);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay19. Hukuk Dairesi 2020/15 E.  2020/3 K.

19. Hukuk Dairesi         2020/15 E.  ,  2020/3 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tic. Mah. Sıf.)

– KARAR –
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, fiber optik kablo geçiş hakkı bedelinden kaynaklanan takibe yönelik itirazın iptali talebine ilişkindir. Kararın temyiz incelenmesi görevi Yargıtay Yüksek 14. Hukuk Dairesi’ ne ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21/2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3. maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın görevli Yargıtay Yüksek 14. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.