oranında kusurlu bulunduğu panzeri kullanan dava dışı Ç.A.’ın kusursuz olduğunun bildirildiği görülmüştür.

 Dava, meydana gelen trafik kazası nedeni ile kazada vefat eden polis memurlarının mirasçılarına 2330 sayılı yasa uyarınca nakdi tazminat komisyonu kararı ile ödenmesine karar verilen miktarın rücuen tahsili istemine ilişkin bulunması nedeni ile açılan davaya bakmakla mahkememizin görevli bulunduğu toplanan delillere göre davacının davasının kısmen sabit olduğu davanın davalı belediyenin %80 oranında kusurlu kabul edilerek açıldığı gerek kesinleşen Ankara 4. Asliye hukuk mahkemesinin 2003/5 esas sayılı dosyasında tesbit edilen kusur gerekse mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde tesbit edilen kusur nisbeti nazara alındığında davalı belediyenin olayda 3/8 nisbetinde kusurlu bulunduğu aşıldığından bu kusur oranına göre hesap edilen 21.588,75 YTL alacağın ödeme tarihinden itibaren tahsiline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklandığı gibi,

1-Açılan davanın kısmen kabulü ile 21.588,75 YTL alacağın ödeme tarihinden itibaren hesap edilecek değişen oranlarda yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine…” karar vermiş, bu karara taraflarca itiraz edilmiş, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Hakem Sıfatıyla) 16.1.2007 gün ve E:2003/10, K:2006/4 Ek kararı ile itiraz reddedilerek, kesin olarak karar verilmiştir.

ll-İçişleri Bakanlığı vekili, İçel İlinde 21.3.2002 tarihinde yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğünden06 A0402 plaka sayılı panzerin görevlendirildiğini, davalı Eylem Ayaz’ın murisi Ç.A. yönetimindeki panzerin olay günü ring yaptığı sırada İçel merkezinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı köprüsü üzerinden inerken panzerin köprüden düşmesi sonucu ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazanın, köprünün yapımındaki proje hatasından kaynaklandığını; köprünün orta kısmında bulunan40 muzunluğundaki “keskin kurbun”  kazaya neden olduğunu, kazanın meydana gelmesinde davalı belediyenin %80 oranında kusurlu olduğunu, ayrıca gerekli önlemi almayıp panzerin hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamayan sürücü Ç.A.’ın da %20 kusuru bulunduğunu, panzerdeki hasarın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/149 D. İş sayılı dosyasında 7.827.779.466 TL sı olarak tespit ettirildiğini hasar bedelinin ödenmemesi nedeniyle iş bu davanın açıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere hazine zararı (7.827.779.466) TL sının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve kusurları oranında davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesi istemiyle İçel Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı adli yargı yerinde dava açmıştır.

İçel Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili, davaya cevap dilekçesinde, davanın görevli mahkemede açılmadığını, dava dilekçesinde kazanın Ahmet Taner Kışlalı üst geçit köprüsünün yapım-proje hatasından dolayı köprü üzerinde oluşan keskin kurbdan kaynaklandığının ileri sürülmüş olmasına göre davanın idarenin hizmet kusuruna dayandırıldığını, bu nedenle idari yargı merciinin görevli olduğunu, görevsizlik kararı verilmesini, biran için davanın adli yargıda çözümlenmesi gerektiği kabul edilse dahi haksız eylemin meydana geldiği yer mahkemesinde davanın açılabileceğini, davaya bakmakta Mersin mahkemelerinin yetkili olduğunu, 3533 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca uyuşmazlığın hakem sıfatıyla Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğini, kazanın meydana gelmesinde müvekkili belediyeye kusur yüklenemeyeceğini, kazanın meydana geldiği üst geçit köprüsünün projeye uygun yapıldığını ve imalat hatası bulunmadığını, projenin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce onaylandığını, onaydan sonra projeye uygun olarak köprünün inşa edildiğini, davanın bu sebeplerle yersiz açıldığını savunup yargı yolu, görev, yetki itirazlarının kabulüne ve esastan reddine karar verilmesini dilemiştir.

