);

Single Blog Title

This is a single blog caption

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2020/136 E. 2020/80 K.

13. Hukuk Dairesi         2020/136 E.  ,  2020/80 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi

K A R A R

Taraflar arasında sözleşme ilişkisi yoktur. Dava, idari para cezasının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davanın açıklanan niteliğine göre hükmü temyizen inceleme görevi, yürürlükte bulunan işbölümü uyarınca Yargıtay 4. Hukuk Dairesinindir.
SONUÇ: Dosyanın görevli Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.