);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/167 E. 2020/79 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/167 E.  ,  2020/79 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

KARAR

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescili olmadığı takdirde tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptal ve tescil talebinin reddine, tazminat isteminin kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davacı tarafından öncelikle ve açıkça tapu iptal ve tescil istemi yönünden temyiz edilmiştir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 14. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.