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi: 15.10.2003 gün ve E:2003/752, K:2003/833 sayı ile, dava dilekçesinde, açıkça davalı belediyenin hizmet kusuru bulunduğu ileri sürüldüğüne göre olayda hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı, davalı belediyenin sorumluluğu bulunup bulunmadığı hususlarının idari yargı mercii önünde çözümlenmesi gerektiği, açıklanan bu durum karşısında davalı İçel Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın görülmesinde mahkemelerinin görevli olmadığı, uyuşmazlığın idari yargı mercii önünde çözümlenmesi gerektiğinden davalı belediye vekilinin yargı yolu itirazının yerinde görüldüğü, davalı belediye vekilinin yargı yolu itirazı yerinde görüldüğünden, davalı vekilinin ileri sürdüğü diğer usul itirazların incelenmesine gerek görülmediği gerekçesiyle uyuşmazlığın hizmet kusurundan kaynaklandığı anlaşıldığından davaya bakmakla mahkemelerinin görevsizliğine uyuşmazlığın idari yargı mercii önünde çözümlenmesi gerektiğine karar vermiştir.

İçişleri Bakanlığı vekili aynı istemle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ç.A. mirasçısı Eylem Ayaz’a karşı idari yargı yerinde dava açmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi: 11.3.2004 gün ve E:2004/851, K:2004/369 sayı ile, bakılan davada davacının tazminat isteğine konu ettiği olayın Mersin Büyükşehir Belediyesinde meydana gelmiş olması nedeniyle 2577 sayılı Yasanın 36.maddesindeki yetki kuralı uyarınca tazminata konu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde Mersin İdare Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-a bendi uyarınca davanın yetki yönünden reddine karar vermiştir.

Mersin İdare Mahkemesi: 15.10.2004 gün ve E:2004/880, K:2004/1309 sayı ile, Dava dosyasının incelenmesinden, davanın Ankara Asliye 18. Hukuk Mahkemesinin 15.10.2003 tarih ve 2003/833 sayılı görev ret kararı üzerine açıldığı, bu davanın sadece Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan tazminat davası olduğu, Ç.A. mirasçısı Eylem Ayaz’ın davalı sıfatının bulunmadığı, Ç.A. mirasçısı Eylem Ayaz’a karşı açılan davanın adı geçen mahkemenin E:2002/955 Esası üzerinden yürütüldüğü, İdari yargı yerinde kişilere karşı (kişilerin davalı konumda yer aldığı) dava açma olanağı bulunmadığı hususu da gözönünde bulundurulmak suretiyle davanın konusunun ve davalı olarak kimler gösterileceği hususunun açık ve net olarak ortaya konması gerektiği, öte yandan hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına hem de Ç.A. mirasçısı Eylem Ayaz’ a birlikte dava açılacaksa 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine göre ayrı ayrı dilekçelerle dava konusu edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine karar vermiş, bu karar üzerine İçişleri Bakanlığı vekilince dava dilekçesi yenilenerek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı dava açılmıştır.

Mersin İdare Mahkemesi: 31.3.2006 gün ve E:2004/1689, K:2006/738 sayı ile, 21.3.2002 tarihinde Mersin Merkez Ahmet Taner Kışlalı Köprüsünde meydana gelen trafik kazasının oluşumunda köprüdeki yapım hatasından dolayı davalı Mersin Büyükşehir Belediyesinin 3/8 (%37,5) oranında kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu olay nedeniyle davacı kuruma ait araçta meydana gelen, 7.827.770.000-TL’lik hasar bedelinin kusur oranına isabet eden 2.935.413.750.-TL’lik kısmının davalı belediyece tazmin edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davacı isteminin kısmen kabulü ile 2.935.413.750.-TL tazminatın ilk kez görevsiz yargı yerinde davanın açıldığı 15.11.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat talebinin reddine karar vermiş, bu kararın taraflarca temyizen incelenerek bozulması istemi üzerine,

