);

Single Blog Title

This is a single blog caption

2247 SAYILI YASANIN 1. MADDESINE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESI UYARINCA REDDİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 1

Hukuk Bölümü Hüküm Uyuşmazlığı Olmadığına Dair         2003/98 E.  ,  2003/91 K.

  • 2247 SAYILI YASANIN 1. MADDESINE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESI UYARINCA REDDİ
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 1

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı           :Garip Kaya

Vekili              :Av. N.A.

Davalılar       :1-M.A., 2- E.M.

O  L  A  Y       : Davacı, yurt dışında bulunduğu süre boyunca diğer bağımsız bölüm sakinlerince soba yakılması nedeniyle kendisine ait bağımsız bölümüne duman dolması sonucunda uğradığı zarar karşılığı 1.500.000.000.-TL. tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsili istemiyle dava açmıştır.

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ; 24.10.2002 gün ve E:2002/530, K:2002/913 sayı ile, ihtilâf Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklandığından bu davalara bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar vermiş; bu karar, temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir.

Davacı vekilinin dilekçesi nedeniyle dava dosyasının gönderilmesi üzerine ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ; 10.7.2003 gün ve E:2003/31, K:2003/928 sayı ile, davada zararı meydana getiren olayın ana taşınmazın ortak yerlerinde olmadığı; bu nedenle davanın haksız fiile dayalı tazminat davası olduğu; mahkemenin görevinin değere göre belirlenmesinin gerektiği; davacının istediği tazminat miktarının Mahkemenin görev sınırını aştığı gerekçesiyle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine, dosyanın görevli ve yetkili Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, karar Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleştiği takdirde iki mahkeme arasındaki görev uyuşmazlığı nedeniyle dosyanın mercii tayini için Yargıtay’a gönderilmesine karar vermiştir.

Anılan kararın kesinleşmesi üzerine dilekçe veren davacı vekilince, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesi istenilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE  :  Uyuşmazlık   Mahkemesi   Hukuk    Bölümü’nün,   Yalçın

ACARGÜN’ün  Başkanlığında , Üyeler:  Dr.  Atalay  ÖZDEMİR,   M.  Lütfü   ÜÇKARDEŞLER,

Serap AKSOYLU, Z.Nurhan YÜCEL,Turgut ARIBAL ve Abdullah ARSLAN’ın katılımlarıyla yapılan 17/11/2003 günlü toplantısında, Raportör- Hakim İsa YEĞENOĞLU’ nun 2247 sayılı Yasada öngörülen koşulları taşımayan başvurunun reddi gerektiği yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Danıştay Savcısı Tülin ÖZGENÇ’in başvurunun reddi gerektiğine ilişkin yazılı düşünceler doğrultusundaki açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME         :

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Mahkemenin Görevi” başlıklı 1. maddesinin birinci fıkrasına göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu Kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Buna göre, Uyuşmazlık Mahkemesi; adli , idari ve askeri yargı düzenlerinden en az ikisine dahil yargı yerlerince verilen kararlar arasında doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili ve görevlidir.

Olayda, giderilmesi istenen uyuşmazlığa konu edilen Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararı aynı yargı düzenine dahil yargı yerlerine ait olduğu gibi, ortada 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde Uyuşmazlık Mahkemesi’nce çözümlenmesi öngörülen görev ve hüküm uyuşmazlığı da bulunmamaktadır.

Son görevsizlik kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi’nce mercii tayini için dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi gereğinden sözedilmesine karşın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne yapılan başvurunun, 2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmaması nedeniyle ve aynı Yasa’nın 27. maddesinde yer alan “Uyuşmazlık Mahkemesi, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler; yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder.” hükmü uyarınca reddi gerekmektedir.

SONUÇ         :2247 sayılı Yasa’nın 1. maddesine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN, aynı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca REDDİNE,  17.11.2003 gününde KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE karar verildi.