Danıştay 8. Dairesi 4.2.2008 gün ve E:2006/6271, K:2008/622 sayı ile, davacı tarafından ileri sürülen, köprünün keskin viraj (kurp) ve dever teşkilinde hata bulunduğu iddialarının, bilirkişi kurulunda yer verilecek bir yol trafik uzmanının teknik bilgisiyle aydınlatılabilecek nitelikte olması, bu yapılmaksızın Makine Mühendislerinden oluşan kurulun yalnız tanık ifadesi ve ilgili idarelerin konuya ilişkin yazıları doğrultusunda genel bir kanaatle kusur oranı tespiti yoluna gitmesi karşısında, yeterli araştırmaya dayanmayan rapor esas alınarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davacının temyiz isteminin reddine, davalı idarenin temyiz isteminin kabul edilerek eksik incelemeye dayalı Mersin İdare Mahkemesi kararının bu yönden bozularak, bozulan kısım hakkında bozma gerekçesi doğrultusunda inceleme yapılıp yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine karar vermiştir.

MERSİN 1. İDARE MAHKEMESİ: 30.6.2009 gün ve E:2008/636, K:2009/713 sayı ile, “…Uyuşmazlık, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait olup 2002 yılı nevruz olayları sırasında Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkisinde görevlendirilen panzerin, şehir merkezindeki köprüden düşmesiyle meydana gelen kazada oluşan hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir.

2709 sayılı T.C. Anayasası’nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu hükmü yer almaktadır.

Kamu idareleri, yürütmekle yükümlü bulundukları kamu hizmetlerini gereği gibi yerine getirmekle, bu hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. İdarelerin bu yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi, gereği gibi islememesi idarenin hizmet kusurunu oluşturur.

Genel olarak hizmet kusuru, bir kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişindeki aksaklık ve bozukluktur. İdarenin iyi olmayan bir etkinliği, kusurlu bir davranışı, hizmetin gereği gibi yapılmaması, idarenin yeterli olanaklara sahip olmaması, kullanmak zorunda olduğu bir yetkiyi kullanmamak ve harekete geçirmemek suretiyle zarara sebebiyet vermesi, kamu hizmetinin işlemesinde olağan sayılmayacak bir gecikme, işin gerektirdiği çabukluğun gösterilmemesi hallerinde idarenin hizmetini kusurlu işlettiği kabul edilmektedir.

Öte yandan idarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için önce bir zararın varlığı, zararı doğuran işlem ve eylemin idareye yüklenebilir olması ve zararla işlem veya eylem arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. Zarar ile yürütülen kamu hizmeti arasında doğrudan bir ilişkinin olmaması, bir başka ifadeyle nedensellik bağının bulunmaması halinde idarenin tazmin sorumluluğu olmayacağı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait olup 2002 yılı nevruz; olayları sırasında Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkisinde görevlendirilen06 A0402 sayılı panzerin 21.3.2002 tarihinde Mersin şehir merkezindeki Ahmet Taner Kışlalı Köprüsünden geçerken panzer şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprüden düşmesiyle  sonuçlanan ölümlü yaralamalı trafik kazasında, olayın köprünün yapım hatasının sebep olduğu iddiasıyla davalı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumlu olduğu hasar bedelinin tazmini için Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın İdari Yargının görevli olduğu gerekçesiyle reddedilerek Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onaylanıp kesinleşmesi üzerine iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacı tarafından ileri sürülen köprünün keskin viraj (kurp) ve dever teşkilinde hata bulunduğu yönündeki iddialarının araştırılması teknik bilgi gerektirdiğinden, Mahkememizin 18.4.2008 tarihli ara kararı ile trafik kazasının meydana geldiği köprünün teknik yönden incelenmesine yönelik olarak mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, bu inceleme için re’sen görevlendirilen bilirkişi isimleri naip üye yazısıyla taraflara bildirmiş, davacı idarenin; bilirkişilerin birbirini tanımayan, farklı yerlerde görev yapan uzman kişilerden oluşması gerektiği yolundaki itirazının 18.8.2008 tarihli ara kararla reddedilmesi üzerine mahallinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda bilirkişi heyetince düzenlenen 18.9.2008 havale tarihli raporda, incelenen projelerin yapım için uygun olduğu, şehir içi yollarda güvenlik önlemleri alınarak gerekli uyarı işaret ve levhaları ile proje hızının30 km/saat’e kadar düşürülmesinin teknik açıdan bir problem oluşturmadığı, 29.8.2008 tarihinde yerinde yapılan teknik ölçüm ve inceleme sonucunda halihazır alınarak, plan ve boykesitlerin elde edildiği, buna göre köprünün projesine uygun olarak yapıldığı, yolda gerekli uyarı işaret ve levhalarının bulunduğu hususlarının tespit edildiği, sonuç olarak meydana gelen trafik kazasında köprünün yapım hatasından dolayı davalı idarenin teknik bir kusurunun olmadığı kanaatine ulaşıldığı belirtilmiştir.

 Mahkememizin 31.12.2008 tarihli ara kararı ile bilirkişi heyetinden; köprünün keskin viraj (kurp) ve dever teşkilinin kazaya sebebiyet verip vermeyeceğinin ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yerleşim yeri içi öngörülen hız sınırının kazaya olan etkisinin ortaya konulmasına yönelik ek raporun hazırlanarak Mahkememize sunulması istenmiş, bu istem üzerine düzenlenen ek raporda, şehiriçi ve şehirlerarası taşıt alt ve üst geçitlerinde, köprü ve kavşaklarda trafik güvenliği ve ulaşım hizmetlerinin devamlılığı açısından hız üst limitlerinin gerekli uyarı işaret ve levhaları ile azaltılabileceği, bu uygulamada da proje hızının30 km/saat’e düşürülmesinin teknik açıdan bir problem görülmediği, halihazırın projeye uygun yapıldığı, yolda gerekli uyarı işaret ve levhalarının bulunduğunun tespit edildiği, sonuç olarak adı geçen trafik kazasında köprünün yapım hatasından dolayı davalı idarenin teknik bir kusurunun bulunmadığı yani kusur oranının 0/8 olduğu kanaatine ulaşıldığı bildirilmiştir.

Bilirkişi raporları (ilk rapor ve ek rapor) taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idarece itiraz edilmeyen bilirkişi raporlarına davacı idarece yapılan itirazın, konusunda uzman öğretim üyelerinin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, aynı ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapan Alpaslan Kaya ile aynı Üniversitenin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapan Yard. Doç. Dr. İbrahim Kalaycı) bilirkişi olarak görevlendirilmeleri, bu şahısların benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda daha öncede bilirkişilik görevinde bulunmaları, teknik cihazlarla yapılan ölçüm sonuçlarına göre yaptıkları değerlendirmeler ve vardıkları sonuç karşısında yerinde görülmeyerek anılan raporlar hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

Bu durumda, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait olup 2002 yılı nevruz olayları sırasında Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkisinde görevlendirilen06 A0402 sayılı panzerin 21.03.2002 tarihinde Mersin şehir merkezindeki Ahmet Taner Kışlalı Köprüsünden düşmesiyle meydana gelen trafik kazasında köprünün yapım hatasından dolayı davalı idareye atfedilebilecek teknik bir kusurun mevcut olmadığının bilirkişi raporlarıyla ortaya konulması karşısında, anılan kazadan dolayı davalı idarenin oluşan zararın tazminiyle sorumlu tutulmasına hukuken imkan bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine,…” karar vermiş bu karar Danıştay 8. Dairesinin 29.9.2010 gün ve E:2009/9531, K:2010/4877 sayılı kararıyla onanmak suretiyle kesinleşmiştir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDEN İSTEK:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben verdiği dilekçe ile, Mersin 1. İdare Mahkemesinin 30.6.2009 gün ve E:2008/636, K:2009/713 sayılı kararı ile, 21.3.2002 tarihinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak, köprü projesinin yapım için uygun olduğunun, hali hazır durumun projeye uygun olarak yapıldığının yolda gerekli uyarı işaret ve levhalarının bulunduğunun, kazada köprünün yapım hatasından dolayı idarelerinin teknik bir kusurunun olmadığının yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporuyla sabit bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın reddine karar verilmesine karşın, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Hakem Sıfatıyla) 21.6.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/4 sayılı kararı ile, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda idarelerinin kusurlu olduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle davanın kabulüne karar verildiğini dolayısıyla aynı konudaki esasa ilişkin kararlar arasında hüküm uyuşmazlığının doğduğunu, böylece tarafları ve konusu aynı olan bir davada birbiri ile çelişik iki kararın ortaya çıktığını önesürerek, hüküm uyuşmazlığının 2247 sayılı Yasanın 24. Maddesi uyarınca çözümlenmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.

Başkanlıkça 2247 sayılı Yasanın 24.ve16.maddelerine göre ilgili Başsavcıların yazılı düşünceleri istenmiştir.

DANIŞTAY BAŞSAVCISI: “…Mersin 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinin (Hakem sıfatıyla) E:2003/10, K:2006/4 sayılı kararı ile Mersin Birinci İdare Mahkemesinin E:2008/636, K:2009/713 sayılı kararları arasındaki çelişki nedeniyle doğduğu öne sürülen hüküm uyuşmazlığının giderilmesi istenilmektedir…

D) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 2592 sayılı Kanun ile değişik 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında ‘1’inci maddede gösterilen yargı mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir.’ hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için;

a) Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından verilmesi,

b) Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,

c) Her iki kararın da kesinleşmiş olması,

d) Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,

e) Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması,

Koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.

Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kararların incelenmesinden, ortada, adli ve idari yargı yerlerince verilmiş ve yasa yollarına başvurularak kesinleşmiş kararlar oldukları, her iki kararda da davanın esasının hükme bağlandığı, taraflarının da aynı olduğu anlaşılmıştır.

Her iki yargı yerinde açılan davalar konu yönünden incelendiğinde ise; her iki davanın da, kazanın meydana geldiği köprünün hatalı yapıldığı iddiasına dayalı olduğu; dolayısıyla, belediyenin bu nedenle kazanın oluşumunda hizmet kusuru bulunduğundan bahisle tazminata mahkum edilmesi gerektiği talebini içeren, rücu hakkına dayalı tazminat davaları olduğu görülmüştür. İki davada da, tazminat isteminin kabulü ya da reddi, belediyenin olayda hizmet kusurunun bulunup bulunmadığının tespitine bağlı olduğundan, bu davalarda konunun ve sebebin aynı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu bakımdan; konuları, sebebi ve tarafları aynı olan ve biri ret, diğeri kabulle sonuçlanan kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız hale geldiği anlaşıldığından, söz konusu adli ve idari yargı kararları arasında hüküm uyuşmazlığı bulunduğu açıktır.

E) Hüküm uyuşmazlığının esasına gelince:

T.C. Anayasasının 125’inci maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu, hükme bağlanmıştır.

İdarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişinde nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.

Öte yandan; 2577 sayılı Yasanın ‘İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı’ başlıklı 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde; idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, idari dava türleri arasında sayılmış olup; buna göre, kamu idarelerinin hizmet kusurundan doğduğu iddia edilen zararların tazmini istemiyle açılan davaların idari yargı yerlerinde görülmesi gerekmektedir. Olayımızda ise, konusu, sebebi ve tarafları aynı olan iki ayrı tazminat davası farklı yargı yerlerinde açılmıştır.

Oysa; kamu idaresi olan belediyenin hizmet kusurundan doğduğu iddia edilen ve Adli Yargıda açılan tam yargı davasının, yukarıda anılan 2577 sayılı Yasanın 2’nci maddesinin 1 ‘inci fıkrasının yukarıda sözü edilen bendi uyarınca idari yargı yerinde görülmesi gerekmekteydi. Bu bakımdan; Mersin 1 ‘inci Asliye Hukuk Mahkemesinin hakem sıfatıyla görevi dışında bakmış olduğu davada, bu mahkemece, verilen kararın kaldırılması gerekmektedir.

Davalardaki uyuşmazlığın çözümü konusunda ise; Mersin Birinci İdare Mahkemesinin. Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararı doğrultusunda, konusunda uzman bilirkişilerin hazırladığı raporu esas alarak, olayda belediyenin hizmet kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu davanın reddi yolundaki karardaki çözümün hukuka uygun olduğu kanısına varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- Mersin 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinin (Hakem sıfatıyla) 21.6.2006 gün ve E:2004/4, K:2006/5 sayılı kararı ile Mersin Birinci İdare Mahkemesinin 30.6.2009 gün ve E:2008/836, K:2009/713 sayılı kararı arasında hüküm uyuşmazlığı bulunduğuna;

2- Mersin 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinin (Hakem sıfatıyla) davanın kabulü yolundaki 21.6.2006 gün ve E:2004/4, K:2006/5 sayılı kararının kaldırılmasına,

3- Mersin Birinci İdare Mahkemesinin 30.6.2009 gün ve E:2008/636, K:2009/713 sayılı davanın reddi yolundaki hükmünün kabulüne;

Ve bu suretle hüküm uyuşmazlığının giderilmesine karar verilmesi gerekeceği…” şeklinde yazılı düşünce vermiştir.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI: “…İçişleri Bakanlığı tarafından, kazanın oluşumunda kaza yerinde bulunan köprüde yol kusuru bulunduğu gerekçesi ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı, kazada ölen polis memuru H.Y.’ın ailesine ödenen tazminatın rücuen tazmini amacıyla açılan davada, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Hakem sıfatı ile ) alınan bilirkişi raporuna göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanın oluşumunda kaza yeri olan köprüden kaynaklanan hatalar nedeniyle 3/8 oranında kusurlu çıkması sonucu, 21.6.2006 gün ve 2003/10 E, 2006/4 K sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne karar vererek kusur oranına isabet eden tazminat miktarının davalı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından davacı Bakanlığa ödenmesine karar verilmiş, itirazın reddi ile de karar kesinleşmiştir.

Hüküm uyuşmazlığına konu, Mersin 1. İdare Mahkemesinde açılan davada ise;

İçişleri Bakanlığı tarafından kazanın oluşumunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bakım ve gözetiminde olan köprüdeki yol kusuruna dayanılarak kaza yapan panzer aracında meydana gelen 7.827,770 YTL hasar bedelinin tazmini istemi ile hizmet kusuruna dayanılarak dava açılmış ise de, yargılama sonucunda yapılan keşif ve bilirkişi raporlarına göre köprünün yapım hatasından dolayı davalı Belediye Başkanlığına yüklenecek teknik kusurun bulunmadığı ve idarenin oluşan zararın tazmininden sorumlu tutulmasının hukuken imkansız olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, 30.6.2009 gün ve 2008/636, 2009/713 K sayılı karar Danıştay 8. Dairesinin 29.9.2010 gün ve 2009/9531 E, 2010/4877 K sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından anılan iki karar arasında hüküm uyuşmazlığının bulunduğu iddiası ile hüküm uyuşmazlığının giderilmesi talebi ile Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruda bulunulmuş ise de;

Hüküm uyuşmazlığının varlığından söz edilebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkındaki Kanunun 24. maddesine göre, adli, idari ya da askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir. Hüküm uyuşmazlığının oluşması için 24. maddenin 1. fıkrasında gösterilen koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 Uyuşmazlığa konu kararlarda, davanın taraflarının aynı olduğu, iki farklı yargı mercii tarafından karar verilip kesinleşmiş kararlar olduğu anlaşılmaktadır.

Her iki yargı yerinde de tazminat davalarının açılma nedenleri davalı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda olduğu kabul edilen Akdeniz ilçesinde yer alan köprüdeki yol kusurundan kaynaklanmakta olup davaların sebepleri de bu yönü ile aynıdır.

Ancak, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın konusu, kazada ölen polis memurunun yakınlarına destekten yoksun kalma nedeniyle maddi ve manevi tazminat olarak içişleri Bakanlığınca ödenen ve yukarıda anılan Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararına dayanan tazminat giderlerinin davalı Belediye Başkanlığından kazanın oluşumunda köprüden kaynaklanan yol kusuru nedeniyle rücuen tazmini davasıdır. Ancak Mersin 1. idare Mahkemesinde açılan davanın konusu ise, kazadan dolayı Bakanlık envanterinde bulunan araçta meydana gelen hasar bedelinin ödenmesinden ibarettir. Bu yönü ile her iki yargı yerinde açılan ve karar bağlanan davaların konusu aynı değildir.

Diğer taraftan, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde çözüme kavuşturulan dava sonucunda, kazada ölen polis memuruna ödenen tazminatın rücuen kısmen davalı Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmiş iken, idari yargı yerinde açılan davada ise, aynı kazadan kaynaklanmakla beraber araçta meydana gelen hasarın ödenmesine dair davacı Bakanlık talebinin reddi ile sonuçlanmış olmakla, kararlar arasında sonuçları ve dava konuları itibariyle çelişki bulunmadığından bir hakkın yerine getirilmesinin de olanaksız hale geldiği söylenemeyeceğinden, davalı idarenin hüküm uyuşmazlığı çıkarılmasına ilişkin talebinin reddi gerekmektedir…” yolunda yazılı düşünce vermiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Mustafa AYSAL, Eyüp Sabri BAYDAR, Nurdane TOPUZ, Ertuğrul ARSLANOĞLU, Sedat ÇELENLİOĞLU ve Ayhan AKARSU’nun katılımlarıyla yapılan 21.5.2012 günlü toplantısında; Raportör-Hakim Gülşen AKAR PEHLİVAN’ın 2247 sayılı Yasa’da öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı Mehmet AKKAYA’nın davada başvurunun reddi gerektiğine ilişkin sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Mahkemenin görevi” başlığını taşıyan 1. maddesinde, “Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir” denilmiş; 24. maddesinde(Değişik birinci fıkra: 21/1/1982-2592/7 md.) ise, 1 nci maddede gösterilen yargı mercilerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığının kabul edileceği belirtilmiştir.

Anılan hükme göre, hüküm uyuşmazlığının varlığı için:

a) Uyuşmazlık yaratan hükümlerin, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından verilmesi,

b) Konu, dava sebebi ve taraflardan en az birinin aynı olması,

c) Her iki kararın da kesinleşmiş olması,

d) Kararlarda davanın esasının hükme bağlanması,

e) Kararlar arasındaki çelişki nedeniyle hakkın yerine getirilmesinin olanaksız bulunması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.

 

Hüküm uyuşmazlığı bulunduğu ileri sürülen adil ve idari yargı kararlarının incelenmesinden ortada adli ve idari yerlerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar bulunduğu, kararlarda da işin esasının hükme bağlandığı davaların tarafların aynı olduğu anlaşılmaktadır.

Konu ve dava sebebinin aynı olup olmadığının incelenmesi:

21.3.2002 tarihinde, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü üzerinde seyreden İçişleri Bakanlığına ait06 A18402 plakalı panzerin köprüden düşmesi sonucu araçta bulunan polis memurları H.Y. ve Ç.A.’ın hayatını kaybettiği, H.Y.’ın yaralandığı olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca hayatlarını kaybeden H.Y. ve Ç.A.’ın mirasçılarına 2330 sayılı Yasa uyarınca nakdi tazminat ödenmesinden sonra, bilirkişilerce olayda kusuru bulunduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu zararın tazmini istemiyle adli yargı yerinde rücuen alacak davası açılmış, davada Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.6.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/4 sayılı kararıyla davanın kabulüne karar verilmiş; ayrıca İçişleri Bakanlığınca, meydana gelen trafik kazasında panzerde oluşan hasar bedelinin tazmini istemiyle idari yargı yerinde açılan davada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına atfedilecek bir kusurun bulunmadığı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Olayda, her iki yargı kolunda açılan tazminat davaları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının kusurlu bulunduğu sebebine dayanmakta ise de; kazada ölen polis memurlarına ödenen nakdi tazminat miktarının rücuen tazmini istemi adli yargı yerinde açılan davanın; meydana gelen kaza nedeniyle panzerde oluşan hasar miktarının tazmini istemi ise idari yargı yerinde açılan davanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu durumda, İçişleri Bakanlığınca iki ayrı yargı kolunda farklı istemlere ilişkin olarak açılan tazminat davalarının konularının aynı olmasından sözedilemeyeceği gibi, konuları farklı olan iki davada verilen kararlar arasında çelişki olduğundan bahisle hakkın yerine getirilmesinin olanaksızlığından da sözedilemeyecektir.

Açıklanan nedenlerle 2247 sayılı Yasanın 24. maddesinde öngörülen “konunun aynı olması” ve “hakkın yerine getirilmesinin imkansız bulunması” koşullarını taşımayan başvurunun reddi gerekmektedir.

 S O N U Ç           : 2247 sayılı Yasa’nın 24. maddesinde öngörülen koşulları taşımayan  BAŞVURUNUN REDDİNE, 21.5.2012 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.